Exercicis Part B – Sonologia

En l’especialitat de Sonologia hi ha dos exercicis.

B14.- Anàlisi crítica d’un fragment sonor (45%)

Té per objectiu detectar la capacitat d’observació i d’anàlisi d’una situació sonora, la capacitat de traslladar i extrapolar la percepció auditiva a un nou context, la capacitat de raonament i de justificació.
A partir de l’escolta amb l’ordinador del fragment proposat, i de la seva visualització en un editor d’àudio, caldrà fer-ne una anàlisi crítica, en la qual es pot incloure text, esquemes, partitures i/o dibuixos. També s’ha de respondre un breu qüestionari d’entre 5 i 10 preguntes curtes. Per a la realització de l’anàlisi, es donaran unes indicacions concretes i es disposarà de l’ajut d’eines informàtiques amb el suport de la comissió avaluadora.

Es valora la capacitat d’observació i el grau de reflexió al voltant del fenomen sonor entès de forma àmplia, la coherència en els raonaments seguits, la creativitat a l’hora de trobar solucions, l’ús de terminologia relacionada amb la tecnologia musical.

El temps màxim per fer aquest exercici és d’una hora.

B15.- Realització d’un treball (55%)

Té per objectiu detectar la capacitat creativa en l’ús i manipulació del so, la capacitat de connectar i aplicar coneixements i habilitats musicals en un nou context, i la capacitat d’explicació i comunicació. Amb aquesta finalitat caldrà realitzar, amb l’ajut i la supervisió de la comissió avaluadora, una sèrie de treballs amb el suport tecnològic necessari. La comissió avaluadora estarà a disposició per respondre dubtes i necessitats d’informació per a la seva resolució.

Es valora la creativitat a l’hora de trobar respostes, l’adequació dels mitjans a les possibilitats materials a l’abast del candidat, la capacitat d’autoaprenentatge i de superar les limitacions conceptuals i materials a l’hora de desenvolupar els treballs, i la de formular demandes d’informació.

Com a part d’aquesta prova, l’aspirant haurà d’haver presentat prèviament un escrit en el que s’explica algun projecte en el que hagi participat, relacionat amb la Sonologia (qualsevol cosa que consideri adient: enregistraments, produccions musicals, treball de recerca, dissenys sonors, dissenys d’interfícies o dispositius electrònics, interpretacions amb mitjans electrònics, …) on es descrigui el projecte i se n’expliquin les motivacions i decisions preses.  

Alternativament també podrà presentar una carta de motivació  amb dades biogràfiques, esmentant les principals qualitats personals que espera que siguin valorades en la fase de selecció.  

L’escrit del projecte o la carta de motivació es defensarà davant d’una comissió avaluadora, que podrà demanar una ampliació dels conceptes, plantejaments o motivacions de l’escrit presentat. 

L’escrit o bé la carta de motivació haurà de tenir una extensió màxima d’un full DIN A4 a 1,5 espais, i haurà d’anar acompanyat, si se’n disposa, d’un enllaç web al registre audiovisual del projecte: un vídeo, un àudio, un blog, etc. No cal que l’aspirant porti res físicament el dia de la prova. 

Es valorarà la motivació, la capacitat d’explicació i comunicació, i no pas la qualitat sonora, musical o tècnica del resultat del projecte, ni la quantitat d’activitats especificades en la carta de motivació, si n’hi hagués. 

El temps màxim per fer el treball és de seixanta minuts.

Valoració dels exercicis de l’especialitat de Sonologia
Part B Sonologia
B14Anàlisi crítica d’un fragment sonor 45%
B15Realització d’un treball 55%