Acreditació de la competència en llengua estrangera


L’alumnat que iniciï els seus estudis de Grau en una institució catalana a partir el curs 2018-2019 i posteriors ha d’assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una llengua estrangera, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans d’estudis i altra normativa interna del centre.

La normativa de l’ESMUC estableix l’anglès com a llengua estrangera preferent, i que els coneixements i competències en aquesta llengua s’han d’acreditar a través d’una de les següents opcions:

· Una titulació universitària que té per objecte l’estudi de terceres llengües amb un mínim de 30 ECTS d’aprenentatge.

· Un títol de batxillerat o assimilat o  un títol universitari cursat a l’estranger.

· Haver cursat un Batxillerat internacional (en anglès).

· Acreditació del nivell B1 a través d’un diploma o certificat en una escola oficial d’idiomes o institucions equivalents.

· Estada d’un mínim de 3 mesos en un centre estranger, a través del programa Erasmus o altres estudis acadèmics o pràctiques on l’ús de l’anglès sigui obligat (en aquest cas un mínim de 6-9 ECTS s’han d’haver superat en anglès). En el cas de pràctiques, la memòria de la mateixa s’ha de presentar en anglès.

· Redacció i defensa del TFG en anglès.

Per acreditar els requisit de domini de llengua estrangera caldrà presentar la documentació corresponent a l’hora de sol·licitar el títol corresponent a la Secretaria Acadèmica de l’escola, dins el termini establert als efectes.