Publicat el 10 de març de 2023

Comparteix a:

Estudiant Proves D'accés 2023

Proves d’accés al Grau en ensenyaments artístics superiors de música

Convocatòria 2023-2024

La convocatòria de les proves corresponents al curs 2023-2024 està regulada per:

 • RESOLUCIÓ EDU/263/2023, de 31 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2023-2024. (DOGC núm. 8850, 8.2.2023)

 • RESOLUCIÓ EDU/2054/2021, del 29 de juny, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors. (DOGC núm. 8452, 07.07.2021)

L’admissió al centre està supeditada a l’existència de places suficients. Els candidats/es accediran a les especialitats sol·licitades per ordre descendent de les qualificacions obtingudes. Així mateix, en aquelles modalitats en les quals es convoca una sola plaça tindran prioritat les persones que no estiguin en possessió d’un Grau en ensenyaments artístics superiors de música.

Especialitats i modalitats que s’ofereixen
EspecialitatsPlacesModalitats i observacions
Interpretació
Música clàssica i contemporània68Instruments orquestrals: violí, viola, violoncel, contrabaix; flauta travessera, clarinet, oboè, fagot, saxòfon; trompeta, trombó, trompa, tuba-bombardí; arpa; percussió.

Instruments no orquestrals: acordió, cant, guitarra, orgue i piano;
Cobla3Tible, tenora i fiscorn.
Música tradicional catalana3Acordió diatònic, cornamusa i gralla/dolçaina.
Flamenco3Cante flamenco, guitarra flamenca.
Música antiga11Cant històric; violí històric, violoncel històric, viola de gamba, flauta de bec, flauta travessera històrica, oboè històric, instruments històrics de broquet (corneta i sacabutx); corda polsada, clavicèmbal.
Jazz15Clarinet, saxofon, trompeta, trombó, guitarra, contrabaix, piano, bateria, cant, violi.
Música moderna9Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats, bateria, percussió, saxofon, trompeta, trombó, cant.
Composició8
Direcció4
Musicologia9
Pedagogia23Es pot optar a aquesta especialitat amb qualsevol dels instruments que s'ofereixen en els diferents àmbits instrumentals.

Les places s'assignaran en funció de la nota i amb un màxim de 2 places per instrument. Si queden places vacants un cop distribuïdes segons aquest criteri, s'assignarà una tercera plaça per instrument en funció també de la nota obtinguda.
Producció i gestió4
Sonologia5

Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats. En la inscripció s’han d’ordenar segons la preferència.

En cas d’obtenir puntuació suficient per a l’accés a les dues especialitats, s’assignarà plaça d’acord amb l’ordre de preferència indicat en la inscripció.

Documentació, publicacions, reclamacions i terminis

Tota la documentació s’enviarà en format PDF adjunt i exclusivament al correu electrònic  bustia.documentacioproves@esmuc.cat No es donarà per rebuda qualsevol documentació enviada a un altre correu electrònic.

Tota la informació relativa a les proves d’accés es publicarà a la web de l’Escola.

Documentació a presentar i publicacionsData inici /
Publicació
Termini
Inscripció31 març17 abril (14:00 h)
Pagament de la inscripció31 març17 abril (23:59 h)
Lliurament de la còpia del DNI/ NIE/ Passaport31 març17 abril (23:59 h)
Lliurament de la còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o exempció per descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau)31 març17 abril (23:59 h)
Lliurament del títol, resguard del Grau Professional (1)31 març10 maig (14:00 h)
Lliurament del requisit acadèmic (2), títol batxillerat, resguard, prova específica o homologació31 març10 juny.
Excepcionalment el dia de la matrícula
Publicació d’exclusió per falta de pagament18 abril
Publicació de la llista provisional d'admesos18 abril
Esmena de defectes de la documentació presentada18 abril2 maig (23:59 h)
Publicació definitiva d’admissió a les proves d’accés3 maig a partir de les 15:00 h
Inici de les proves d'accés (Part A)12-13-14 maig (dates provisionals)
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part A23 maig a partir de les 15:00 h
Revisió de qualificacions Part A23 maig25 maig (23:59 h)
Publicació dels resultats definitius Part A26 maig a partir de les 15:00 h
Publicació calendari amb els aspirants de les proves de la Part B
(29 de maig al 6 de juny)
26 maig a partir de les 15:00 h
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part B9 juny a partir
de les 15:00 h
Revisió de qualificacions Part B9 juny13 juny (23:59 h)
Publicació dels resultats definitius Part B14 juny a partir de les 15h
Matrícula de 1r curs20 juny21 juny
Reconeixement d’assignatures cursades i segones titulacions (3)9 juny21 juny

(1) El títol de grau professional s’ha d’acreditar mitjançant el títol, resguard del títol o excepcionalment amb una certificació per part dels conservatoris on s’indiqui la finalització dels estudis amb l’instrument cursat i que es pot iniciar la tramitació del títol. El certificat de notes no és vàlid.

(2) El requisit acadèmic (títol de batxillerat) s’ha d’acreditar mitjançant la còpia del títol o resguard corresponent. El certificat de notes no és vàlid. Excepcionalment, el Departament d’Educació accepta com a requisit acadèmic tenir aprovada la prova d’accés a un cicle superior; en aquest cas s’ha de lliurar la certificació corresponent.

(3) Les persones que hagin obtingut plaça i que vulguin reconèixer crèdits per estudis superiors ja cursats dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, hauran d’enviar l’expedient acadèmic en format PDF adjunt per correu electrònic indicant en l’assumpte RECONEIXEMENTS a: bustia.provesacces@esmuc.cat

A més, entre els dies 23 i 28 de maig, per a les especialitats de Composició, Musicologia, Sonologia i Producció i Gestió cal enviar prèviament la documentació requerida en la forma que figura a continuació:

ComposicióCòpia d’un mínim de dues obres o treballs fets per ell/a que consideri rellevants o representatius quant a exemplificar experiència, tendència estilística, tècnica compositiva, contextos creatius, i interès musical.
Més informació
Enviar documentació a: eresina@esmuc.cat
MusicologiaGuió d’un màxim de dues pàgines sobre el tema lliure que es presentarà en l’exposició oral del segon exercici; ha d’incloure un títol, una descripció breu del tema, les fonts i les referències bibliogràfiques utilitzades.
Més informació
Enviar documentació a: mheilbron@esmuc.cat
Producció
i Gestió
Projecte a partir d’unes premisses que s’enviaran a les persones inscrites, L’extensió màxima serà de 3 fulls A4 a 1,5 espais.
Més informació
Enviar documentació a: jfargas@esmuc.cat
SonologiaEscrit que mostri algun projecte en què s’hagi participat, relacionat amb la Sonologia, acompanyat, si se'n disposa, d’un enllaç web a un registre audiovisual del projecte.
Si no es disposa d’aquest enllaç, presentar una carta de motivació.
L'extensió màxima, en ambdós casos, serà d’un full A4 a 1,5 espais.
Més informació
Enviar documentació a: abarrachina@esmuc.cat
Realització de les proves
 • Les proves es realitzaran de forma presencial amb aplicació de totes les mesures de seguretat sanitària. 

 • Per a la realització de les Transcripcions (A1- A2), Anàlisi auditiva (A3) i Reconeixement auditiu (B5), és imprescindible utilitzar un dispositiu mòbil intel·ligent amb la bateria completament carregada (pots portar si cal una bateria externa), amb connexió a Wi-Fi i auriculars. És imprescindible disposar d’auriculars propis.

 • Tothom ha de portar el seu instrument excepte a la modalitat de Percussió.

 • Per als àmbits de Jazz i Musica Moderna l’escola proporciona la bateria i els plats.

 • Per a les modalitats de Cant Jazz i Cant de Música Moderna s’ha de portar el micròfon propi.

 • Cal respectar estrictament la data i horari que es detallarà en el calendari definitiu de cadascuna de les proves. En el moment d’accedir a l’escola caldrà seguir les indicacions de les persones que faran el control d’accés i l’acreditació.

Dades Inscripció Pda

Els horaris es publiquen pel número d’inscripció que es troba en el resguard d’inscripció i/o pagament.

 • Un cop acabats els exercicis caldrà abandonar l’escola.

Resultat definitiu de les Proves d’Accés – Part A
Resultat definitiu de les Proves d’Accés – Part B

Aquesta llista d’aspirants admesos i amb dret a fer la matrícula del 1r curs, podrà patir variacions durant els propers 10 dies derivades de les renúncies i matrícules efectives que s’acabin produint. la Secretaria acadèmica es posarà en contacte amb els aspirants directament en cas de generar-se alguna plaça vacant.

En cas que l’aspirant no vulgui ocupar la plaça adjudicada de forma definitiva, preguem que ho comuniqui directament i urgent al correu electrònic bustia.documentacioproves@esmuc.cat

Un cop finalitzada la matrícula del 1r curs, aquells estudiants que hagin cursat assignatures de Grau a altres centres i que les vulguin reconèixer (estudis parcials, 2nes titulacions…), podran sol·licitar-ho a través del següent formulari

Consultes i atenció telefònica
 • Consultes sobre les proves d’accés per correu electrònic exclusivament a través de bustia.provesacces@esmuc.cat

 • Atenció telefònica: 933523011 de dilluns a divendres, de les 9h a les 14h

Especialitats i modalitats que s’ofereixen
EspecialitatsPlacesModalitats i observacions
Interpretació
Música clàssica i contemporània68Instruments orquestrals: violí, viola, violoncel, contrabaix; flauta travessera, clarinet, oboè, fagot, saxòfon; trompeta, trombó, trompa, tuba-bombardí; arpa; percussió.

Instruments no orquestrals: acordió, cant, guitarra, orgue i piano;
Cobla3Tible, tenora i fiscorn.
Música tradicional catalana3Acordió diatònic, cornamusa i gralla/dolçaina.
Flamenco3Cante flamenco, guitarra flamenca.
Música antiga11Cant històric; violí històric, violoncel històric, viola de gamba, flauta de bec, flauta travessera històrica, oboè històric, instruments històrics de broquet (corneta i sacabutx); corda polsada, clavicèmbal.
Jazz15Clarinet, saxofon, trompeta, trombó, guitarra, contrabaix, piano, bateria, cant, violi.
Música moderna9Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats, bateria, percussió, saxofon, trompeta, trombó, cant.
Composició8
Direcció4
Musicologia9
Pedagogia23Es pot optar a aquesta especialitat amb qualsevol dels instruments que s'ofereixen en els diferents àmbits instrumentals.

Les places s'assignaran en funció de la nota i amb un màxim de 2 places per instrument. Si queden places vacants un cop distribuïdes segons aquest criteri, s'assignarà una tercera plaça per instrument en funció també de la nota obtinguda.
Producció i gestió4
Sonologia5

Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats. En la inscripció s’han d’ordenar segons la preferència.

En cas d’obtenir puntuació suficient per a l’accés a les dues especialitats, s’assignarà plaça d’acord amb l’ordre de preferència indicat en la inscripció.

Documentació, publicacions, reclamacions i terminis

Tota la documentació s’enviarà en format PDF adjunt i exclusivament al correu electrònic  bustia.documentacioproves@esmuc.cat No es donarà per rebuda qualsevol documentació enviada a un altre correu electrònic.

Tota la informació relativa a les proves d’accés es publicarà a la web de l’Escola.

Documentació a presentar i publicacionsData inici /
Publicació
Termini
Inscripció31 març17 abril (14:00 h)
Pagament de la inscripció31 març17 abril (23:59 h)
Lliurament de la còpia del DNI/ NIE/ Passaport31 març17 abril (23:59 h)
Lliurament de la còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o exempció per descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau)31 març17 abril (23:59 h)
Lliurament del títol, resguard del Grau Professional (1)31 març10 maig (14:00 h)
Lliurament del requisit acadèmic (2), títol batxillerat, resguard, prova específica o homologació31 març10 juny.
Excepcionalment el dia de la matrícula
Publicació d’exclusió per falta de pagament18 abril
Publicació de la llista provisional d'admesos18 abril
Esmena de defectes de la documentació presentada18 abril2 maig (23:59 h)
Publicació definitiva d’admissió a les proves d’accés3 maig a partir de les 15:00 h
Inici de les proves d'accés (Part A)12-13-14 maig (dates provisionals)
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part A23 maig a partir de les 15:00 h
Revisió de qualificacions Part A23 maig25 maig (23:59 h)
Publicació dels resultats definitius Part A26 maig a partir de les 15:00 h
Publicació calendari amb els aspirants de les proves de la Part B
(29 de maig al 6 de juny)
26 maig a partir de les 15:00 h
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part B9 juny a partir
de les 15:00 h
Revisió de qualificacions Part B9 juny13 juny (23:59 h)
Publicació dels resultats definitius Part B14 juny a partir de les 15h
Matrícula de 1r curs20 juny21 juny
Reconeixement d’assignatures cursades i segones titulacions (3)9 juny21 juny

(1) El títol de grau professional s’ha d’acreditar mitjançant el títol, resguard del títol o excepcionalment amb una certificació per part dels conservatoris on s’indiqui la finalització dels estudis amb l’instrument cursat i que es pot iniciar la tramitació del títol. El certificat de notes no és vàlid.

(2) El requisit acadèmic (títol de batxillerat) s’ha d’acreditar mitjançant la còpia del títol o resguard corresponent. El certificat de notes no és vàlid. Excepcionalment, el Departament d’Educació accepta com a requisit acadèmic tenir aprovada la prova d’accés a un cicle superior; en aquest cas s’ha de lliurar la certificació corresponent.

(3) Les persones que hagin obtingut plaça i que vulguin reconèixer crèdits per estudis superiors ja cursats dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, hauran d’enviar l’expedient acadèmic en format PDF adjunt per correu electrònic indicant en l’assumpte RECONEIXEMENTS a: bustia.provesacces@esmuc.cat

A més, entre els dies 23 i 28 de maig, per a les especialitats de Composició, Musicologia, Sonologia i Producció i Gestió cal enviar prèviament la documentació requerida en la forma que figura a continuació:

ComposicióCòpia d’un mínim de dues obres o treballs fets per ell/a que consideri rellevants o representatius quant a exemplificar experiència, tendència estilística, tècnica compositiva, contextos creatius, i interès musical.
Més informació
Enviar documentació a: eresina@esmuc.cat
MusicologiaGuió d’un màxim de dues pàgines sobre el tema lliure que es presentarà en l’exposició oral del segon exercici; ha d’incloure un títol, una descripció breu del tema, les fonts i les referències bibliogràfiques utilitzades.
Més informació
Enviar documentació a: mheilbron@esmuc.cat
Producció
i Gestió
Projecte a partir d’unes premisses que s’enviaran a les persones inscrites, L’extensió màxima serà de 3 fulls A4 a 1,5 espais.
Més informació
Enviar documentació a: jfargas@esmuc.cat
SonologiaEscrit que mostri algun projecte en què s’hagi participat, relacionat amb la Sonologia, acompanyat, si se'n disposa, d’un enllaç web a un registre audiovisual del projecte.
Si no es disposa d’aquest enllaç, presentar una carta de motivació.
L'extensió màxima, en ambdós casos, serà d’un full A4 a 1,5 espais.
Més informació
Enviar documentació a: abarrachina@esmuc.cat
Realització de les proves
 • Les proves es realitzaran de forma presencial amb aplicació de totes les mesures de seguretat sanitària. 

 • Per a la realització de les Transcripcions (A1- A2), Anàlisi auditiva (A3) i Reconeixement auditiu (B5), és imprescindible utilitzar un dispositiu mòbil intel·ligent amb la bateria completament carregada (pots portar si cal una bateria externa), amb connexió a Wi-Fi i auriculars. És imprescindible disposar d’auriculars propis.

 • Tothom ha de portar el seu instrument excepte a la modalitat de Percussió.

 • Per als àmbits de Jazz i Musica Moderna l’escola proporciona la bateria i els plats.

 • Per a les modalitats de Cant Jazz i Cant de Música Moderna s’ha de portar el micròfon propi.

 • Cal respectar estrictament la data i horari que es detallarà en el calendari definitiu de cadascuna de les proves. En el moment d’accedir a l’escola caldrà seguir les indicacions de les persones que faran el control d’accés i l’acreditació.

Dades Inscripció Pda

Els horaris es publiquen pel número d’inscripció que es troba en el resguard d’inscripció i/o pagament.

 • Un cop acabats els exercicis caldrà abandonar l’escola.

Inscripció

La inscripció estarà activa fins el 17 d’abril a les 14h.

No es podrà realitzar cap canvi en aquesta inscripció.

Taxa d’inscripció: 80 €.

Opcional:  import del treball amb un/a repertorista per les PdA: 150 € (només per instruments de la música clàssica i contemporània, música antiga i cobla). Inclou 1,5 hores de preparació individual a l’ESMUC, a concretar amb l’aspirant, i participació en l’exercici B16 o A5, segons correspongui.

El pagament resultant s’ha d’efectuar dins del termini establert. No fer-ho comporta l’exclusió del procés d’admissió.

No es retornarà l’import de la taxa d’inscripció en cap cas.

L’import del treball amb repertorista es retornarà de forma automàtica si no se supera la part A de les proves i no s’ha emprat el servei per l’exercici A5.

Persones admeses a les proves d’accés (llista provisional – 18/04/2023)

Per a l’admissió definitiva, cal enviar la documentació acreditativa pendent a: bustia.documentacioproves@esmuc.cat abans del 2 de maig.
(Exempció per descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere)

Persones excloses de les proves d’accés (18/04/2023)

Persones admeses a les proves d’accés (llista definitiva – 03/05/2023)

Gutentor Simple Text

Núm. InscripcióDNI/NIE/INICIALS
1***1467**V.R.V
2***3951**M.G.S
3***7188**M.P.G
4***7587**A.M.P
5***4873**J.V.
6***8235**A.G.R
7***4857**P.G.P
8***8651**M.F.R
9***3525**I.G.L
10***7825**A.P.T
11***2732**E.P.E
12***3662**G.B.I
13***3063**S.L.P
14***3624**L.M.B
15***9227**J.P.H
16***5557**L.S.G
17***6419**D.L.A
18***2275**I.R.G
19***1017**00355M.O.
20***4271**E.P.V
21***9546**J.M.R
22***7040**J.V.A
23***3583**P.V.U
24***4401**A.D.P
25***5332**N.B.T
26***6821**A.A.C
27***6511**S.A.A
28***6004**A.P.R
29***2839**L.P.R
30***3255**A.M.B
31***5320**P.L.M
32***8447**M.C.S
33***8839**X.D.M
35***2985**M.P.L
36***3975**F.T.V
37***9615**C.M.J
38***9568**O.L.C
39***6205**P.P.M
40***6767**M.R.B
41***6358**E.S.S
42***6227**M.N.F
43***8864**A.M.I
44***7485**J.A.C
45***7061**M.M.N
46***6755**M.C.A
47***7759**S.C.V
48***9614**E.P.C
49***0874**M.G.V
50***4208**E.A.B
51***2173**H.T.O
53***7229**M.T.S
54***9722**H.P.L
55***8788**J.R.G
56***1651**B.C.C
57***0227**U.A.A
58***9512**A.V.P
59***7320**M.C.P
60***6265**C.V.C
61***4515**D.V.P
62***7376**A.B.R
63***1387**G.P.I
65***4359**P.S.C
66***5961**D.P.M
67***9410**T.R.
68***7683**O.B.C
69***5311**N.S.B
70***2438**G.G.P
71***8195**E.C.B
72***5573**A.S.B
73***2748**M.R.L
74***6077**P.S.S
75***4422**A.S.S
76***8494**G.G.P
77***3675**N.A.A
78***3756**C.O.R
79***6881**G.S.P
80***4212**P.D.A
81***6779**C.V.G
82***2463**I.G.D
83***6050**M.P.B
84***8091**C.A.M
85***8091**C.A.M
86***7155**X.C.A
87***9884**A.B.V
88***3317**S.T.T
89***9104**V.O.
90***9243**A.F.F
91***4907**C.T.S
92***1005**A.C.A
93***4172**P.O.G
94***7878**B.R.B
95***3386**A.C.
96***2036**A.A.V
97***1346**J.B.F
98***3053**A.S.A
99***7476**J.R.N
100***7412**C.L.M
101***4396**M.G.M
102***0799**M.B.R
103***9303**S.L.M
104***1461**A.A.M
105***2416**J.M.B
106***4189**A.B.G
107***1336**M.B.P
108***4867**G.S.D
109***4813**D.N.L
110***8016**J.G.V
111***5739**M.V.A
112***9373**M.B.B
113***4305**F.V.M
114***8492**M.P.R
115***5431**P.S.M
116***3521**E.V.P
117***2343**C.Á.M
118***4024**A.Q.G
119***4339**S.P.B
120***5042**P.G.E
121***4040**A.T.G
122***5035**J.B.M
123***8459**J.A.P
124***4274**O.L.F
125***4490**B.V.B
126***0268**J.Á.V
127***2913**M.V.N
128***4686**C.N.G
129***1273**P.P.B
130***6783**A.F.L
132***4551**P.M.A
133***5099**E.R.A
134***5820**E.P.C
135***4271**A.P.V
136***5541**N.B.A
137***9028**G.B.E
138***6116**E.C.S
139***2275**G.F.T
140***8114**N.D.R
141***0950**A.F.T
142***1087**O.A.R
143***8118**P.G.A
144***2875**S.C.G
145***2442**A.R.M
146***4023**M.R.J
147***8149**R.M.G
148***7326**G.V.R
149***6583**M.T.P
150***9130**N.C.C
151***1243**E.S.R
152***1351**S.J.N
153***4166**C.P.V
154***9639**V.L.
155***0823**J.S.G
156***5693**G.G.M
157***1243**B.V.T
158***6703**D.E.M
159***8837**P.S.P
160***8540**D.O.A
161***4656**J.S.J
163***9374**J.R.P
164***9702**B.H.B
165***6386**R.C.
166***4633**R.S.M
167***0467**M.A.C
168***1385**A.D.G
169***5398**E.D.C
170***0628**O.O.T
171***3117**E.S.
172***6251**E.G.H
173***7215**K.M.B
174***7985**A.I.S
175***9306**A.A.M
176***2241**G.E.F
177***4752**P.R.L
178***3434**P.V.M
179***8329**A.B.P
180***5011**L.C.F
181***9281**L.A.
182***4545**M.P.C
183***6791**N.M.C
184***9224**È.H.F
186***3147**P.G.O
187***8790**A.C.Q
188***2844**P.C.L
189***6056**M.F.T
190***3622**J.P.R
191***2316**A.C.G
192***3304**M.L.T
193***9216**C.L.C
194***4501**T.G.C
195***9896**E.R.R
196***1516**M.M.C
197***3303**À.L.T
198***9692**C.A.S
199***6916**M.H.
200***4994**P.G.B
201***4580**M.G.M
202***6526**A.J.P
203***0124**A.H.F
204***1049**M.F.G
205***9487**J.E.P
206***5033**Y.A.E
207***6496**G.O.T
208***1409**A.M.B
209***8409**S.T.O
210***6598**E.M.F
211***9248**R.L.P
212***7969**R.M.Q
213***0219**A.M.R
214***6778**L.G.S
215***2908**H.P.M
216***8650**Á.A.C
217***2190**J.I.C
218***6260**P.M.M
219***2361**Ò.C.P
220***2085**O.G.F
221***7577**G.C.C
222***1143**E.R.R
223***1532**J.D.M
224***7235**L.R.R
225***8110**O.M.S
226***4244**E.C.M
227***8372**A.Y.I
228***1857**Y.V.T
229***8895**P.M.S
230***8492**E.C.P
231***5472**J.C.F
232***3348**A.M.G
233***2456**I.M.V
234***2110**N.L.G
235***7327**G.D.D
236***1410**R.M.S
237***1510**Y.R.O
238***4075**G.C.
239***6976**C.P.R
240***4782**A.A.L
241***7055**I.F.A
242***8040**J.R.C
243***9272**I.G.A
244***9272**À.G.A
245***3463**O.C.P
246***5027**A.S.Á
247***0350**S.C.B
248***7923**T.J.C
250***2235**N.M.P
251***2481**L.G.
252***3496**F.M.F
254***2351**M.B.S
255***9508**L.R.
256***7080**A.L.C
257***2333**P.M.T
258***5985**M.O.M
259***0521**A.C.D
260***1168**J.A.G
261***3474**O.C.C
262***9014**J.G.U
263***0989**M.M.S
264***4513**S.B.L
265***4348**M.M.V
266***5482**I.G.L
267***9705**A.M.L
268***2194**T.S.M
270***6136**B.F.P
271***6858**G.P.E
272***9491**A.U.S
273***4751**C.O.W
274***7216**M.B.B
275***3803**B.E.G
276***1556**J.S.S
277***9265**M.M.G
279***0266**E.A.M
280***8480**M.R.P
281***4752**J.E.A
282***0917**N.P.O
283***8306**J.M.G
284***0573**B.F.P
285***2476**L.L.V
287***6004**M.D.B
288***4924**74P.K.T
289***5305**D.O.B
290***1603**E.T.D
291***6124**J.E.P
292***2306**A.M.C
293***7752**A.P.M
294***1369**I.T.U
295***4818**G.O.S
296***0550**R.M.A
297***8085**C.D.S
298***4287**A.V.L
300***6567**B.S.L
301***9860**M.C.G
302***2392**A.R.C
303***1865**G.B.
304***2918**C.C.C
305***4723**H.G.S
306***7046**M.P.V
307***1053**P.T.E
308***3414**V.N.E
309***4628**S.V.L
310***2992**M.T.P
311***5146**A.C.A
312***9262**I.T.G
313***1559**H.I.F
314***5889**E.Z.E
315***2985**J.P.S
316***6588**A.V.S
317***7546**M.O.C
318***9339**N.M.R
319***6100**G.C.G
320***3340**J.N.F
322***5378**K.A.R
323***4087**A.P.A
324***7394**J.P.G
325***6522**P.L.P
326***2854**P.R.S
327***9321**A.C.M
328***0301**O.S.S
329***9321**A.C.M
330***2179**C.G.M
332***0LWA**KNA.S.
333***9096**J.R.C
334***2302**J.V.B
335***5055**O.O.F
336***7527**X.A.L
337***9818**A.B.P
338***4145**P.C.C
339***E796**C.B.
340***7893**R.A.D
341***5964**J.L.G
342***3999**J.S.F
343***5631**R.D.B
344***7692**C.T.L
345***3479**E.R.T
346***3074**R.S.R
347***6797**H.F.C
348***0832**A.F.S
349***1205**M.A.B
350***9660**A.G.M
351***9235**S.C.C
352***8012**P.R.B
353***2160**G.E.G
354***6952**M.S.C
355***8771**I.N.C
357***2439**F.K.
358***0640**E.E.D
359***2029**M.L.J
360***3268**P.I.C
361***7048**G.B.T
362***0157**N.G.G
363***1328**H.N.
364***1599**B.P.
365***5219**E.P.P
366***7080**T.F.F
367***0474**P.F.M
368***9063**P.M.P
370***3884**T.R.R
371***3740**A.R.B
372***8529**D.B.G
373***4566**N.B.S
374***9839**P.C.V
375***5757**R.R.M
376***6025**L.R.Z
377***9490**O.A.A
378***8336**D.D.M
379***3425**J.H.B
380***5970**M.V.P
381***5909**A.M.M
382***3588**L.S.V
383***1357**Á.C.S
384***8614**A.C.C
385***5584**A.P.G
386***3468**T.T.S
387***4938**D.H.C
388***8661**E.G.S
389***0606**V.M.V
390***8125**V.T.G
391***9465**M.L.S
392***1042**Á.E.C
393***5708**P.R.C
394***4719**G.J.S
395***1213**M.B.D
396***8027**L.A.M
397***2675**S.O.M
398***6843**A.R.I
399***8122**J.P.S
400***8314**A.P.A
401***2286**A.C.V
402***4812**A.M.C
403***0453**C.S.C
404***0312**A.C.R
405***6418**P.P.J
406***2955**T.S.G
407***9393**M.S.O
409***5569**J.R.C
410***1561**N.C.S
411***5473**N.S.T
412***4492**M.G.E
413***0425**R.S.P
414***6907**H.D.L
415***3904**O.C.Y
416***5133**C.V.Á
418***5122**J.P.
419***1383**X.W.L
421***6082**C.E.G
422***5041**I.T.
423***5478**A.C.V
425***4922**D.V.C
426***Y087**73J.C.M
427***7710**E.D.D
429***4273**S.C.V
430***2388**A.L.C
431***8583**D.C.R
432***7870**I.S.
433***0043**C.D.M
434***A891**DSA.C.
435***1595**J.D.A
437***1128**M.M.G
438***7411**A.F.A
439***0197**T.L.G
441***7885**P.G.I
442***7501**A.G.R
443***7916**P.M.P
445***4217**D.C.Z
Dates i horaris: Proves escrites de la Part A

Flamenco

Prova completa – cognoms A-Z

 • Divendres 12 de maig

 • 09:00 – 11:30 i 12:00 – 14:00

 • Sala Orquestra

Jazz i Música moderna

Prova completa – cognoms A-MA

 • Divendres 12 de maig

 • 15:00 – 17:00 i 17:30 – 19:30

 • Sala Orquestra

Prova completa – cognoms MO-Z

 • Divendres 12 de maig

 • 15:00 – 17:00 i 17:30 – 19:30

 • Cantina

Prova abreujada – cognoms A-Z

 • Divendres 12 de maig

 • 09:00 – 10:45

 • Sala Orquestra

Música antiga

Prova completa – cognoms A-Z

 • Divendres 12 de maig

 • 09:00 – 11:30 i 12:00 – 14:00

 • Sala Orquestra

Prova abreujada – cognoms A-Z

 • Divendres 12 de maig

 • 09:00 – 10:15

 • Sala Orquestra

Música tradicional catalana

Prova completa – cognoms A-Z

 • Divendres 12 de maig

 • 09:00 – 11:30 i 12:00 – 14:00

 • Sala Orquestra

Música clàssica i contemporània i Cobla

Prova completa – cognoms A-Z

 • Dssabte 13 de maig

 • 11:30 – 14:00 i 15:30 – 17:30

 • Sala Orquestra

Prova abreujada – cognoms A-MA

 • Dissabte 13 de maig

 • 09:00 – 10:45

 • Sala d’orquestra

Prova abreujada – cognoms ME-Z

 • Dissabte13 de maig

 • 09:00 – 10:45

 • Cantina

Dates i horaris: Prova instrumental A5

La prova instrumental (A5) han de realitzar-la les persones que opten a especialitats no instrumentals (Musicologia, Sonologia, Producció i Gestió, Composició i/o Direcció). L’acreditació del Grau professional eximeix de la realització d’aquest exercici. 

Cal portar un repertori de 4 obres escollides lliurement. La comissió avaluadora de l’exercici determinarà quines vol escoltar.

Per a realitzar l’exercici A5 no es requereix cap obra obligada, en cap dels àmbits possibles (Clàssica i Contemporània, Jazz i Música Moderna, Música Antiga, Tradicional catalana i Flamenco). 

Dates i horaris Part B
ExerciciDataHora
Composició
B1 Escriptura29/5/202310:00
B2 Instrumentació29/5/202312:30
B19 LV piano29/5/202315:00
B3 Presentació obra (1)6/6/202310:00
Direcció
B19 LV piano29/5/202315:00
B6 Real. a vista29/5/202316:00
B4 Harm. instr.30/5/202310:00
B5 Rec. auditiu30/5/202313:30
Musicologia
B7 Supòsit pràctic30/5/202310:00
B8 Exposició oral (2)30/5/202310:00
Pedagogia
B9 Desenv. tema30/5/2023 i 1/6/202310:00
B10 Col·loqui30/5/2023 i 1/6/202310:00
B11 Ensemble30/5/2023 i 1/6/202310:00
B12 Dinàmiques30/5/2023 i 1/6/202310:00
Sonologia
B14 An. fragm. sonor1/6/202310:00
B15 Treball (3)1/6/202315:00
Producció i gestió
B20 Comentari text31/5/202312:00
B21 Elab. projecte31/5/202314:30
B22 Pres. Projecte (4)31/5/202314:30
Interpretació: Música Antiga
B16, B17, B18 Cant històric2/6/202312:30
B16, B17, B18 Clavicèmbal1/6/202310:00
B16, B17, B18 Violí i violoncel històric1/6/202310:00
Interpretació: Música Tradicional Catalana
B16, B17, B18 Acordió diatònic31/5/20239:30
B16, B17, B18 Gralla/Dolçaina31/5/20239:30
Interpretació: Flamenco
B16, B17, B18 Cante flamenco31/5/202310:00
B16, B17, B18 Guitarra flamenca31/5/202310:00
Interpretació: Jazz i Música Moderna
B16, B17, B18 Bateria Jazz1/6/20239:00
B16, B17, B18 Bateria MM31/5/20239:00
B16, B17, B18 Baix MM2/6/20239:00
B16, B17, B18 Contrabaix30/5/202315:00
B16, B17, B18 Cant Jazz2/6/20239:00
B16, B17, B18 Cant MM29 i 30/5/20239:00
B16, B17, B18 Guitarra Jazz30 i 31/5/20239:00
B16, B17, B18 Guitarra MM29 i 30/5/20239:00
B16, B17, B18 Piano Jazz31/5/2023 i 1/6/20239:00
B16, B17, B18 Teclats MM1/6/202315:00
B16, B17, B18 Saxo Jazz29/5/20239:00
B16, B17, B18 Saxo MM30/5/20239:00
B16, B17, B18 Flauta MM30/5/20239:00
B16, B17, B18 Clarinet Jazz29/5/20239:00
B16, B17, B18 Trombó Jazz/MM29/5/20239:00
B16, B17, B18 Trompeta Jazz/MM29/5/20239:00
B16, B17, B18 Violí Jazz29/5/20239:00
B16, B17, B18 Percussió MM31/5/20239:00
Interpretació: Música Clàssica i Contemporània
B16, B17, B18 Acordió31/5/2023tarda
B16, B17, B18 Arpa30/5/202318:00
B16, B17, B18 Cant29 i 30/5/202315:30
B16, B17, B18 Clarinet29/5/202310:00
B16, B17, B18 Contrabaix6/6/202310:00
B16, B17, B18 Fagot2/6/202314:00
B16, B17, B18 Flauta travessera31/5/202310:00
B16, B17, B18 Guitarra31/5/202310:00
B16, B17, B18 Oboè29/5/202310:00
B16, B17, B18 Orgue6/6/202311:30
B16, B17, B18 Percussió30/5/202310:00
B16, B17, B18 Piano1, 2 i 3/6/202310:00
B16, B17, B18 Saxòfon31/5/202310:00
B16, B17, B18 Trompa29/5/202310:00
B16, B17, B18 Trompeta29/5/202310:00
B16, B17, B18 Trombó6/6/202310:00
B16, B17, B18 Tuba8/6/202310:00
B16, B17, B18 Violí29, 30 i 31/5/202310:00
B16, B17, B18 Viola31/5/20239:30
B16, B17, B18 Violoncel29/5/202310:00
Interpretació: Cobla
B16. B17, B18 Tible31/5/202310:00

(1) Entre els dies 23 i 28 de maig cal haver enviat a: eresina@esmuc.cat còpia d’un mínim de dues obres o treballs propis que es considerin rellevants o representatius quant a exemplificar l’experiència, tendència estilística, tècnica compositiva, contextos creatius i interés musical.

(2) Entre els dies 23 i 28 de maig cal haver enviat a: mheilbron@esmuc.cat un guió de màxim dues pàgines sobre el tema llire que es presentarà en l’exposició oral. Ha d’incloure un títol, una descripció breu del tema, les fonts i les referències bibliogràfiques utilitzades.

(3) Entre els dies 23 i 28 de maig cal haver enviat a: abarrachina@esmuc.cat un escrit que mostri algun projecte en què s’hagi participat, relacionat amb la Sonologia. Cal acompanyar-lo, si es disposa, d’un enllaç weba un registre audiovisual del projecte. Si no es disposa d’aquest enllaç, presentar una carta de motivació. L’extensió màxima en ambdós casos, serà d’un full A4 a 1,5 espais.

(4) Entre els dies 23 i 28 de maig cal haver enviat a: jfargas@esmuc.cat el projecte a partir d’unes premisses que s’enviaran a les persones inscrites. L’extensió màxima serà de 3 fulls A4 a 1,5 espais.

Proves específiques de la Part B: horaris per especialitat / àmbit / modalitat
Flamenco

FLAMENCO
GUITARRA FLAMENCA
31 de maig / Aula 104 / preparació aula 102HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
10h19-259
Música Antiga
MÚSICA ANTIGA
CANT HISTÒRIC
2 de juny / Aula 208 / preparació aula 205HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
12:30h30-199-246-
13:30h258-317-
CLAVICÈMBAL, VIOLÍ HISTÒRIC, VIOLONCEL HISTÒRIC
1 de juny / Aula 208 / preparació aula 205HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h219-274-
11h34-
11:30h61-
Música Tradicional Catalana
MÚSICA TRADICIONAL CATALANA
ACORDIÓ DIATÒNIC, GRALLA /DOLÇAINA
31 de maig / Aula 109 / preparació aula 125HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
9:30h164-
9:45h289-
Interpretació del repertori part B (B16)10h105
Música Clàssica i Contemporània – Instruments no orquestrals
MÚSICA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA - INSTRUMENTS NO ORQUESTRALS
ACORDIÓ
31 de maig / Aula 337 / preparació aula 336HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
16h55-
CANT
29 de maig / Sala de Cor / preparació aula 306HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
15:30h45-103-
16:30h177-233-
17:30h255-
30 de maig / Sala de Cor / preparació aula 306HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
15:30h394-265-
16:30h268-317-
17:30h415-427-
GUITARRA
31 de maig / Aula 318 / preparació aula 314HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h62-184-207
11h307-350-
ORGUE
6 de juny / Sala d'OrgueHORAINSCRIPCIONS
Baix continu (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
11:30h210-379-
PIANO
1 de juny / Aula 111 /preparació aules 120-126HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h28-29-37-
11h47-48-53-
12h57-86-111-
13h116-117-133-
16h136-140-170-
17h171-188-201-
18h248-308-314-
2 de juny / Aula 111 /preparació aules 120-126HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h346-347-355-
11h391-412-437-
Interpretació del repertori part B (B16)12h179-395-
Música Clàssica i Contemporània – Instruments orquestrals
MÚSICA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA - INSTRUMENTS ORQUESTRALS
ARPA
30 de maig / Aula 304 /HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
18h243-384-
CLARINET
29 de maig / Aula 304 / preparació aula 305HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h17-39-85-
11h89-242-312-
12h338-372-387-
Interpretació del repertori part B (B16)13:30h267-
CONTRABAIX
6 de juny / Aula 351 / preparació aula 307HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h63-64-123-
FAGOT
2 de juny / Aula 354 / preparació aula 353HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
14h49-72-232-
15h245-263-328
FLAUTA TRAVESSERA
31 de maig / Aula 352 / preparació aula 304HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h16-27-56-322-
11h84-119-135-
12h143-159-305-
13h344-365-
31 de maig / Aula 352 / preparació aula 304HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
15h383-398-403-
16h419-430-
Interpretació del repertori part B (B16)16:30h26-78-342-
OBOÈ
29 de maig / Aula 355 /preparació aula 356HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h99-145-192-361-
PERCUSSIÓ
30 de maig / Aula 402 /preparació aules 319-320HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h138-389-
SAXÒFON
31 de maig / Aula 305 / preparació aula 306HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h6-157-222-
11h275-388-
TROMBÓ
6 de juny / Aula 354 / preparació aula 356HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h229-270-310-
11h326-396-407-
TROMPA
29 de maig / Aula 307 / preparació aula 306HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
12h65-240-279-
TROMPETA
29 de maig / Aula 318 / preparació aula 314HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h43-68-113-
11h124-371-
TUBA / BOMBARDÍ
8 de juny / Aula 353 / preparació aula 354HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h264-
VIOLA
31 de maig / Aula 353 / preparació aula 301HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
09:30h13-20-101-
10:30h156-287-366-
11:30h400-443-
Interpretació del repertori part B (B16)12:15h221
VIOLÍ
29 de maig / Aula 351 / preparació aula 315HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h10-18-42-
11h81-82-87-
12:30h102-121-128-
13:30h152-158-167-
30 de maig / Aula 351 / preparació aula 315HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h168-197-198-
11h200-205-234-
12:30h277-284-285-
13:30h294-309-333-318-
31 de maig / Aula 351 / preparació aula 315HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h330-340-401-
11h345-413-420-
12:30h429-438-
Interpretació del repertori part B (B16)13:30h76-150-290-
VIOLONCEL
29 de maig / Aula 352 / preparació aula 350HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
10h442-46-122-
11h172-191-214-
12h239-271-282-
13h343-349-368-
14h382-393-221-
Interpretació del repertori part B (B16)14:30h132-
Cobla
COBLA
TIBLE
31 de maig / Aula 350 / preparació aula 303HORAINSCRIPCIONS
Interpretació amb lectura prèvia dels materials (B18)
Interpretació del repertori part B (B16)
Sessió de treball (B17)
11:30h289-
Jazz i Música Moderna
JAZZ I MÚSICA MODERNA
BAIX ELÈCTRIC MM
2 de juny / Aula 113 / preparació aula 102HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
9h194-370-425-
10h426-445-
12h194-370-425
13h426-445-
BATERIA JAZZ
1 de juny / Aula 112 / preparació aula 122HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
10h33-73-93-
11h115-141-189-
12h213-251-405-
15h33-73-93-
15:30h115-141-189-
16h213-251-405-
BATERIA MM, PERCUSSIÓ MM
31 de maig / Aula 113 / preparació aula 121HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
10h93-98-144-
11h189-251-300-
12h163-
15h93-98-144-
15:30h189-251-300-
16h163-
CANT JAZZ
2 de juny / Aula 112 / preparació aula 119HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada9h77-91-106-
10h118-187-204-
11h227-241-288-
12h291-332-386-
13h402-
Interpretació del repertori part B (B16)13:15h58-
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
16h77-91-106-
17h118-187-204-
18h227-241-288-
19h291-332-386-
20h402-
CANT MM
29 de maig / Aula 113 / preparació aula 119HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada10h2-24-90-
11h104-106-107-
12h112-137-
Interpretació del repertori part B (B16)12:30h203-
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
15h2-24-90-
16h104-106-107-
17h112-137-
30 de maig / Aula 113 / preparació aula 119HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada10h154-175-220-
11h241-273-291-
12h324-421-
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
15h154-175-220-
16h241-273-291-
17h324-421-
CONTRABAIX JAZZ
30 de maig / Aula 104 / preparació aula 102HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada16h134-
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
16:30h134-
GUITARRA ELÈCTRICA MM
29 de maig / Aula 104 / preparació aula 102HORAINSCRIPCIONS
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
11:30h22-40-160-
12h217-226-235-
13h334-409-410-422-
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada15h22-40-160-
16h217-226-235-
17h334-409-410-
18h422-
GUITARRA JAZZ
30 de maig / Aula 112 / preparació aula 101HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada15h15-21-40-
16h88-160-226-
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
17h15-21-40-
18h88-160-226-
31 de maig / Aula 112 / preparació aula 106HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada9h260-303-313-
10h319-334-354-
11h364-367-381-
12h410-422-431-445
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
15h260-303-313-
16h319-334-354-
17h364-367-381-
18h410-422-431-445
PIANO JAZZ
31 de maig / Aula 103 / preparació aula 119HORAINSCRIPCIONS
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
9h51-67-75-
10h127-146-148-
11h165-211-230-
12h238-283-292-351-
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada15h51-67-75-
16h127-146-148-
17h165-211-230-
18h238-283-292-351-
SAXÒFON JAZZ, CLARINET JAZZ
29 de maig / Aula 103 / preparació aula 125HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada9h31-50-71-
10h74-125-173-
11h176-206-223-
12h276-358-
12:30h293-
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
15h31-50-71-
16h74-125-173-
17h176-206-223-
18h276-358-
18:30h293-
SAXÒFON MM, FLAUTA TRAVESSERA MM
30 de maig / Aula 103 / preparació aula 126HORAINSCRIPCIONS
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
9h31-74-173-
10h176-223-276-358-
11h306-
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada15h31-74-173-
16h176-223-276-358-
17h306-
TECLATS MM
1 de juny / Aula 113 / preparació aula 118HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada15h51-148-
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
17h51-148-
TROMBÓ JAZZ I MM, TROMPETA JAZZ I MM
29 de maig / Aula 112 / preparació aula 120HORAINSCRIPCIONS
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
9h12-180-218-
10h12-180-218-
11h7-94-120-
12h236-348-375-357-
13h7-94-120-
14h236-348-375-357-
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada15h12-180-218-
16h12-180-218-
17h7-94-120-
18h236-348-375-357-
19h7-94-120-
20h236-348-375-357-
VIOLÍ JAZZ
29 de maig / Aula 112 / preparació aula 126HORAINSCRIPCIONS
Interpretació del repertori part B (B16) i obra obligada13:30h149-
Improvisació (B18)
Sessió de treball (B17)
13:45h149-
Pedagogia

En funció del seu instrument, a cada aspirant a l’especialitat de pedagogia se li assigna un grup (lletra) i un subgrup (números 1 o 2). L’aspirant realitza els 4 exercicis específics amb aquest grup i en els horaris que s’especifiquen.

idAgrupamentB9B10B11B12
26***6821**D21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 10:00 - 10:45 | A3541/6 | 12:15 - 12:45 | A1041/6 | 11:00 - 11:40 | A355
39***6205**D21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 10:00 - 10:45 | A3541/6 | 12:15 - 12:45 | A1041/6 | 11:00 - 11:40 | A355
43***8864**E11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 11:00 - 11:45 | A3541/6 | 13:00 - 13:30 | A1031/6 | 10:00 - 10:40 | A355
47***7759**B130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 11:00 - 11:45 | A35430/5 | 13:00 - 13:30 | A35630/5 | 10:00 - 10:40 | A355
58***9512**A230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 10:00 - 10:45 | A35430/5 | 12:15 - 12:45 | A10430/5 | 11:00 - 11:40 | A355
68***7683**A230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 10:00 - 10:45 | A35430/5 | 12:15 - 12:45 | A10430/5 | 11:00 - 11:40 | A355
76***8494**C230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 13:00 - 13:45 | A35430/5 | 11:00 - 11:30 | A10430/5 | 12:15 - 12:55 | A355
78***3756**A130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 10:00 - 10:45 | A35430/5 | 12:15 - 12:45 | A35630/5 | 11:00 - 11:40 | A355
105***2416**B230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 11:00 - 11:45 | A35430/5 | 13:00 - 13:30 | A10430/5 | 10:00 - 10:40 | A355
132***4551**F21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 13:00 - 13:45 | A3541/6 | 11:00 - 11:30 | A1041/6 | 12:15 - 12:55 | A355
150***9130**C130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 13:00 - 13:45 | A35430/5 | 11:00 - 11:30 | A35630/5 | 12:15 - 12:55 | A355
184***9224**E21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 11:00 - 11:45 | A3541/6 | 13:00 - 13:30 | A1041/6 | 10:00 - 10:40 | A355
203***0124**E21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 11:00 - 11:45 | A3541/6 | 13:00 - 13:30 | A1041/6 | 10:00 - 10:40 | A355
221***7577**C130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 13:00 - 13:45 | A35430/5 | 11:00 - 11:30 | A35630/5 | 12:15 - 12:55 | A355
234***2110**F21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 13:00 - 13:45 | A3541/6 | 11:00 - 11:30 | A1041/6 | 12:15 - 12:55 | A355
267***9705**B130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 11:00 - 11:45 | A35430/5 | 13:00 - 13:30 | A35630/5 | 10:00 - 10:40 | A355
275***3803**B130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 11:00 - 11:45 | A35430/5 | 13:00 - 13:30 | A35630/5 | 10:00 - 10:40 | A355
290***1603**C230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 13:00 - 13:45 | A35430/5 | 11:00 - 11:30 | A10430/5 | 12:15 - 12:55 | A355
320***3340**D11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 10:00 - 10:45 | A3541/6 | 12:15 - 12:45 | A1031/6 | 11:00 - 11:40 | A355
342***3999**F11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 13:00 - 13:45 | A3541/6 | 11:00 - 11:30 | A1031/6 | 12:15 - 12:55 | A355
388***8661**B230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 11:00 - 11:45 | A35430/5 | 13:00 - 13:30 | A10430/5 | 10:00 - 10:40 | A355
395***1213**A130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 10:00 - 10:45 | A35430/5 | 12:15 - 12:45 | A35630/5 | 11:00 - 11:40 | A355
1002***3951**E11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 11:00 - 11:45 | A3541/6 | 13:00 - 13:30 | A1031/6 | 10:00 - 10:40 | A355
1020***4271**C230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 13:00 - 13:45 | A35430/5 | 11:00 - 11:30 | A10430/5 | 12:15 - 12:55 | A355
1021***9546**E11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 11:00 - 11:45 | A3541/6 | 13:00 - 13:30 | A1031/6 | 10:00 - 10:40 | A355
1029***2839**E21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 11:00 - 11:45 | A3541/6 | 13:00 - 13:30 | A1041/6 | 10:00 - 10:40 | A355
1056***1651**B130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 11:00 - 11:45 | A35430/5 | 13:00 - 13:30 | A35630/5 | 10:00 - 10:40 | A355
1062***7376**C130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 13:00 - 13:45 | A35430/5 | 11:00 - 11:30 | A35630/5 | 12:15 - 12:55 | A355
1067***9410**B230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 11:00 - 11:45 | A35430/5 | 13:00 - 13:30 | A10430/5 | 10:00 - 10:40 | A355
1075***4422**A130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 10:00 - 10:45 | A35430/5 | 12:15 - 12:45 | A35630/5 | 11:00 - 11:40 | A355
1081***6779**D21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 10:00 - 10:45 | A3541/6 | 12:15 - 12:45 | A1041/6 | 11:00 - 11:40 | A355
1087***9884**D11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 10:00 - 10:45 | A3541/6 | 12:15 - 12:45 | A1031/6 | 11:00 - 11:40 | A355
1089***9104**A130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 10:00 - 10:45 | A35430/5 | 12:15 - 12:45 | A35630/5 | 11:00 - 11:40 | A355
1099***7476**F11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 13:00 - 13:45 | A3541/6 | 11:00 - 11:30 | A1031/6 | 12:15 - 12:55 | A355
1104***1461**D21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 10:00 - 10:45 | A3541/6 | 12:15 - 12:45 | A1041/6 | 11:00 - 11:40 | A355
1113***4305**A230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 10:00 - 10:45 | A35430/5 | 12:15 - 12:45 | A10430/5 | 11:00 - 11:40 | A355
1117***2343**C230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 13:00 - 13:45 | A35430/5 | 11:00 - 11:30 | A10430/5 | 12:15 - 12:55 | A355
1119***4339**F21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 13:00 - 13:45 | A3541/6 | 11:00 - 11:30 | A1041/6 | 12:15 - 12:55 | A355
1122***5035**C130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 13:00 - 13:45 | A35430/5 | 11:00 - 11:30 | A35630/5 | 12:15 - 12:55 | A355
1143***8118**C130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 13:00 - 13:45 | A35430/5 | 11:00 - 11:30 | A35630/5 | 12:15 - 12:55 | A355
1159***8837**B130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 11:00 - 11:45 | A35430/5 | 13:00 - 13:30 | A35630/5 | 10:00 - 10:40 | A355
1179***8329**E11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 11:00 - 11:45 | A3541/6 | 13:00 - 13:30 | A1031/6 | 10:00 - 10:40 | A355
1191***2316**E11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 11:00 - 11:45 | A3541/6 | 13:00 - 13:30 | A1031/6 | 10:00 - 10:40 | A355
1230***8492**D21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 10:00 - 10:45 | A3541/6 | 12:15 - 12:45 | A1041/6 | 11:00 - 11:40 | A355
1238***4075**D11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 10:00 - 10:45 | A3541/6 | 12:15 - 12:45 | A1031/6 | 11:00 - 11:40 | A355
1245***3463**F11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 13:00 - 13:45 | A3541/6 | 11:00 - 11:30 | A1031/6 | 12:15 - 12:55 | A355
1270***6136**E21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 11:00 - 11:45 | A3541/6 | 13:00 - 13:30 | A1041/6 | 10:00 - 10:40 | A355
1273***4751**F11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 13:00 - 13:45 | A3541/6 | 11:00 - 11:30 | A1031/6 | 12:15 - 12:55 | A355
1292***2306**A230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 10:00 - 10:45 | A35430/5 | 12:15 - 12:45 | A10430/5 | 11:00 - 11:40 | A355
1302***2392**F21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 13:00 - 13:45 | A3541/6 | 11:00 - 11:30 | A1041/6 | 12:15 - 12:55 | A355
1312***9262**A130/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 10:00 - 10:45 | A35430/5 | 12:15 - 12:45 | A35630/5 | 11:00 - 11:40 | A355
1343***5631**E21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 11:00 - 11:45 | A3541/6 | 13:00 - 13:30 | A1041/6 | 10:00 - 10:40 | A355
1346***3074**F21/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 13:00 - 13:45 | A3541/6 | 11:00 - 11:30 | A1041/6 | 12:15 - 12:55 | A355
1361***7048**F11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 13:00 - 13:45 | A3541/6 | 11:00 - 11:30 | A1031/6 | 12:15 - 12:55 | A355
1365***5219**A230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 10:00 - 10:45 | A35430/5 | 12:15 - 12:45 | A10430/5 | 11:00 - 11:40 | A355
1382***3588**C230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 13:00 - 13:45 | A35430/5 | 11:00 - 11:30 | A10430/5 | 12:15 - 12:55 | A355
1386***3468**B230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 11:00 - 11:45 | A35430/5 | 13:00 - 13:30 | A10430/5 | 10:00 - 10:40 | A355
1419***1383**B230/5 | 11:45 - 12:00 | A35430/5 | 11:00 - 11:45 | A35430/5 | 13:00 - 13:30 | A10430/5 | 10:00 - 10:40 | A355
1421***6082**D11/6 | 11:45 - 12:00 | A3541/6 | 10:00 - 10:45 | A3541/6 | 12:15 - 12:45 | A1031/6 | 11:00 - 11:40 | A355
Sonologia
SONOLOGIA
1 de juny / Aula 114
Aules 115-116-123
HORAINSCRIPCIONS
Exercici B1410h a 14h5, 8, 70, 79, 95,
100, 114, 146, 157, 174,
195, 208, 217, 247, 256,
327, 328, 335, 350, 384,
436, 442
Exercici B1515h a 19h
Producció i Gestió
PRODUCCIÓ I GESTIÓ
31 de maig / Aula 345HORAINSCRIPCIONS
Exercici B2012h a 13:30h147, 183, 187, 222, 257,
269, 298, 395, 404, 411
Exercici B21 i B2213:30h a 19h
Musicologia
MUSICOLOGIA
30 de maig - Aules 353 / 352HORAINSCRIPCIONS
Exercicis B7 i B810h9, 70, 83, 92, 132,
195, 231, 244, 257, 320
Accordion Panel Title

Gutentor Simple Text