Publicat el 10 de març de 2023

Comparteix a:

Estudiant Proves D'accés 2023

Proves d’accés al Grau en ensenyaments artístics superiors de música

Convocatòria 2023-2024

El dia 31 de març s’obre la convocatòria a les proves d’accés al Grau en ensenyaments artístics superiors de música del curs 2023-2024. La inscripció estarà activa fins el 17 d’abril.

La convocatòria de les proves corresponents al curs 2023-2024 està regulada per:

 • RESOLUCIÓ EDU/263/2023, de 31 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2023-2024. (DOGC núm. 8850, 8.2.2023)

 • RESOLUCIÓ EDU/2054/2021, del 29 de juny, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors. (DOGC núm. 8452, 07.07.2021)

L’admissió al centre està supeditada a l’existència de places suficients. Els candidats/es accediran a les especialitats sol·licitades per ordre descendent de les qualificacions obtingudes.
Així mateix, en aquelles modalitats en les quals es convoca una sola plaça tindran prioritat les persones que no estiguin en possessió d’un Grau en ensenyaments artístics superiors de música.

Especialitats i modalitats que s’ofereixen
EspecialitatsPlacesModalitats i observacions
Interpretació
Música clàssica i contemporània68Instruments orquestrals: violí, viola, violoncel, contrabaix; flauta travessera, clarinet, oboè, fagot, saxòfon; trompeta, trombó, trompa, tuba-bombardí; arpa; percussió.

Instruments no orquestrals: acordió, cant, guitarra, orgue i piano;
Cobla3Tible, tenora i fiscorn.
Música tradicional catalana3Acordió diatònic, cornamusa i gralla/dolçaina.
Flamenco3Cante flamenco, guitarra flamenca.
Música antiga11Cant històric; violí històric, violoncel històric, viola de gamba, flauta de bec, flauta travessera històrica, oboè històric, instruments històrics de broquet (corneta i sacabutx); corda polsada, clavicèmbal.
Jazz15Clarinet, saxofon, trompeta, trombó, guitarra, contrabaix, piano, bateria, cant, violi.
Música moderna9Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats, bateria, percussió, saxofon, trompeta, trombó, cant.
Composició8
Direcció4
Musicologia9
Pedagogia23Es pot optar a aquesta especialitat amb qualsevol dels instruments que s'ofereixen en els diferents àmbits instrumentals.

Les places s'assignaran en funció de la nota i amb un màxim de 2 places per instrument. Si queden places vacants un cop distribuïdes segons aquest criteri, s'assignarà una tercera plaça per instrument en funció també de la nota obtinguda.
Producció i gestió4
Sonologia5

Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats. En la inscripció s’han d’ordenar segons la preferència.

En cas d’obtenir puntuació suficient per a l’accés a les dues especialitats, s’assignarà plaça d’acord amb l’ordre de preferència indicat en la inscripció.

Documentació, publicacions, reclamacions i terminis

Tota la documentació s’enviarà en format PDF adjunt i exclusivament al correu electrònic  bustia.documentacioproves@esmuc.cat No es donarà per rebuda qualsevol documentació enviada a un altre correu electrònic.

Tota la informació relativa a les proves d’accés es publicarà a la web de l’Escola.

Documentació a presentar i publicacionsData inici /
Publicació
Termini
Inscripció31 març17 abril (14:00 h)
Pagament de la inscripció31 març17 abril (23:59 h)
Lliurament de la còpia del DNI/ NIE/ Passaport31 març17 abril (23:59 h)
Lliurament de la còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o exempció per descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau)31 març17 abril (23:59 h)
Lliurament del títol, resguard del Grau Professional (1)31 març10 maig (14:00 h)
Lliurament del requisit acadèmic (2), títol batxillerat, resguard, prova específica o homologació31 març10 juny.
Excepcionalment el dia de la matrícula
Publicació d’exclusió per falta de pagament18 abril
Publicació de la llista provisional d'admesos18 abril
Esmena de defectes de la documentació presentada18 abril2 maig (23:59 h)
Publicació definitiva d’admissió a les proves d’accés3 maig a partir de les 15:00 h
Inici de les proves d'accés (Part A)12-13-14 maig (dates provisionals)
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part A23 maig a partir de les 15:00 h
Revisió de qualificacions Part A23 maig25 maig (23:59 h)
Publicació dels resultats definitius Part A26 maig a partir de les 15:00 h
Publicació calendari amb els aspirants de les proves de la Part B
(29 de maig al 6 de juny)
26 maig a partir de les 15:00 h
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part B9 juny a partir
de les 15:00 h
Revisió de qualificacions Part B9 juny13 juny (23:59 h)
Publicació dels resultats definitius Part B14 juny a partir de les 15h
Matrícula de 1r curs20 juny21 juny
Reconeixement d’assignatures cursades i segones titulacions (3)9 juny21 juny

(1) El títol de grau professional s’ha d’acreditar mitjançant el títol, resguard del títol o excepcionalment amb una certificació per part dels conservatoris on s’indiqui la finalització dels estudis amb l’instrument cursat i que es pot iniciar la tramitació del títol. El certificat de notes no és vàlid.

(2) El requisit acadèmic (títol de batxillerat) s’ha d’acreditar mitjançant la còpia del títol o resguard corresponent. El certificat de notes no és vàlid. Excepcionalment, el Departament d’Educació accepta com a requisit acadèmic tenir aprovada la prova d’accés a un cicle superior; en aquest cas s’ha de lliurar la certificació corresponent.

(3) Les persones que hagin obtingut plaça i que vulguin reconèixer crèdits per estudis superiors ja cursats dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, hauran d’enviar l’expedient acadèmic en format PDF adjunt per correu electrònic indicant en l’assumpte RECONEIXEMENTS a: bustia.provesacces@esmuc.cat

A més, entre els dies 23 i 28 de maig, per a les especialitats de Composició, Musicologia, Sonologia i Producció i Gestió cal enviar prèviament la documentació requerida en la forma que figura a continuació:

ComposicióCòpia d’un mínim de dues obres o treballs fets per ell/a que consideri rellevants o representatius quant a exemplificar experiència, tendència estilística, tècnica compositiva, contextos creatius, i interès musical.
Més informació
Enviar documentació
MusicologiaGuió d’un màxim de dues pàgines sobre el tema lliure que es presentarà en l’exposició oral del segon exercici; ha d’incloure un títol, una descripció breu del tema, les fonts i les referències bibliogràfiques utilitzades.
Més informació
Enviar documentació
Producció
i Gestió
Projecte a partir d’unes premisses que s’enviaran a les persones inscrites, L’extensió màxima serà de 3 fulls A4 a 1,5 espais.
Més informació
Enviar documentació
SonologiaEscrit que mostri algun projecte en què s’hagi participat, relacionat amb la Sonologia, acompanyat, si se'n disposa, d’un enllaç web a un registre audiovisual del projecte.
Si no es disposa d’aquest enllaç, presentar una carta de motivació.
L'extensió màxima, en ambdós casos, serà d’un full A4 a 1,5 espais.
Més informació
Enviar documentació
Realització de les proves
 • Les proves es realitzaran de forma presencial amb aplicació de totes les mesures de seguretat sanitària. 

 • Per a la realització de les Transcripcions (A1- A2), Anàlisi auditiva (A3) i Reconeixement auditiu (B5), és imprescindible utilitzar un dispositiu mòbil intel·ligent amb la bateria completament carregada (pots portar si cal una bateria externa), amb connexió a Wi-Fi i auriculars. És imprescindible disposar d’auriculars propis.

 • Tothom ha de portar el seu instrument excepte a la modalitat de Percussió.

 • Per als àmbits de Jazz i Musica Moderna l’escola proporciona la bateria i els plats.

 • Per a les modalitats de Cant Jazz i Cant de Música Moderna s’ha de portar el micròfon propi.

 • Cal respectar estrictament la data i horari que es detallarà en el calendari definitiu de cadascuna de les proves. En el moment d’accedir a l’escola caldrà seguir les indicacions de les persones que faran el control d’accés i l’acreditació.

Dades Inscripció Pda

Els horaris es publiquen pel número d’inscripció que es troba en el resguard d’inscripció i/o pagament.

 • Un cop acabats els exercicis caldrà abandonar l’escola.

Inscripció

La inscripció estarà activa fins el 17 d’abril a les 14h.

No es podrà realitzar cap canvi en aquesta inscripció.

Taxa d’inscripció: 80 €.

Opcional:  import del treball amb un/a repertorista per les PdA: 150 € (només per instruments de la música clàssica i contemporània, música antiga i cobla). Inclou 1,5 hores de preparació individual a l’ESMUC, a concretar amb l’aspirant, i participació en l’exercici B16 o A5, segons correspongui.

El pagament resultant s’ha d’efectuar dins del termini establert. No fer-ho comporta l’exclusió del procés d’admissió.

No es retornarà l’import de la taxa d’inscripció en cap cas.

L’import del treball amb repertorista es retornarà de forma automàtica si no se supera la part A de les proves i no s’ha emprat el servei per l’exercici A5.

Consultes i atenció telefònica
 • Consultes sobre les proves d’accés per correu electrònic exclusivament a través de bustia.provesacces@esmuc.cat

 • Atenció telefònica: 933523011 de dilluns a divendres, de les 9h a les 14h