Publicat el 11 de juliol de 2022

Comparteix a:

Nova convocatòria de proves d’accés

Proves Setembre Esmuc 2
Proves d’accés al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música: 2a convocatoria.

Juliol – setembre 2022. ESMUC.

S’inicia el període d’inscripció per participar a la segona convocatòria de les proves d’accés al Grau, que tindran lloc al setembre

CA | S’inicia el període d’inscripció a la segona convocatòria de les proves d’accés al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música (EEES). Les proves es realitzaran a l’ESMUC durant el mes de setembre. Els aspirants podran optar a una de les trenta places ofertades de diverses especialitats (instruments, cant i musicologia). Totes les novetats referents a aquest procés es publicaran a la pàgina de Proves d’accés. Les inscripcions per participar en aquesta convocatòria es podran fer fins al 26 d’agost en aquest enllaç.

ES | Se inicia el período de inscripción a la segunda convocatoria de las pruebas de acceso al Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música (EEES). Las pruebas se realizarán en la ESMUC durante el mes de septiembre. Los aspirantes podrán optar a una de las treinta plazas ofertadas de varias especialidades (instrumentos, canto y musicología). Todas las novedades referentes a este proceso se publicarán en la página de Pruebas de acceso. La inscripción para participar en esta convocatoria se puede hacer hasta el 26 de agosto siguiendo este enlace.

EN | The registration for the second call for the entrance exams to access the Bachelor’s Degree in Higher Artistic Education of Music (EHEA) has begun. The exams will take place at the ESMUC during September to apply for one of the thirty places offered in various specialties (instruments, singing and musicology). All news regarding this process will be published on the Entrance examination page. Registrations until August 26.

Especialitats i places disponibles | Especialidades y plazas disponibles | Specialities and available places
EspecialitatPlacesModalitats
Interpretació: Música Clàssica i Contemporània13Arpa, contrabaix, violí, oboè, fagot, trompa, tuba i orgue
Interpretació: música tradicional. Instruments de la cobla3Tible, tenora i fiscorn
Interpretació: música antiga10Cant històric, violoncel històric, violí històric, flauta de bec, flauta travessera històrica, oboè històric, corneta, sacabutx, corda polsada, clavicèmbal
Musicologia4
Calendari | Calendario | Calendar
Proves d'accés (setembre)DataVia online
Inscripció18 jul - 26 ago
14 h
Link
Pagament18 jul - 26 ago
23:59 h
Lliurament de la còpia del DNI/NIE/PASSAPORT18 jul - 26 ago
14 h
Lliurament de la còpia del carnet de família nombrosa,
monoparental o exempció per descompte: majors de
65 anys, discapacitat igual o superior al 33%,
víctimes d’actes terroristes o violència de gènere *
18 jul - 26 ago
14 h
Lliurament del títol, resguard del Grau Professional (1)18 jul - 26 ago
14 h
Lliurament del requisit acadèmic (2), títol batxillerat,
resguard, prova específica o homologació
18 jul - 26 ago **
14 h
Publicació d’exclusió per pagament1 set
Publicació definitiva d’admissió a les proves d’accés1 set
15 h
Inici de les proves de la part A (abreujada i completa)2 set
Publicació dels resultats provisionals de les proves
d’accés: Part A
5 set
Revisió de qualificacions: Part A5 - 7 set
23:59 h
Publicació dels resultats definitius: Part A8 set 15 h
Inici de les proves de la part B9 - 10 set
Publicació dels resultats provisionals de les proves
d’accés: Part B
12 set 15 h
Revisió de qualificacions: Part B12 - 14 set
23:59 h
Publicació dels resultats definitius: Part B15 set
15 h
Enviament de certificats acadèmics pel reconeixement
d’assignatures cursades
5 - 12 set
Matrícula de 1r curs (online)16 - 17 set

* Si escau / En su caso / If applicable.
** Excepcionalment, el dia de la matrícula / Excepcionalmente, el día de la matrícula / Exceptionally, the day of the registration.

Per qualsevol consulta, contacteu amb secretaria.academica@esmuc.cat
Para cualquier consulta, podéis contactar con secretaria.academica@esmuc.cat
If you have any question, please contact with secretaria.academica@esmuc.cat

Una resposta a “Nova convocatòria de proves d’accés”

  1. […] Més informació: Proves d’Accés Setembre 2022 […]