Publicat el 2 de juny de 2022

Comparteix a:

Marc Timón dirigeix el Gran Conjunt de Cobla de l’ESMUC

Marc Timon Esmuc
Grans Conjunts: Cobla (Marc Timón).

Divendres 10 de juny a les 20 h. Sala 4 Alicia de Larrocha.

L’alumni de l’ESMUC Marc Timón serà l’encarregat de dirigir el concert del Gran Conjunt de Cobla de l’ESMUC, el divendres 10 de juny a la Sala 4 de L’Auditori.

Amb un programa format per obres de Juli Garreta, Ricard Lamote de Grigon, Salvador Brotons, Joan Díaz, Joan Albert Amargós i del propi Timón, aquest nou projecte del Gran Conjunt de Cobla de l’ESMUC s’afegeix a d’altres dirigits per importants noms com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert Amargós, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís Vidal, Bernat Castillejo, entre d’altres. El nom de Timón forma part, així, d’aquesta privilegiada llista en ser un dels compositors que, en els darrers anys, més presència i espai està assolint en el panorama musical del país.

Format en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i composició a l’Escola Superior de Música de Catalunya, des del 2015 està establert a Los Angeles on desenvolupa la seva carrera com a compositor de bandes sonores. Amb un catàleg veràstil i heterogeni, es diu que el seu llenguatge musical per a cobla està esquitxat del’sperit de Garreta, Toldrà, Serra, Lamote de Grignon i Amargós.

‘Calella Vila Bella’ de Marc Timón (Calella, 2015).

La Cobla és un dels conjunts de l’Escola Superior de Música de Catalunya orientada a treballar les diferents interpretacions però en un format orientat a la sala de concert. La cobla de l’ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres de fusió amb altres disciplines com ara el Jazz, la Música moderna o la Música d’Arrel. La Cobla es nodreix de bona part de les obres dels compositors que han escrit i escriuen per a aquesta formació, aportant també una mirada de futur per a la formació de l’alumnat. La cobla de l’ESMUC tradicionalment ha estat dirigida pels professors de l’Escola Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la direcció amb noms del país, com serà aquesta vegada amb Marc Timón.

Aquest concert està obert al públic i l’entrada és gratuïta.


Programa

Gran Conjunt de Cobla de l’ESMUC.
Marc Timón, direcció.

  • Juli Garreta (1875-1925): Pedregada.

  • Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Enyor.

  • Salvador Brotons (1959): El Llobregat.

  • Marc Timón (1980): Missa Funky en Fu Menor.

  • Joan Díaz (1967): El noi de la mare.

  • Joan Albert Amargós (1950): Simfonietta.

  • Marc Timón: Coses de Palamós.

Cobla de l’ESMUC

La Cobla és un dels conjunts de l’Escola Superior de Música de Catalunya orientada a treballar les diferents interpretacions, però en un format orientat a la sala de concert. La cobla de l’ESMUC vol formar als estudiants en la gran música de concert per a cobla, formada per sardanes, obres de format lliure, obres amb solistes i obres de fusió amb altres disciplines com ara el Jazz, la Música moderna o la Música d’Arrel. La Cobla es nodreix de bona part de les obres dels compositors que han escrit i escriuen per a aquesta formació, aportant també una mirada de futur per a la formació de l’alumnat.

La cobla de l’ESMUC, tradicionalment ha estat dirigida pels professors de l’escola, Jordi Figaró, Jordi León, Jordi Vilaró, Marcel Sabaté i Pep Moliner, alternant la direcció amb noms del país, com ara Edmon Colomer, Salvador Mas, Joan Albert Amargós, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Manel Camp, Xavier Pagès, Lluís Vidal, Bernat Castillejo, entre d’altres. També ha interpretat obres amb l’acompanyament de grans solistes reconeguts com: Lluís Vidal, Manel Camp, Jordi Molina, Marco Mezquida, Albert Guinovart, David Xirgu, Gerard Claret, Jordi Vilaprinyó, Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona.

A tall d’exemple la Cobla de l’ESMUC ha fet diverses propostes de programa que complementen el que fan les cobles professionals com ho són la Rapsòdia per a cobla i cobla de tres quartants de Marcel Casellas, La llegenda del drac de St. Jordi (Cobla i quartet de Jazz) de Lluís Vidal, la Rapsòdia amb temes de la Patum (Cobla i piano) d’Albert Guinovart, La roda del temps (Cobla, violoncel solista i percussió) de Xavier Pagès, la Simfonieta concertant (Cobla, violí, piano, violoncel i percussió) de Joan Albert Amargós, el Viatge a Júpiter (banda sonora de la pel·lícula amb el mateix nom de Segundo de Chomon, interpretada en directe amb la projecció de la pel·lícula) de Xavier Pagès, Esclats i Canigó (Cobla i quartet de Jazz) de Manel Camp o Bestial (Cobla i electrotenora solista) de Jordi Molina.

Intèrprets

Pau Barniol, flabiol
Ivan Alcazo i Lluís Coll, tibles
Lluís Gual i Gerard Montsech, tenores
Gabriel García, Jaume Peña i Guillem Rodriguez, trompetes
Martí Badia, trombó
Gabriel Almeida i Guillem Lluís, fiscorns
Sergio González, contrabaix
Alba Panadés, violí
Adrià Puigcerver, violoncel
Andrea García, piano
Adrià Font, percussió
Pablo García Bermejo, baix elèctric
David Herrera, bateria
Biel Roca, teclats
Pol Fernández, veu
Alba Rocío, veus
Adrián Miras, guitarra acústica
Albert Abad, saxo tenor

Marc Timón

Format en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i composició a l’Escola Superior de Música de Catalunya, les arrels empordaneses el van fer estimar i conrear la música per a cobla, tot arribant a ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. En la seva primera joventut va destacar com a compositor de sardanes fins a ser considerat un renovador i rejovenidor de la música amb més denominador d’origen català.

La passió per la música i el cinema el van portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys amb l’objectiu de trobar el seu lloc com pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels requeriments expressius del segle XXI.

Notes al programa

En aquest concert de Grans Conjunts de la Cobla de l’ESMUC s’oferirà una selecció ben sorprenent del repertori d’aquest gènere, segons la tria del reconegut compositor i director Marc Timón. Per començar interpretaran Pedregada, una sardana de Juli Garreta. Aquesta sardana és un exemple de com Garreta transformà la sardana en una forma musical apta per al concert. Va ser estrenada el 1908 per la cobla Principal de La Bisbal a Sant Feliu de Guíxols, i més endavant orquestrada per a l’Orquestra Pau Casals, el 1921. Segons relata Josep Grahit, el títol tan peculiar d’aquesta peça prové d’un assaig, on un amic de Garreta va comentar que la sardana li semblava una pedregada, i així li va quedar el nom. Estilísticament influïda per Garreta, tot seguit arribarà Nupcial, de Ricard Lamote de Grignon, la primera de les set sardanes compostes per aquest compositor, pensada per celebrar el primer aniversari del seu casament.

Seguidament s’interpretarà El Llobregat del compositor i director contemporani Salvador Brotons. Brotons ha escrit una sèrie d’obres orquestrals inspirades en temes catalans i que denomina Rapsòdies catalanes. El Llobregat n’és la tercera i va ser composta el 2004, com a tribut a aquesta terra.
A continuació la cobla interpretarà la Missa Funky en fu menor per a cobla, trio electrònic i dues veus, del mateix director d’aquest concert, Marc Timón. Aquesta proposta tan desafiant es va estrenar el 2010 en el tercer cicle de música per a cobla a l’Auditori. Tal com Marc Timón destaca, l’essència d’aquesta Missa funk és la solemnitat, respecte i devoció però sense imposicions, ni amenaces, ni pors, ni peatges.
Seguidament escoltarem El noi de la mare, de Joan Díaz. Aquesta peça prové del disc Immersió, creat amb els esforços conjunts de Díaz i Jordi Molina, dos músics amb trajectòries reconegudes dins del jazz i de la musica tradicional i popular respectivament. En el disc, revisen algunes de les melodies tradicionals catalanes més conegudes i n’escoltarem una petita mostra a càrrec de la Cobla de l’Esmuc acompanyada d’uns teclats, baix elèctric, guitarra acústica i saxo tenor.

Abans de finalitzar tindrem l’oportunitat d’escoltar la Simfonieta concertant, de Joan Albert Amargós. Aquesta obra va ser un encàrrec al compositor de l’Institut d’Estudis Catalans per tal de ser interpretada en la celebració del seu centenari. Aquesta peça completa la formació de cobla amb l’afegit de violí, violoncel, piano i percussió. Consta de tres moviments entrellaçats i, tal com va explica el propi Amargós, «és l’homenatge a la nostra cultura en petites dosis». El concert es clou amb una altra obra de Marc Timón, Coses de Palamós. Amb el mateix conjunt instrumental que la peça anterior, va estar ecomposta per acompanyar l’espectacle (Re)Creació: Coses de Palamós. És com una suite de danses composta per diversos balls, estrenada per l’Esbart Ciutat Comtal. Narra la història particular de les generacions que van viure a Palamós durant l’època de la Guerra Civil i la postguerra. Amb aquest recorregut per un repertori de cobla tan interessant i suggeridor, el Conjunt de cobla de l’Esmuc ens mostra el seu esforç i treball d’aquest curs.

Nina Moliner, estudiant de Musicologia.