Inscripció

Per accedir al procés de selecció de qualsevol dels màsters que ofereix l'Esmuc, siguin oficials o propis, cal realitzar la preinscripció.

En el moment d'efectuar-la, s'haurà d'abonar la quantitat de 30€ pel servei de la seva tramitació. En cas de demanar la preinscripció a més d'un programa, caldrà abonar 30€ per cadascun. Aquests imports només seran reemborsables si, un cop acceptades les sol·licituds, l'Esmuc retira el curs.

La preinscripció als màsters comença l'1 de febrer i finalitza l'11 de juny.

Un cop realitzat el pagament, l'Esmuc es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per demanar-li la documentació requerida pel procés d'admissió i una còpia digital de la titulació que dona accés als estudis. D’acord amb el que estableix l’Article 15 del Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, l’alumnat pot ser admès al màster si compleix els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits propis del títol de màster.

L'Esmuc comunicarà la resolució de la sol·licitud d'acceptació en els deu dies naturals posteriors a rebre la documentació.