Perfil d’ingrés d’estudiants de Producció i Gestió

El perfil d’ingrés dels futurs i les futures estudiants de Producció i Gestió ve definit pel conjunt de competències inicials que es consideren necessàries per iniciar els estudis en aquesta titulació. Aquestes competències són les que s’avaluaran en les proves d’accés específiques per al Títol Superior de Música.

Les competències s’agrupen en:

 • a) Competències de coneixements i d’habilitats

 • b) Competències associades a capacitats

Coneixements i habilitats
 • Disposar d’un determinat domini auditiu que permeti el reconeixement dels paràmetres musicals de so i temps.

 • Mostrar l’habilitat de realitzar una transcripció musical escrita correcta.

 • Mostrar coneixements d’harmonia i de formes musicals, segons l’estil musical.

 • Mostrar el reconeixement auditiu de diversos aspectes i elements constitutius d’una obra musical (instruments, forma, harmonia, ritme, etc.).

 • Mostrar coneixement suficient de la historia de la música i de la seva contextualització, segons l’estil.

 • Mostrar el coneixement i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical (forma, melodia, harmonia, textura, etc.).

 • Saber esquematitzar i organitzar la informació, saber argumentar observar.

 • Mostrar coherència en l’ús de les eines analítiques i de la terminologia musical.

 • Mostrar un domini instrumental suficient en la interpretació musical.

 • Mostrar comprensió musical suficient i comunicació d’aquesta comprensió en la interpretació musical.

Capacitats
 • Mostrar capacitat d’organitzar racionalment les tasques corresponents al desenvolupament d’un projecte.

 • Mostrar capacitat per recollir informació sobre l’actualitat cultural, política i musical de l’entorn.

 • Mostrar capacitat d’analitzar l’entorn de manera que es puguin treure conclusions en termes de prospectiva i de necessitats.

 • Mostrar capacitat de comprensió global i de reacció d’una situació complexa vinculada a la gestió i producció musical en la que sigui necessari prendre decisions amb una certa urgència.

 • Mostrar capacitat d’entendre la música com un fenomen amb diferents dimensions d’impacte (cultural, social, econòmic, comunicatiu, creatiu, entre d’altres) de forma integral.

 • Mostrar capacitat d’argumentar i organitzar un discurs i la defensa d’una determinada posició de forma oral, amb un equilibri entre la l’assertivitat i la flexibilitat.

 • Mostrar capacitat d’expressió escrita en funció del registre comunicatiu necessari.