Perfils d’ingrés


Estudiants de nou accés

Per accedir al Grau en ensenyaments artístics superiors de música cal haver cursat i aprovat el Batxillerat i superar la corresponent prova específica d’accés.

Requisit acadèmic

 • El títol de batxiller, o

 • La superació de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.


Són equivalents a efectes d’accés:

 • El Titol de Batxillerat, LOGSE o LOE

 • El Títol de BUP + COU del Pla del 70

 • La prova d’accés per a estudis universitaris de majors de 25 anys superada

 • Qualsevol titulació universitària (llicenciatura o diplomatura), inclòs qualsevol grau superior de música (Pla 66, Logse i LOE).


La documentació que s’ha de presentar és el títol o el seu resguard. Només en el cas de l’alumnat que hagi finalitzat el batxillerat LOE en el mateix curs que es realitza la prova d’accés s’acceptarà la certificació acadèmica que expliciti que s’està en condicions de tramitar la titulació pertinent.

Alumnat sense el requisit acadèmic

Les persones que no compleixin el requisit acadèmic i tinguin 18 anys complerts o els compleixin durant l’any natural de realització de la prova, poden accedir al Grau mitjançant la superació d’una prova regulada i organitzada cada any pel Departament d’Educació, que acredita la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat.

Excepcionalment, també es podran presentar a aquesta prova les persones majors de 16 anys que estiguin cursant 6è curs d’ensenyaments professionals de música, o n’hagin superat la prova d’accés, i vulguin accedir a cursar el Grau.

Trasllat d’expedients

Resolució ENS/ 2969 / 2011, 21 de novembre

L’estudiantat d’altres centres superiors de música de l’Estat poden sol·licitar un trasllat d’expedient per continuar els seus estudis a l’Esmuc. Si el trasllat és acceptat, l’Esmuc es posarà en contacte amb el centre de procedència de l’estudiant per demanar la documentació necessària. 

Si les assignatures s’han cursat en centres no estatals, però dins l’Espai Europeu d’Educació Superior, caldrà que la persona sol·licitant aporti, a més de tota la documentació requerida, el sistema de qualificació del país on les ha cursades, per poder establir l’equivalència.

Sol·licituds

Cal emplenar una sol·licitud de trasllat d’expedient abans del 30 d’abril.

Cal adjuntar-hi la següent documentació:

 • Carta de motivació.

 • Un currículum d’un màxim de 300 paraules.

 • Per les sol·licituds de trasllats de les especialitats de Direcció (Una mostra d’una pràctica real de direcció davant d’una formació), Interpretació i Pedagogia, un enregistrament audiovisual de 10 a 20 minuts que s’enviarà amb un enllaç que s’indicarà en la sol·licitud. L’enregistrament ha d’estar fet amb càmera fixa i ha d’incloure imatge i so del/la sol·licitant. És imprescindible que hi consti també la data de l’enregistrament; aquest haurà estat fet durant els últims 6 mesos. 

 • Una còpia de l’expedient acadèmic actualitzat del centre on s’estiguin cursant els estudis.

 • Altres documents o suports audiovisuals que el/la sol·licitant consideri oportuns.

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a secretaria.academica@esmuc.cat indicant en l’assumpte: TRASLLAT D’EXPEDIENT.

Resolucions

Les resolucions seran comunicades per escrit al sol·licitant a través del correu electrònic indicat abans del 31 de maig.

Matrícula

Si s’accepta el trasllat d’expedient la Secretaria acadèmica contactarà amb l’estudiant per a la realització de la matrícula. Caldrà, abans de formalitzar-la, preparar el full de reconeixement de crèdits amb la Secretaria Acadèmica.
Tal com indica la normativa, l’Esmuc reconeixerà la totalitat dels crèdits superats per l’estudiant. El preu de matrícula d’aquests crèdits serà del 25%. 

Estudiants matriculats a l’Esmuc

L’alumnat de l’Esmuc que desitgi traslladar el seu expedient a un altre centre superior de música espanyol haurà de seguir el procediment i els terminis que estableixi el centre de destí. Si el centre de destí accepta el trasllat, serà aquest qui ho comunicarà a l’Esmuc i sol·licitarà la documentació corresponent. 

Segones titulacions i posteriors

Les persones que ja han finalitzat uns estudis superiors de música, ja sigui a l’Esmuc o a un altre centre oficial de l’Estat, i que desitgen cursar una segona titulació (o posterior) han de realitzar les proves d’accés i indicar en la inscripció aquesta circumstància de forma expressa. Cal tenir en compte que no és permès cursar més d’una titulació simultàniament a l’Esmuc, ni a dos centres oficials de música alhora.

En cas d’admissió, i abans de formalitzar la matriculació, caldrà que sol·liciti una entrevista a la Secretaria Acadèmica per tal de determinar quines assignatures li seran reconegudes en la nova titulació i el procediment a seguir. L’estudiant pagarà un 25% del preu per crèdit d’aquelles assignatures que li siguin reconegudes.

En canvi se’ls aplicarà un recàrrec del 40% del preu del crèdit en les assignatures que cursaran en la nova titulació.

Titulacions estrangeres

Els i les estudiants que no tinguin una titulació espanyola han d’ingressar a l’Esmuc a través de la prova d’accés comuna a tothom. No és possible accedir-hi per la via de trasllat d’expedient, ja que la legislació espanyola no ho permet des de centres estrangers.

Títol de batxillerat

La legislació espanyola reconeix estudis extrangers equivalents al batxillerat. Qui n’estigui en possessió ha de fer homologar la seva titulació per les autoritats acadèmiques espanyoles i, d’aquesta manera, no caldrà fer l’examen de batxillerat. No hi ha una norma comuna sobre homologacions ja que les condicions varien en funció dels acords bilaterals amb la resta d’estats.

Es poden sol·licitar les homologacions (o demanar-ne informació) a les Conselleries d’Educació i Ciència de les ambaixades espanyoles i també al consolat més pròxim al lloc de residència de cada persona interessada.

Si ja s’ha sol·licitat l’homologació però aquesta encara no ha arribat en el moment d’inscriure’s a les proves d’accés o de matricular-se, s’acceptarà provisionalment el “Volant d’Inscripció Provisional”.

Els i les estudiants d’altres països que hagin cursat el batxillerat al seu país han de sol.licitar l’homologació adreçant-se a la Conselleria d’Educació i Ciència de l’Ambaixada d’Espanya del seu país o al Consolat espanyol més pròxim a la seva ciutat de residència.

Més informació

Tens cap dubte?

Adreça’t amb suficient anticipació a la Secretaria Acadèmica través del formulari de contacte.