Manteniment preventiu

El manteniment preventiu té un caràcter passiu i fa referència a la conservació per garantir la seva protecció i seguretat, el control del clima i plagues, el bon transport i moviment o la cobertura de riscos mitjançant una assegurança.


Moviment i transport d’instruments

El parc d’instruments és el responsable de garantir el correcte moviment i transport dels instruments d’acord amb els criteris de seguretat i riscos laborals, intentant garantir la seva integritat però facilitant l’accés i la seva disponibilitat per al desenvolupament de l’activitat acadèmica.

Control i regulació del clima

El parc d’instruments s’ocupa de vetllar per la conservació de tot el patrimoni instrumental de l’ESMUC i això implica el control de lla temperatura i la humita a la que són sotmesos els instruments tan en les seves residencies habituals com en les produccions fora del recinte de l’ESMUC

Assegurances i cobertures

El patrimoni instrumental de l’Escola Superior de Música de Catalunya està protegit per una assegurança que inclou els instruments més valuosos i una amplia cobertura en cas de furt, robatori o sinistre.

Neteja i higiene dels instruments

El grau de neteja dels instruments i accessoris de l’ESMUC, forma part dels objectius del pla de manteniment del parc d’instruments.

Seguretat i control dels instruments
Control de seguretat de l'escola

Gestionar l’implementació als espais dels instruments de l’ESMUC i vetllar per la seva seguretat realitzant controls pertinents forrmen part de les responsabilitats del Parc d’instruments.

Control i tractament de plagues

El parc d’instruments realitza inspeccions periòdiques per a detectar plagues d’insectes o la reproducció d’organismes com els fongs que podrien malmetre els instruments.