Manteniment correctiu

Cuidem El Traverso

El manteniment correctiu té un caràcter reactiu i realitza accions d’ajust, reparació i restauració.


Manteniment dels pianos moderns i celesta

El Manteniment de pianos moderns i celesta es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels més de 80 pianos i la celesta de l’Escola Superior de Música de Catalunya

Manteniment del clavicordi, els clavicèmbals i els fortepianos
Clavicembal Italia

El Manteniment del clavicordi, els clavicèmbals i els fortepianos es responsable de l’ajust, la reparació i restauració de la col·lecció d’instruments històrics de diversos constructors amb 8 clavicèmbals, 3 fortepianos i 1 clavicordi

Manteniment dels instruments de percussió

El Parc d’instruments compta amb l’assessorament tècnic de Jordi Fontanet de Sforzando percussion

Manteniment dels instruments de vent
Imatge d'un grup de fagots

El manteniment correctiu dels instruments de vent es dedica a resoldre les problemàtiques sorgides per l’ús intensiu i garantir el seu bon funcionament així com assegurar la seva bona conservació tant estètica com tècnica.

Manteniment dels instruments de corda
Imatge d'un contrabaix

El manteniment del dels instruments de corda es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels instruments de corda fregada i polsada.

Manteniment dels orgues positius i d’estudi

El Manteniment del dels orgues positius i d’estudi de la sala de l’orgue es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels 2 orgues positius i l’orgue d’estudi.

Manteniment dels instruments electrònics i electrificats
Piano Electronic

El manteniment del dels instruments electrònics i electrificats es responsable de l’ajust, la reparació i restauració d’aquests instruments.