Pressupost

Comptes anuals

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic a Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet aquest informe de fiscalització de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent a l’exercici 2013.

El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs els aspectes següents:

  • 1. Fiscalitzar la Liquidació pressupostària.

  • 2. Revisar el compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de retribucions del personal.

  • 3. Calcular un conjunt d’indicadors econòmics de l’activitat de la Fundació.

L’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2013, encara que, quan s’ha considerat necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors.