Treball fi de Grau


Tipus: Obligatòria (OB)

Matèria: Treball de fi de grau

ECTS: 8

Hores presencials lectives: 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 225

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Competències transversals:

CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.
CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
CT8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
CT13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
CT14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
CT16 Utilitzar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat cap el patrimoni cultural i medioambiental.
CT17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits  i la seva capacitat de generar valors significatius.

Competències generals:

CG1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds per al reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical.
CG2 Mostrar aptituds adequades per a la lectura, improvisació, creació i recreació musical.
CG3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals.
CG8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.
CG10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica.
CG18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general.
CG21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la seva carrera.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.

Competències específiques:

Especialitat de Composició

CO3 Interpretar analíticament la construcció de les obres musicals en tots i cada un dels aspectes i nivells estructurals que les conformen.
CO4 Saber aplicar les noves tecnologies a l’àmbit de la creació musical en una varietat de contextos i formats, incloent les col·laboracions amb altres camps artístics.
CO5 Dominar les tècniques i recursos dels principals estils compositius històrics i recents.
CO6 Conèixer els fonaments d’acústica musical, les característiques acústiques dels instruments, les seves possibilitats tècniques, sonores i expressives, així com les seves possibles combinacions.
CO7 Desenvolupar l’interès, capacitats i metodologies necessàries per a la investigació i experimentació musical.
CO8 Conèixer les tendències i propostes més recents en diferents camps de la creació musical.
CO10 Transmetre verbalment un judici teòric, analític, estètic i crític ben estructurat, més enllà de la seva aplicació a l’àmbit estrictament compositiu.
CO11 Adquirir una personalitat artística singular i flexible que permeti adaptar-se a entorns i reptes creatius múltiples.

Especialitat de Direcció

DI1 Dominar les tècniques de Direcció que li permetin desenvolupar un sentit personal de la interpretació, fonamentat en un coneixement crític de la tradició.
DI2 Conèixer la estructura musical de les obres de els diferents repertoris de la tradició occidental i d’altres músiques, amb capacitat per a valorar els seus aspectes sintàctics i sonors.
DI4 Comprendre analíticament la creació, notació i interpretació de les obres musicals des d’una concepció global.
DI7 Conèixer els fonaments d’acústica musical, les característiques acústiques dels instruments, les seves possibilitats tècniques, sonores i expressives, així com les seves possibles combinacions.
DI8 Conèixer les tendències més recents de la creació musical, amb capacitat per a valorar-les aprofundint en les seves notacions i implicacions interpretatives.
DI9 Desenvolupar la capacitat de comunicació i enteniment amb els demés músics des de l’especial responsabilitat i el lideratge que comporta la professió de director.
DI10 Transmetre verbalment pensaments musicals ben estructurats, concrets i globals, de caràcter teòric, analític, estètic i crític.
DI11 Adquirir una personalitat artística singular i flexible que permeti adaptar-se a entorns i reptes musicals múltiples.
DI12 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques en el seu àmbit de treball.

Especialitat de Interpretació

IN1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística.
IN2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia.
IN3 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en tot tipus de projectes musicals participatius, des de el duo fins els grans conjunts.
IN4 Expressar-se musicalment amb el seu Instrument/Veu de manera fonamentada en el coneixement i domini en la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques acústiques, organològiques i en les variants estilístiques.
IN5 Comunicar, com a intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb rigor.
IN6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical.
IN7 Desenvolupar aptituds per a la lectura i improvisació sobre el material musical.
IN8 Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de lideratge que es poden donar en un projecte musical col·lectiu.
IN9 Conèixer els processos i recursos propis del treball orquestral i d’altres conjunts dominant adequadament la lectura a primera vista, mostrant flexibilitat davant les indicacions del director i capacitat d’integració en el grup.
IN10 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques.

Especialitat de Musicologia

MU1 Conèixer l’estructura musical de les obres dels diferents repertoris de la tradició occidental i d’altres, amb capacitat de valorar plenament els seus aspectes sintàctics i sonors.
MU2 Conèixer les condicions artístiques, històriques i socials en les que s’ha desenvolupat la creació musical i la pràctica interpretativa.
MU5 Conèixer les fonts musicals i les eines d’accés a les mateixes, així com les tècniques necessàries per a la seva difusió.
MU6 Conèixer els mètodes d’investigació científica propis del seu camp i les seves aplicacions.
MU8 Argumentar i expressar de forma escrita i verbal els seus punts de vista sobre la interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical.

Especialitat de Pedagogia

PE1 Comprendre i explicar els fonaments en pedagogia musical contemporània, tant en l’àrea de coneixements sistemàtics com en la seva aplicació, i saber fonamentar en ells la reflexió crítica de l’actuació educativa musical pròpia i aliena.
PE2 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos d’ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de cada context educatiu, essent versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals i aplicant de forma funcional les noves tecnologies.
PE3 Conèixer els elements constitutius de la música mostrant un alt domini en percepció auditiva, lectura, anàlisis, escriptura, improvisació i creació musical, i ser capaç d’interrelacionar tot això per a aplicar-ho i utilitzar-ho adequadament en el desenvolupament de la pròpia activitat.
PE4 Adquirir domini tècnic i capacitat expressiva en la interpretació i en la conducció d’agrupacions vocals i instrumentals, com base per a la improvisació, creació i experimentació amb el propi instrument, la veu i el cos en situacions concretes de d’ensenyament/aprenentatge musical.
PE5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical orientada a la comunitat.
PE6 Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats que la pràctica de l’educació musical pot aportar a la millora de la persona i de la societat.
PE7 Saber aprofitar les oportunitats de formació i especialització que cada lloc de treball ofereix, incorporant-les al desenvolupament del propi perfil professional.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva.
PE9 Dissenyar i portar a terme processos sistemàtics d’avaluació educativa sobre alumnes, professors, programes i institucions i basar en els seus resultats la planificació de la millora educativa.
PE10 Dissenyar, realitzar i avaluar una investigació en educació musical, tant de forma individual com formant part activa d’equips d’investigació.
PE11 Conèixer els fonaments d’acústica musical, organologia i les seves aplicacions a la pràctica musical.

Especialitat de Producció i Gestió

PG1 Conèixer profundament la legislació vigent, nacional i internacional, en matèries artístiques, d’espectacles i de drets d’autor.
PG3 Dominar la informática musical, la ofimàtica i les xarxes de comunicació.
PG6 Conèixer profundament el repertori històric i més recent de diverses pràctiques i estils musicals, amb una especial atenció a les tendències més recents en el camp de la creació i la interpretació.
PG8 Conèixer l’economia, gestió, comptabilitat, estratègies de mercat i recursos humans.
PG9 Conèixer els entorns professionals en els que es desenvolupa l’activitat musical amb les seves singularitats
PG10 Saber les característiques de la gestió pública des de la lògica del servei i des de les seves peculiaritats normatives
PG11 Entendre el fet musical en la seva dimensió comunitària com a element que té una incidència important en la cohesió social
PG12 Dominar les característiques del negoci musical entenent que no estan necessàriament en contradicció amb el compromís amb la qualitat artística
PG14 Saber definir i aplicar una estratègia de manera proactiva
PG15 Dominar les eines conceptuals i pràctiques per engegar un projecte empresarial musical propi

Especialitat de Sonologia

SO3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de la música, i utilitzar els recursos tècnics que permetin la producció i l’organització sonora, així com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació musical.
SO5 Conèixer i valorar críticament les tendències i desenvolupaments més recents en diferents camps de la tecnologia musical, amb capacitat per a avaluar les seves implicacions en els processos de creació, interpretació, difusió i recepció de la música, així com saber dissenyar i programar aplicacions per a la composició i la interpretació en temps real o en temps diferit.
SO7 Conèixer les tècniques i els procediments de creació i de recolzament als processos creatius musicals, sonors i audiovisuals.
SO8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i enregistraments musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció.
SO9 Ser capaç d’utilitzar eines i dispositius per a recolzar o complementar processos de captació, enregistrament, creació, manipulació i difusió de material sonor i musical.
SO10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per a adaptar-se a entorns múltiples i canviants.
SO11 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques en el seu àmbit de treball.

 

Resultats de l’aprenentatge (objectius generals)

  1. Elaborar un treball amb contorn ben delimitat sobre algun tema relacionat amb l’especialitat cursada.
  2. Utilitzar adequadament les metodologies més apropiades per portar a terme aquest treball.
  3. Exposar les conclusions del treball en les formes més adients a la seva naturalesa.

Continguts

Orientacions generals

La temàtica és de lliure elecció per part de l’alumnat. Tanmateix, es recomana que l’estudiant demani temes possibles de desenvolupar als departaments i al professorat afí a la seva especialitat.

Els resultats de la recerca han de ser aplicables a l’especialitat de l’estudiant.

El Treball de fi de grau pot explorar un camp de coneixement que l’estudiant no ha desenvolupat a la seva especialitat, però sempre que l’estudiant atengui els plantejaments i coneixements propis de la seva especialitat i que tingui també la formació específica necessària de l’especialitat a la qual s’aproxima.


Composició

Treballs que porten l’estudiant a una major comprensió i a una reflexió sobre el fet compositiu i l’acció compositiva i creativa. La temàtica i el contingut del treball han d’estar vinculats a la composició, tant de manera directa i específica com de manera més general. En la primera opció el treball de recerca pot estar associat a un treball compositiu del mateix estudiant, ja sigui en progrés o esbossat com a projecte detallat d’una composició pendent de realitzar. L’avaluació del contingut del treball, però, no dependrà en cap cas d’una avaluació del treball compositiu. En cas que l’aplicabilitat de la temàtica del treball no quedi reflectida en una proposta concreta de pràctica compositiva, la vinculació amb el fet compositiu derivarà d’un estudi fonamentalment teòric i analític sobre algun aspectes de tècniques de composició en la música actual, com per exemple els aspectes de tímbrica, acústica, instrumentació, tecnologies aplicades a la composició, aspectes estructurals o constructius en relació a la composició actual, anàlisi d’alguna obra o autor referent en la composició actual. Es recomana vincular el treball amb l’assignatura composició 8.


Direcció

Treballs aplicats a la direcció, ja sigui d’anàlisi musical, estilística o històrica del repertori amb l’objectiu de considerar aspectes específics a tenir en compte com el gest, escoles i referents de la direcció orquestral i coral, contextos específics del repertori, integració d’elements tecnològics en la pràctica de la direcció (direcció sincronitzada amb claqueta, per exemple).


Interpretació

Consisteix en un treball original que mostri també l’assoliment de les competències específiques de l’especialitat i la capacitat de l’estudiant per aplicar-les en un treball creatiu, autònom i crític i utilitzant correctament les eines metodològiques i de recerca en temàtiques sobre la pràctica instrumental. Es pot vincular el treball amb el concert final de l’estudiant.


Musicologia

Consisteix en un treball sobre qualsevol fet musical que desenvolupa el corresponent tractament analític i reflexiu, utilitzant les metodologies més apropiades per a l’elaboració d’unes conclusions. Son treballs de musicologia l’anàlisi de documents històrics, l’apropament cultural i socio-antropològic al fet musical, la catalogació i documentació de fons d’arxiu i patrimoni musical, la documentació i estudi de pràctiques interpretatives i de la recepció de la música, els estudis sobre l’ecologia sonora i soundscape, els estudis de gènere i post-estructuralistes en música, l’estudi històric, organològics i interpretatiu d’instruments musicals, els estudis d’iconografia i representacions visuals de la música, entre d’altres.


Pedagogia

El treball s’ha de situar en el camp de l’educació musical-artística, amb fonamentació en el marc de les ciències socials i amb una metodologia orientada a l’obtenció de dades de fonts primàries. El conjunt del treball ha de permetre que l’estudiant adquireixi una major comprensió del fenomen estudiat i dirigir les seves aprotacions a la millora educativa.


Producció i gestió

Elaboració de projectes musicals (festivals, equipaments, projectes comunitaris, producció, programes, empreses) des de la seva conceptualització a la previsió d’avaluació. Anàlisi de polítiques culturals i musicals. Estudi d’aspectes jurídics o econòmics vinculats a la gestió musical. Reflexions i definicions d’estratègies vinculades al marketing, a la comunicació i al patrocini o mecenatge musical. Mirades transversals sobre projectes musicals (econòmiques, socials, educatives, patrimonials).


Sonologia

Consisteix en un treball original que mostri l’assoliment de les competències específiques de l’especialitat i la capacitat de l’estudiant per aplicar-les en un treball creatiu, autònom i crític, i utilitzant correctament les eines metodològiques i de recerca en temàtiques relacionades amb la Sonologia. Son treballs de Sonologia l’anàlisi crítica de tècniques, estils o produccions musical, l’aplicació pràctica d’una tecnologia, una tècnica, un model o estratègia en l’àmbit de la música o la la recerca sobre fenòmens relacionats amb la generació i percepció del so i la música.

Metodologia d’impartició

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació dels materials a treballar a classe.

Sistemes d’avaluació

L’avaluació es durà a terme en la presentació i defensa del treball, per part d’un tribunal constituït per tres membres designats pel departament afí a l’estudiant, dos dels quals hauran d’estar acreditats. Els membres del tribunal puntuaran prèviament a la defensa la part escrita del treball. Només en els casos de puntuació màxima per una unanimitat d’aquesta part escrita, l’estudiant podrà optar a Matrícula d’honor. Igualment, el director emetrà un informe d’avaluació del seguiment i del resultat, amb una qualificació que suposarà un percentatge de la nota final.