Música i cultura III


Nom de l’assignatura: Música i cultura III.
Tipus d’assignatura: Formació Bàsica.
Impartició: 1r i 2on semestre.

Crèdits ECTS: 3. Valor total en hores: 90

Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 19
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 25

Professor: Horacio Curti
Departament: Estudis Culturals i Musicals

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura
No en té.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura
Consultar document general de Competències-Matèries.

Resultats aprenentatge (objectius generals)
document general de Resultats-Matèries.

Objectius concrets de l’assignatura

Desenvolupar eines d’apropament a les músiques d ́altres cultures, tot reflexionant sobre la
importància de relativitzar la conceptualització́ occidental de la música.

Identificar les principals àrees culturals del món i algunes de les seves formes musicals més
representatives, així com llurs organitzacions subjacents i la relació amb la vida de la
societat.

Desenvolupar una comprensió́ del fenomen musical en formes que incloguin la dimensió
d’objectes, la dimensió social i la dimensió ideològica.

Arribar a comprendre les activitats musicals com a activitats comunicatives que prenen
significat en la seva qualitat d’activitats socials dins d’una cultura concreta.

Discutir sobre la relativitat de les denominacions habitualment destinades a les “músiques
tradicionals o ètniques”, i assimilar els conceptes mésgenèrics de les modernes ciències
socials en relació a les activitats musicals.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals:

– Identificació de les principals àreesgeogràfico-culturals del món i les seves
característiquesbàsiques en relació amb la música.

– Comprensió de les diferents concepcions i models d’organització de la pràctica musical, tot
identificant alguns dels elements essencials de la seva construcció en diferents cultures
d’arreu del mòn.

– Relació de diferents tradicions musicals del món amb els corrents actuals d’actualització de
les mateixes.

Continguts procedimentals

– Desenvolupament de les eines necessàries per a poder apropar-se a l’estudi de les pràctiques
musicals d’altres cultures.

– Relació dels trets fonamentals d’una cultura musical amb el seu entorn físic i social.
Lectura crítica dels materials escrits i audiovisuals relatius a les cultures musicals treballades
al curs.

– Perfeccionament dels processos de cerca de referencies i d’escriptura d’un text original
entorn a les temàtiques tractades durant el curs.

Activitats d’aprenentatges i organització́ general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no
presencials):

– Classes impartides per el professor (presencials).
– Activitats d’avaluació i de participació (presencials).
– Lectura critica de textos i visionats de materials audiovisuals i el seu posterior
debat a classe (presencials i no presencials).
– Elaboració de treballs grupals fora de horari
lectiu (no presencials).
– Presentació de treballs col·lectius (presencial).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

A classe:
– Classes impartides per el professor (28 hores)
– Activitats pràctiques a horari lectiu (3 hores)
– Activitats d’avaluació i de participació (6 hores)
– Presentació a classe de dues fases del treball d’assignatura (8 hores)

Fora de classe:
– Visionat de materials audiovisuals fora de classe (4 hores)
– Lectura crítica i preparació per el posterior debat a classe (4 hores)
– Realització de treballs col·lectius fora de classe (25 hores)
– Estudi i aprenentatge autònom (12 hores)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura:

– Durant el curs es motivarà, i avaluarà, la participació́activa del estudiants mitjançantel
debat i l ́anàlisi de materials de text i audiovisuals. Els estudiants també seran avaluats en
relació a la realització i presentació d’un treball d’assignatura col·lectiu i de altres activitats
avaluatives.

– L’avaluació es realitza de manera contínua, partint de l’avaluació inicial i seguint els
paràmetres següents, els quals son lliurats alsestudiantsa l’inicidel curs per afavorir la
claredat del mètode d’avaluació.

Treball d’assignatura

De caràcter col·lectiu, la seva avaluació involucra diversos seccions diferenciades que
inclou:

– Presentacions orals a classe: Primer un avançament del tema posteriorment la
presentació del treball finalitzat 30%

– Entrega de principals referencies a utilitzar 5%

Presentació dels materials escrits (posterior a la presentació i amb les modificacions
suggerides durant aquesta) 30%

– Seguiment i participació a classe: 15%

– Activitats d’avaluació a classe (en algunes sessions es realitzaran petites activitats
d’avaluació sense dates definides i que no podran realitzar-se fora de classe ni ser
recuperades) 10%

– Activitats d’avaluació fora classe (a lo llarg del curs es donaran algunes activitats per
realitzar fora de classe amb un termini d’entrega) 10%

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

Llibres

AA. VV., GarlandEncyclopedia of World music, Routledge, New York, London, 2002
AA. VV., New Grovedictionary of music andmusicians, MacMillanPublishersLimited, USA, 2001
AA. VV., Col·lecció Músicas del mundo Akal (i els volums no traduïts a <>, Arles, Cité de la Musique / Actes Sud), editorial Akal.
Blacking, John, Fins a quin punt l’home ésmúsic?, Eumo editorial, Vic, 1994 (1973)
Brandilly, Monique, Introductionaux musiques africaines, Cité de la Musique / Actes Sud, Arles, 1997
Martí i Pérez, Josep, El folklorismo: uso y abuso de la tradición, Ronsel, Barcelona, 1996
Martí i Pérez, Josep, Másallá del arte. La música como generadora de realidadessociales, Deriva Editorial, Sant Cugat del Vallès, 2000
May, Elizabeth, Musics of Many Cultures, University of CaliforniaPress, Berkeley, 1980
Nettl, Bruno, Músicafolklórica y tradicional de los continentesoccidentales, Alianza editorial, Madrid, 1996
Sharma, Elizabeth, Músicas del mundo, Akal, Madrid, 2006 Small, Christopher, Música. Sociedad. Educación, Alianza editorial, Madrid, 1989 (1980)
Titon, JeffTodd (ed.), Worlds of Music: AnIntroduction to the Music of World’s Peoples, ShirmerBooks, New York, 1992

Col·leccions d’Àudio

Voices of theWorld, Harmonia Mundi – (joc de 3 discs que contenen exemples i textos de
caràcter etnogràfic de situacions musicals vocals)
Ocora – Radio France – (colecció de caràcter etnogràfic de músiques de diverses cultures)
UNESCO – Auvidis – (colecció de caràcter etnogràfic de músiques de diverses cultures)

Materials Audiovisuals

A.A.V.V., Col·lecció de DVDs: MusiqueAutour du monde, Film Office, France
Camara de Landa, Enrique, et. al., ColecciónMúsica i Artes Escénicas de la India, Valladolid,
2006
Katsumori, Ichikawa (prod). The JVC VideoAnthology of World Music andDance, 1990
Kidel, Mark, RaviShankar in portrait&Betweentwoworlds, BBC, London, 1996

Recursos a Internet

www.sibetrans.com/trans – Trans revista transcultural de música. En castellà i anglés
www.afsnet.org/ – American Folklore Society
http://webdb.iu.edu/sem/scripts/home.cfm – TheSociety for Ethnomusicologyatthe Indiana University
www.jstor.org – Revistascientíficas en formato pdf
www.grovemusic.com – DiccionarioNew Grove of Music andMusicians – Online
www.smithsonianglobalsound.org – Smithsonian Global Sound
www.loc.gov/folklife – EthnographicResources
http://biblioteca.esmuc.cat/cat/Biblioteca/Biblioteca-digital/Revistes-electroniques – Revistes electróniques a la biblioteca de la ESMUC
http://biblioteca.esmuc.cat/cat/Biblioteca/Biblioteca-digital/Enciclopedies-diccionaris-i-einesde-localització – Enciclopèdies, diccionaris i eines de localització a la biblioteca de l’ ESMUC

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: ECM :Estudis Culturals i Musicals