Instrument secundari


Tipus: Obligatòria (OB)

Matèria: Formació instrumental complementària

ECTS: 12 o 16

Hores presencials lectives: 120
Altres hores presencials: 30
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 180

Departament: Música clàssica i contemporània, Música Antiga, Jazz, Flamenco, Música Moderna i d'Arrel

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Competències transversals:

CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.
CT8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
CT11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i sensibilitat estètica, medioambiental i cap a la diversitat.
CT12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de formació continuada.
CT13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
CT17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits  i la seva capacitat de generar valors significatius.

Competències generals:

CG1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds per al reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical.
CG2 Mostrar aptituds adequades per a la lectura, improvisació, creació i recreació musical.
CG3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals.
CG4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i saber aplicar aquesta capacitat a la seva practica professional.
CG6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal d’activitat.
CG7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals participatius.
CG8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.
CG9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal, en relació a la seva construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb altres disciplines.
CG11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a altres tradicions. Reconèixer  els trets estilístics que caracteritzen a aquest repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa.
CG17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG20 Conèixer la classificació, característiques acústiques, històriques i antropològiques dels instruments musicals.
CG21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats.
CG22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos.
CG23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la seva carrera.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.

Competències específiques:

IN1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística.
IN2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia.
IN3 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en tot tipus de projectes musicals participatius, des de el duo fins els grans conjunts.
IN4 Expressar-se musicalment amb el seu Instrument/Veu de manera fonamentada en el coneixement i domini en la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques acústiques, organològiques i en les variants estilístiques.
IN5 Comunicar, com a intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb rigor.
IN6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical.
IN7 Desenvolupar aptituds per a la lectura i improvisació sobre el material musical.
IN9 Conèixer els processos i recursos propis del treball orquestral i d’altres conjunts dominant adequadament la lectura a primera vista, mostrant flexibilitat davant les indicacions del director i capacitat d’integració en el grup.
IN10 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques.

Resultats de l’aprenentatge (objectius generals)

  1. Dominar la modalitat instrumental escollida, cercant un equilibri entre la necessitat d’especialització i la versatilitat i complementarietat necessàries.
  2. Interpretar tots els tipus de repertoris associats a l’àmbit de l’instrument o grup d’instruments escollits amb criteris interpretatius estilísticament diversificats.
  3. Disposar d’eines i recursos per accedir amb eficiència i rapidesa a nous repertoris.
  4. Construir una base interpretativa sòlida, que es fonamenti no només en un ric bagatge teoricopràctic, sinó també en les pròpies aportacions i actituds crítiques, i en experiències molt diverses.
  5. Mostrar capacitat comunicativa, de manera personalitzada, en una gran varietat de situacions interpretatives.
  6. Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit.
  7. Decidir i treballar el repertori d’un concert representatiu de l’àmbit i modalitat.
  8. Realitzar un concert final de grau.

Metodologia d’impartició

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació dels materials a treballar a classe.

Sistemes d’avaluació

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

Hi ha una qualificació per a cada quadrimestre (8). L’avaluació del 8è quadrimestre, però, es fa a través d’una única activitat avaluativa que és el Recital/Concert Final, amb un tribunal de tres professors.