Instrument principal


Tipus: Obligatòria (OB)

Matèria: Instrument/veu

ECTS: Entre 93 i 112 (segons la modalitat)

Hores presencials lectives: 150
Altres hores presencials: 40 - 120
Hores per treballs dirigits (no presencials): màxim 180
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 2.340 -3.170 (segons modalitat)

Departament: Música clàssica i contemporània, Música Antiga, Jazz, Flamenco, Música Moderna i d'Arrel

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Competències transversals
CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.
CT8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
CT11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i sensibilitat estètica, medioambiental i cap a la diversitat.
CT12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de formació continuada.
CT13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
CT17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits  i la seva capacitat de generar valors significatius.
Competències generals
CG1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds per al reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical.
CG2 Mostrar aptituds adequades per a la lectura, improvisació, creació i recreació musical.
CG3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals.
CG4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i saber aplicar aquesta capacitat a la seva practica professional.
CG6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal d’activitat.
CG7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals participatius.
CG8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.
CG9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal, en relació a la seva construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb altres disciplines.
CG11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a altres tradicions. Reconèixer  els trets estilístics que caracteritzen a aquest repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa.
CG17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG20 Conèixer la classificació, característiques acústiques, històriques i antropològiques dels instruments musicals.
CG21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats.
CG22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos.
CG23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la seva carrera.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.
Compètències específiques
IN1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística.
IN2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia.
IN3 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en tot tipus de projectes musicals participatius, des de el duo fins els grans conjunts.
IN4 Expressar-se musicalment amb el seu Instrument/Veu de manera fonamentada en el coneixement i domini en la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques acústiques, organològiques i en les variants estilístiques.
IN5 Comunicar, com a intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb rigor.
IN6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical.
IN7 Desenvolupar aptituds per a la lectura i improvisació sobre el material musical.
IN9 Conèixer els processos i recursos propis del treball orquestral i d’altres conjunts dominant adequadament la lectura a primera vista, mostrant flexibilitat davant les indicacions del director i capacitat d’integració en el grup.
IN10 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques.

Resultats de l’aprenentatge (objectius generals)

  1. Dominar la modalitat instrumental escollida, cercant un equilibri entre la necessitat d’especialització i la versatilitat i complementarietat necessàries.
  2. Interpretar tots els tipus de repertoris associats a l’àmbit de l’instrument o grup d’instruments escollits amb criteris interpretatius estilísticament diversificats.
  3. Disposar d’eines i recursos per accedir amb eficiència i rapidesa a nous repertoris.
  4. Construir una base interpretativa sòlida, que es fonamenti no només en un ric bagatge teoricopràctic, sinó també en les pròpies aportacions i actituds crítiques, i en experiències molt diverses.
  5. Mostrar capacitat comunicativa, de manera personalitzada, en una gran varietat de situacions interpretatives.
  6. Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit.
  7. Decidir i treballar el repertori d’un concert representatiu de l’àmbit i modalitat.
  8. Realitzar un concert final de grau.

Continguts

Àmbit de la música clàssica i contemporània

Elements de la interpretació pública en contextos i situacions diversos. Especificitats vinculades a repertoris rics i heterogenis. Notacions no convencionals. Aplicació instrumental de tots els aprenentatges anteriors. Destreses comunicatives, expressives i tècniques. Aplicació dels elements que configuren la interpretació en contextos diversos, atenent a especificitats estilístiques del repertori i resultats desitjats. Lectura a vista. Aplicació i integració harmònica en l’acte interpretatiu de les necessàries destreses corporals en relació a l’instrument. Adaptació i emmotllament a situacions musicals i professionals diverses. Interpretació amb criteris d’estil.

Àmbit del Jazz i de la música moderna

Fraseig i mesura específics dels diversos estils jazzístics. Elements que configuren la interpretació en els repertoris i contextos propis del jazz o de la música moderna. Tècniques instrumentals aplicades a la interpretació i improvisació jazzístiques. Elaboració melòdica (“patrons”) i improvisada realitzada, sobre bases harmòniques d’estructures formals jazzístiques o de la música moderna. Destreses comunicatives, expressives i tècniques. Aplicació dels elements que configuren la interpretació en contextos diversos, atenent a especificitats estilístiques del repertori i resultats desitjats. Especificitats vinculades a repertoris rics i heterogenis.

Àmbit de la música antiga

Particularitats de l’instrument històric i diferències amb el seu relatiu modern. Aprofundiment en les fonts històriques específiques de l’instrument. Elements que configuren la interpretació en els repertoris i contextos propis de la música antiga.

Tècnica específica de l’instrument històric. Manteniment i afinació. Aplicació de criteris històrics adequats a la interpretació del repertori antic.

Destreses comunicatives. Lectura a primera vista. Interpretació a partir de notació original o facsímil. Aplicació dels elements que configuren la interpretació en contextos diversos, atenent a especificitats estilístiques del repertori i resultats desitjats. Adaptació i emmotllament a les situacions musicals i professionals més diverses.

Àmbit de la música tradicional

Elements de la interpretació dels repertoris de la tradició musical pròpia en contextos i situacions diversos. Especificitats vinculades a repertoris rics i heterogenis. Evolució, canvi i permanència en els repertoris i en la interpretació de la música tradicional.

Aplicació instrumental de tots els aprenentatges anteriors. Destreses comunicatives, expressives i tècniques. Aplicació del coneixement dels diferents estils propis de la tradició musical estudiada a una interpretació adient. Aplicació dels elements que configuren la interpretació en contextos diversos. Aplicació i integració harmònica en l’acte interpretatiu de les necessàries destreses corporals en relació a l’instrument. Especificitats vinculades a repertoris rics i heterogenis.

Metodologia d’impartició

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació dels materials a treballar a classe.

Sistemes d’avaluació

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dona lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

Hi ha una qualificació per a cada quadrimestre (8). L’avaluació del 8è quadrimestre, però, es fa a través d’una única activitat avaluativa que és el Recital/Concert Final, amb un tribunal de tres professors.