Estètica


Nom de l’assignatura: Estètica
Tipus d’assignatura: Obligatòria
Impartició: Anual
Crèdits ECTS: 4. Valor total en hores: 120 h

Hores presencials lectives: 60 h
Altres hores presencials: 2 h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30 h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 28 h

Professor/a: Anna Costal, Rolf Bäcker, Luca Chiantore
Departament: Estudis Culturals i Musicals

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura
Música i cultura I, Música i cultura II, Música i Cultura III.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura
Consultar document general de Competències-Matèries.

Resultats aprenentatge (objectius generals)
Consultar document general de Resultats-Matèries.

Objectius concrets de l’assignatura

Conceptualitzar, argumentar i vehicular verbalment criteris, opcions i decisions aplicats en la pràctica interpretativa o a l’avaluació crítica d’audicions i d’idees musicals de signe estètic, ideològic, social, històric o tècnic.

Identificar i classificar les diferents concepcions i posicionaments filosòfics en el món occidental pel que fa a les activitats musicals, i sempre en relació amb els contextos social i cultural coetanis.

Presentar de forma sintètica i estructurada idees, tendències i projectes artístics varis incorporant conceptes i estratègies de l’àmbit de la comunicació de grup.

Adquirir una major consciència de tot el fet interpretatiu i de les característiques que la interpretació adquireix en funció de l’àmbit cultural en què es produeix.

Desenvolupar una actitud crítica i analítica davant les interpretacions pròpies i alienes, que permeti comprendre la relació entre qualsevol elecció interpretativa i una determinada proposta estètica.

Assimilar eines que permetin analitzar amb més propietat qualsevol acte interpretatiu i entendre’l com a un fet comunicatiu.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)
Continguts conceptuals:

– Fonts documentals i historiogràfiques per a l’estudi de l’estètica musical.
– Mostra de la diversitat d’escoles i pensaments al voltant de la música i el fet musical.
– Coneixement de les corrents estètiques actuals

Continguts procedimentals:

– Reflexió sobre l’epistemologia de l’estètica musical i elaboració de judicis crítics davant diferents textos estètics històrics.
– Anàlisi dels elements identificatius de l’obra d’art, l’objecte i els processos en música.
– Reflexió al voltant de la interdisciplinarietat de la música amb d’altres manifestacions artístiques.
– Discussió sobre les últimes tendències en la reflexió estètica.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials):

– L’assignatura s’organitzarà en sessions col·lectives (presencial).
– Cada sessió inclourà una part teòrica que desenvoluparà el professor, i una part pràctica, amb la participació activa dels estudiants, que exemplificarà la part de continguts (presencial).
– Treballs individuals (no presencial).
– Lectura i discussió de textos i audicions (presencial i no presencial).

Activitats:

– Presentació de l’assignatura, avaluació inicial i primer debat
– Música
– Art
– Coneixement
– Lleis
– Natura
– Religió
– Ètica
– Universalitat
– Identitats
– Llengua
– Història
– Autoritat
– Emoció

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura:

– Dues proves parcials
– Registre dels debats realitzats a classe
– Comentaris redactats a casa
– Debats a través d’un forum a moodle

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final:

– Dues proves parcials al final de cada quadrimestre (20% + 20%)
– Registre dels debats realitzats a classe: al llarg del curs (15% + 15%)
– Comentaris redactats a casa: Al larg del 1r quadrimestre (15%)
– Debats a través d’un forum a moodle: Al llarg del 2n quadrimestre (15%)

Fonts d’informació bàsica

COOK, Nicholas, & Mark Everist (eds. 1999). Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press.
DAHLHAUS, Carl (1996). Estética de la música. Berlín: Reichenberger.
FUBINI, Enrico (1997). La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza.
_( 2001). Estética de la música. Madrid: Balsa de la medusa.
KIVY, Peter (2002). Introduction to a philosophy of music. Oxford: Clarendon Press.
POLO PUJADAS, Magda (2007). Estètica de la música. Barcelona: UOC.
SMALL, Christopher (1998). Musicking: the meanings of performing and listening. Middletown: Wesleyan University Press.
TARUSKIN, Richard (1995). Text and Act. Essays on Music and Performance. Oxford & Nova York: Oxford Univerisity Press.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània