Desenvolupament professional


Nom de l’assignatura: Desenvolupament professional
Tipus d’assignatura
: Obligatòria
Impartició: 1r semestre

Crèdits ECTS: 3. Valor total en hores: 90

Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34

Professor/a: Núria Sempere, Xavier Fina, Ester Bonal
Departament: Tecnologies i Gestió de la Música

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura
Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura
Transversals: CT1-CT3-CT4-CT7-CT9-CT10-CT12
Generals: CG10-CG18-CG24-CG26
Específiques: PG3-PG8-PG9

Objectius concrets de l’assignatura

Conèixer quines són les habilitats necessàries, per tal de poder creuar els diferents
ponts que hi ha entre el món estudiantil i el món professional.

Conèixer les diverses carreres professionals que es desenvolupen als diversos
entorns musicals.

Identificar les institucions musicals, la seva raó de ser, la seva lògica de
funcionament i les seves estratègies de captació de treballadors.

Mostrar un coneixement mínim de l’entorn jurídic dels músics freelance i dels
contractes laborals.

Treballar la construcció de les identitats professionals.

Conèixer instruments i estratègies per al desenvolupament professional.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Empreses i institucions musicals: descripció i valoració.

Carreres professionals musicals: exigències i possibilitats.

Entorn jurídic i fiscal dels músics que treballen per compte propi i per compte aliè.

El perquè de la música comunitària.

El professional docent de la música.

Anàlisi de realitats laborals.

Adequació a realitats laborals en canvi constant.

Elaboració del propi currículum.

Creació d’un projecte de música comunitària.

Habilitats comunicatives en el marc de les relacions interpersonals professionals.

Rols i tasques dins els equips. Lideratges.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura
Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials):

– L’assignatura s’organitzarà en sessions col·lectives (presencial).
– Cada sessió inclourà una part teòrica que desenvoluparà el professor, i una part pràctica, amb la participació activa dels estudiants, que exemplificarà la part de continguts (presencial).
– Treballs individuals (no presencial).
– Presentació dels treballs i discussió sobre el contingut i la forma(presencial).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització):
– Classes participatives amb suport informàtic (1,5 hores setmanals)
– Activitats participatives relacionades amb els continguts teòrics ( 1,5 setmanals)
– Activitats d’avaluació (durant el curs)
– Elaboració i presentació d’un treball escrit (al final de l’assignatura)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges
Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura. S’aplicarà el criteri d’avaluació continuada formativa amb registres d’avaluació puntuals tenint present:
– El disseny i presentació d’activitats, defensa de treballs
– La participació i les competències demostrades in situ durant el procés d’interacció didàctica
– Controls escrits puntuals

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura
Activitats d’avaluació, període de realització i pes en la qualificació final:
– Avaluació inicial: Prova escrita de coneixements previs sobre l’assignatura. Inici de curs (0%)
– Participació activa i competències: demostrades in situ durant l’activitat lectiva. Avaluació continuada
formativa (40%)
– Presentació de treballs: Avaluació continuada (20%)
– Exposició del treball final Final de curs (40%)

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània