Desenvolupament professional


Tipus: Formació bàsica (FB)

Matèria: Cultura, pensament i història

ECTS: 3

Valor total en hores: 90
Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34

Departament: Tecnologies i Gestió de la Música

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Competències transversals

CT1Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora
CT3Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT4Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT7Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
C10Liderar i gestionar grups de treball.
CT12Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de formació continuada.

Competències generals

CG10Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG18Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general.
CG24Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG26Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinària.

Resultats de l’aprenentatge (objectius generals)

  1. Presentar de forma sintètica i estructurada idees, tendències i projectes artístics varis incorporant conceptes i estratègies de l’àmbit de la comunicació de grup.
  2. Reconèixer i valorar les diferents possibilitats de desenvolupar carrera professional, i mostrar coneixement mínim de l’entorn jurídic dels músics freelance i dels contractes laborals.
  3. Explicar els processos psicològics bàsics de l’aprenentatge, en particular els de l’aprenentatge musical, així com els condicionants propis del desenvolupament de destreses tècniques amb instruments musicals.
  4. Entendre la realitat canviant del mon professional artístic i de la societat a les últimes dècades.
  5. Plantejar-se la pròpia missió professional i aprendre a descriure-la i preparar el seu desplegament.

Continguts

Claredat i estructuració: idees fonamentals i accessòries. Contextos socials i de grup. Conceptes i derivacions semàntiques. Relacions expressives entre el llenguatge musical i el verbal. Estratègies argumentals i estructuració formal del discurs. Exposició pública d’idees o temàtiques diverses. Introducció pràctica al dret mercantil, laboral i fiscal per a músics. Anàlisi de proposta de valor i terminologia empresarial aplicada individualment: Missió, visió, valors, diferenciació, diversificació, capital humà, gestió del talent. Anàlisi de realitats laborals. Adequació a realitats laborals canviants. Preparació de currículums. Preparació per a proves d’ingrés a llocs professionals. Preparació d’entrevistes. Els aprenentatges i l’organització del coneixement. Habilitats procedimentals. Percepció, creació i expressió. Aplicació de diferents opcions i recerca de solucions diversificades enfront de situacions educatives concretes, tant d’aprenentatge com d’ensenyament. 

Metodologia d’impartició

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes es basa en sessions classes magistrals de desplegament de continguts, sessions de debat i col·loqui, sessions de treball en grup i sessions d’exposició de temes per part dels estudiants. El treball autònom de l’alumnat consta de tasques individuals. 

Sistemes d’avaluació

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dona lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com la participació i el treball a classe, l’exposició de treballs a classe, la realització de treballs i/o lectures fora de classe, la presentació de treballs escrits o la realització de proves escrites o orals.