Formació

Va estudiar piano als Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i arquitectura a l’UPC de Barcelona.

Després de completar els estudis de clave i baix continu amb Béatrice Martin a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J.-P. Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, renaixentista i medieval.

Trajectòria

Nascut a la Canonja, ha treballat com a compositor, pianista i director musical d’espectacles de dansa, cinema, televisió i, sobretot, de teatre, col.laborant amb directors com Lluís Pasqual, Calixto Bieito, Josep Maria Flotats, Joan Ollé i Sergi Belbel.

A més de ser productor i compositor de diversos discs de Lídia Pujol, també és director musical, pianista i acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet.

Ha dirigit l’ensemble de música contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS Records.

En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, L’Arpeggiata, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les sacqueboutiers de Toulouse, La Caravaggia i MUSIca ALcheMIca. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts d’Europa, Amèrica i Àsia.

Des del 2005 és director de l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí.