Requisits


A l’efecte d’admissió, per accedir als ensenyaments artístics superiors de música cal complir el requisit acadèmic del Batxillerat i superar la prova específica d’accés corresponent.

Requisit acadèmic
  • El títol de batxiller, o

  • La superació de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.


Són equivalents a efectes d’accés:

  • El Titol de Batxillerat, LOGSE o LOE

  • El Títol de BUP + COU del Pla del 70

  • La prova d’accés per a estudis universitaris de majors de 25 anys superada.

  • Qualsevol titulació universitària (llicenciatura o diplomatura), inclòs qualsevol grau superior de música (Pla 66, Logse i LOE).


La documentació que s’ha de presentar és el títol o el seu resguard. Només en el cas de l’alumnat que hagi finalitzat el batxillerat LOE en el mateix curs que es realitza la prova d’accés s’acceptarà la certificació acadèmica que expliciti que s’està en condicions de tramitar la titulació pertinent.

Alumnat sense el requisit acadèmic

Les persones que no compleixin aquest requisit i tinguin 18 anys complerts o els compleixin durant l’any natural de realització de la prova, poden accedir al Grau mitjançant la superació d’una prova regulada i organitzada cada any pel Departament d’Educació, que acredita la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat. 

Excepcionalment, també es podran presentar a aquesta prova les persones majors de 16 anys que estiguin cursant 6è curs d’ensenyaments professionals de música o n’hagin superat la prova d’accés i vulguin accedir a cursar el Grau.