Publicat el 7 de juny de 2022

Comparteix a:

Qualificacions finals de les Proves d’accés (2022)

Simulacre Proves Acces

Proves d’accés al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música (ESMUC).

Maig – Juny 2022.

Qualificacions finals de les Proves d’accés | Resultados finales de las Pruebas de acceso (2022)

CA | Qualificacions finals de les Proves d’accés 2022 al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música (llista provisional de persones admeses per especialitats).

ES | Resultados finales de las Pruebas de acceso 2022 al Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música (lista provisional de personas admitidas por especialidades).

EN | 2022 entrance exams final grades for the Bachelor’s Degree in Higher Artistic Education of Music (provisional list of admitted by specialties).

El termini de sol·licituds de reclamacions és del 14 fins al 16 de juny a les 23:59 h.
En el cas de voler sol·licitar revisió de la qualificació s’haurà d’enviar en el termini establert un correu electrònic a bustia.provesacces@esmuc.cat indicant l’exercici a revisar i el motiu.

El plazo de solicitudes de reclamaciones es del 14 al 16 de junio a las 23:59 h.
En caso de querer solicitar revisión de la calificación se deberá enviar en el plazo establecido un correo electrónico a bustia.provesacces@esmuc.cat indicando el ejercicio a revisar y el motivo.

Deadline for claims from June 14 to 16 (11:59 p.m.).
In the case of requesting a revision of the qualification, please send an e-mail to bustia.provesacces@esmuc.cat within the established period, indicating the exercise to be revised and the reason.