Publicat el 2 de maig de 2022

Comparteix a:

Proves d’accés 2022 | Pruebas de acceso 2022

Simulacre Proves Acces

Proves generals | Pruebas generales: 13-14/05.

Proves específiques | Pruebas específicas: Del 30/05 al 10/06.

Dates i horaris de les proves generals d’accés al Grau | Fechas y horarios de las pruebas generales de acceso al Grado

CAT: Les persones candidates que participen a les proves d’accés al Grau en ensenyaments artístics superiors de música ja poden conèixer les dates i els horaris per als aspirants de la seva especialitat. Les proves de caràcter general tindran lloc el divendres 13 i el dissabte 14 de maig de 2022 a diferents aules de l’ESMUC. Recordeu que el divendres 6 de maig a les 23:59h finalitza el termini de subsanació d’errors en relació a la documentació presentada durant la inscripció a les proves. La documentació que consta en poder de l’ESMUC està accessible al següent enllaç: www.codex.pro/codexpro/esmuc.do

ESP: Las personas candidatas que participan en las pruebas de acceso al Grado en enseñanzas artísticas superiores de música ya pueden conocer las fechas y horarios para los aspirantes de su especialidad. Las pruebas de carácter general tendrán lugar el viernes 13 y el sábado 14 de mayo de 2022 en distintas aulas de la ESMUC. No olvidéis que el viernes 6 de mayo a las 23:59h finaliza el plazo de subsanación de errores en relación con la documentación presentada durante la inscripción a las pruebas. La documentación que consta en poder de la Escuela está accesible en el siguiente enlace: www.codex.pro/codexpro/esmuc.do

Per enviar nova documentació cal fer-ho en format pdf a
Para enviar nueva documentación es necesario hacerlo en formato pdf a
bustia.documentacioproves@esmuc.cat

Agenda

  • 13-14-15/05: Proves de caràcter general i escrites | Pruebas de carácter general y escritas.

  • Del 30/05 al 10/06: Proves específiques de cada especialitat | Pruebas específicas de cada especialidad.