Percepció auditiva general


Nom de l’assignatura: Percepció Auditiva General
Tipus d’assignatura: Formació Bàsica
Impartició: Anual
Crèdits: ECTS 3. Valor total en hores: 90

Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials):
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35

Professor/a: Josep Baucells, Sofía Martínez, Daniel Mestre, Pep O’Callaghan, Rosa Urtasun
Departament: Creació i Teoria Musical

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura
No hi ha cap prerequisit.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura
Consultar document general de Competències-Matèries.

Resultats aprenentatge (objectius generals)
Consultar document general de Resultats-Matèries.

Objectius concrets de l’assignatura

Assolir una audició concentrada, activa i conscient, amb un alt grau d’implicació en la diferenciació d’allò que s’escolta.

Reconèixer i descriure les propietats dels recursos musicals propis del so, del ritme, de la melodia i de l’harmonia a través de l’escolta.

Disposar de vocabulari pràctic per a l’anàlisi i la descripció de qualsevol fenomen sonor.

Prendre consciència de la definició del fenomen musical en la dependència de la individualitat personal i la col·lectiva en el fet d’escoltar.

Millorar el nivell d’audibilitat i desenvolupar l’agilitat auditiva, donant les bases per a una posterior autoformació.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals:

– El ritme: la percepció del ritme i els principis rítmics fonamentals; tipologies rítmiques; tempo, pulsació i compàs; ritme i accent.
– La melodia: organització temporal i organització per escala; models i perfils melòdics.
– L’harmonia: modalitat, tonalitat i atonalitat; el contrapunt imitatiu i lliure; textura, homofonia i polifonia.

Continguts procedimentals:

– Observació i percepció del fet sonor: qualitats del so aplicades a l’entorn musical. Dicotomia so/soroll.
– Argumentació i priorització dels aspectes més importants en l’audició d’una obra musical.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials):

– Classes setmanals col·lectives.
– Cadascun dels conceptes teòrics s’acompanyarà d’exercicis diversos, orals i escrits, específicament relacionats amb l’element que s’estigui treballant.
– També es proposaran pràctiques d’observació sonora tant a la classe com fora de l’aula, intentant aprofitar tot el que es pugui de l’entorn musical de l’estudiant.
– Orientació personal del treball realitzat fora de l’aula, en els casos que sigui necessari.
– Pràctiques setmanals de reconeixement d’elements i estructures musicals diverses.
– Tests de seguiment periòdics al voltant de la temàtica treballada.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura:

El professor avalua l’evolució que l’estudiant mostra sessió a sessió, les proves de seguiment i l’avaluació final.

Activitats d’avaluació, període d’avaluació i pes en la qualificació final:

– Participació i aportacions a classe: Avaluació continuada (30%)
– Proves de seguiment: Avaluació continuada (30%)
– Avaluació final: Final de curs (40%)

Fonts d’informació bàsica

Enregistraments, partitures o material sonor en funció del professor.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània