Música i cultura II


Nom de l’assignatura: Música i cultura II
Tipus d’assignatura: Formació bàsica
Impartició: Anual

Crèdits ECTS: 3. Valor total en hores: 90

Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 29

Professor/a: Joan Gay, Gianni Ginesi, Marc Heilbron
Departament: Estudis Culturals i Musicals

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura
No en té.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura
Consultar document general de Competències-Matèries.

Resultats aprenentatge (objectius generals)
Consultar document general de Resultats-Matèries.

Objectius concrets de l’assignatura

Identificar els corrents principals de la història i la historiografia de la música.

Valorar els elements i components de la música des d’una perspectiva històrica.

Distingir moviments musicals, instruments, conjunts, característiques formals i
elements sociològics que hi intervenen.

Situar la periodització històrica d’aquests components.

Valorar línies i escoles de pensament entorn a la història de la música.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals:
– Perioditzacions utilitzades en l’estudi de la història de la música occidental.
– Historiografia de la música i les seves aportacions a la comprensió del fet musical.
– Història social de la música.
– Transformacions i canvis dels gèneres i moviments musicals des de l’Antiguitat
clàssica als nostres dies

Continguts procedimentals:
– Anàlisi i contextualització histórica d’activitats i productes musicals històricament
representatius.
– Aprofundiment i recerca d’informació entorn a elements d’història de la música,
amb exposició oral i escrita de resultats.
– Vinculació del pensament musical, la interpretació i l’ús social de la música ales
diverses realitats històriques.
– Utilització de la terminologia i registres de llenguatge adients als conceptes propis
de l’assignatura.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i
no presencials):
– Classes impartides pel professor (presencials).
– Activitats avaluatives i de participació (presencials).
– Presentacions de treballs per part dels estudiants (presencials).
– Lectura critica i debat a classe (presencials i no presencials).
– Anàlisi de material audiovisual (presencials).
– Elaboració de treballs individuals i/o grupals fora de horari lectiu (no presencials)

Planificació de les activitats (descripció i temporalització):
– Classes magistrals amb suport informàtic (3 hores setmanals)
– Treballs no presencials: Lectures i ressenya (al llarg del curs)
– Activitat d’avaluació (a la meitat de l’assignatura)
– Activitat de recapitulació (al final de l’assignatura)
– Audicions sonores i materials audiovisuals (al llarg del curs)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura:

Les activitats que es vagin preparant i realitzant a l’aula, seran avaluables i presents en la
qualificació final. Aquesta part comptarà el 30 % de la qualificació.

Durant l’assignatura es treballaran especialment textos representatius de diversos
períodes històrics, importants per a la història de la música i de la cultura. L’avaluació de
la lectura i comprensió d’aquestes obres, realitzades al llarg del quadrimestre, suposarà
un 35 % de la qualificació final.

Al final del quadrimestre hi haurà una prova escrita de recapitulació, que comptarà un 30
%.

Activitats d’avaluació, període de realització i pes en la qualificació final

– Seguiment d’avaluació a classe: Al llarg del semestre (35%)
– Seguiment: Al llarg del semestre (30%)
– Activitat de recapitulació: Al llarg del semestre (35%)

Fonts d’informació bàsica

Cook, Nicholas (2001). De Madonna al canto gregoriano: Una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza Música.
Dahlhaus, Carl (1977). Fundamentos de la historia de la música. Barcelona: Ed. Gedisa, 1997.
Griffiths, Paul (2009): Breve historia de la música occidental. Madrid, Akal.
Grout, Donald Jay; & Claude V. Palisca (2001). Historia de la música occidental. 2 vols. Madrid: Alianza Música.
Palisca, Claude (2001): Northon anthology of Western Music 2 vol. London: WW. Norton and Company.
Sadie, stanley (2000) Guía Akal de la Música. Una introducción. Madrid: Akal.
Taruskin, Richard (2005): The Oxford history of western music, New York: Oxford University Press.
www.oxfordmusiconline.com

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània