Música i cultura I


Nom de l’assignatura: Música i cultura I
Tipus d’assignatura: Formació bàsica
Impartició: anual

Crèdits ECTS: 3. Valor total en hores: 90

Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 29

Professor/a: Josep Pujol
Departament: Estudis Culturals i Musicals

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura
No en té

Competències que es desenvolupen en l’assignatura
Consultar document general de Competències-Matèries.

Resultats aprenentatge (objectius generals)
Consultar document general de Resultats-Matèries.

Objectius concrets de l’assignatura

Relacionar cada època històrica amb les escoles artístiques, musicals i els centres
més destacats d’activitat, i conèixer les principals línies de transformació en el món
de la cultura, de l’art i la música.

Conèixer diverses propostes de periodització de la cultura occidental, relacionar-les
amb la periodització tradicional de la història de la música.

Estimular la reflexió i el debat sobre maneres d’entendre els processos culturals
que tenen un ressò determinant a l’hora d’inserir-se en una realitat musical cada
vegada més canviant i multicultural.

Analitzar diversos productes culturals i musicals per tal de valorar-hi els elements
històrics diversos que hi conflueixen i ens ajuden a comprendre’ls.

Promoure l’hàbit d’interrogar-se sobre l’entorn històric i cultural de cada producte
musical i dotar d’eines d’anàlisi per contextualitzar-lo adequadament.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals:
– Periodes de la història de la música i de la cultura occidental.
– La música com a art interdisciplinària.
– Relacions entre música i societat.
– Autors, escoles i obres musicals i artístiques representatius dels diversos períodes,
des de l’antiguitat clàssica fins als nostres dies.

Continguts procedimentals:
– Percepció/recepció de fets, processos i objectes culturals i musicals occidentals.
– Anàlisi en context històric d’aquests mateixos fets, processos i objectes.
– Ús crític de fonts per a l’obtenció i processament de la informació.
– Comunicació, amb els seus matisos i en la seva complexitat, de la informació
assimilada.

Continguts actitudinals:
– Valoració del coneixement del fet cultural i musical com a enriquiment personal.
– Hàbit d’apropar-se a manifestacions culturals i musicals determinades amb desig
de gaudi, actitud receptiva, voluntat de comprensió i capacitat crítica.
– Valoració positiva de la diversitat de realitats culturals i musicals,
– Consciència de la historicitat dels valors estètics.
– Actitud respectuosa envers productes i fets artístics diversos.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i
no presencials):

– Classes impartides pel professor (presencials).
– Activitats avaluatives i de participació (presencials).
– Presentacions de treballs per part dels estudiants (presencials).
– Lectura critica i debat a classe (presencials i no presencials).
– Anàlisi de material audiovisual (presencials).
– Elaboració de treballs individuals i/o grupals fora de horari lectiu (no presencials)

Les classes tindran dos enfocaments diferents. En unes s’analitzen d’exemples concrets
per tal de comprovar com participen en major o menor mesura del seu context cultural, i
que ens permeten així de comprendre’ls més clarament. A les altres, amb més voluntat de
síntesi, es parteix de diversos plantejaments genèrics amb els quals es defineix una època
o estil musical per poder-los aplicar tot seguit a casos particulars.

El tipus de exemples per treballar a classe o fora d’ella seran prou diversos (lectures,
obres visuals o musicals, cinema…) com per utilitzar eines d’anàlisi diverses . S’incidirà
especialment en aspectes que es puguin relacionar amb temes de debat sobre cultura
contemporània.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats docents:
– Classes magistrals.
– Visualització de documentals.
– Lectura i comentaris de textos, anàlisi d’obres musicals i artístiques.
– Proves escrites.

Activitats a casa:
– Lectura autònoma de textos especialitzats sobre l’assignatura.
– Preparació i estudi de proves escrites a la classe.
– Redacció de treballs individuals.
– Elaboració de treballs en grup.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura:

Les activitats que es vagin preparant i realitzant a l’aula, seran avaluables i presents en la
qualificació final. Aquesta part comptarà el 30 % de la qualificació.

Durant l’assignatura es treballaran especialment textos representatius de diversos
períodes històrics, importants per a la història de la música i de la cultura. L’avaluació de
la lectura i comprensió d’aquestes obres, realitzades al llarg del quadrimestre, suposarà
un 35 % de la qualificació final.

Al final del quadrimestre hi haurà una prova escrita de recapitulació, que comptarà un 30
%.

Activitats d’avaluació, període de realització i pes en la qualificació final

– Seguiment d’avaluació a classe: Al llarg del semestre (35%)
– Seguiment: Al llarg del semestre (30%)
– Activitat de recapitulació: Al llarg del semestre (35%)

Fonts d’informació bàsica

Lectures obligatòries (parcials o globals):

Cook, Nicholas (2001). De Madonna al canto gregoriano: una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza ed.
Gombrich, E. H: Història de l’art Barcelona: Columna, 1999.
Gombrich, E. H.: Breu història del món. Barcelona: Empúries, 1999.
Kinder, Hermann: Atlas histórico mundial. 17a ed. Madrid: Istmo. 2 vol.
Kunzmann, Peter; Burkard, Franz-Peter; Wiedmann, Franz: Atlas de filosofía.
Madrid: Alianza Editorial, (col. Alianza atlas, 14), 1997. ISBN: 84-206-6214-3.
Llovet, Jordi, [coord.]: Lecciones de literatura universal. Madrid: Cátedra, 1995.
Michels, Ulrich: Atlas de música. Madrid: Alianza editorial (col. Alianza Atlas), 1996.
Milicua, José [dir.]: Història universal de l’art. Barcelona: Planeta, 1999. 11v.
Valverde, José M; Riquer, Martín de: Historia de la literatura universal. Barcelona: Planeta, 6a. ed., 1999. 10v.
Valverde, José M: Breve historia y antología de la estética 5a. reimpr. Barcelona: Ariel, 1998.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània