Fonaments d’acústica


Nom: Fonaments d’Acústica
Crèdits: 3 ECTS
Hores lectives: 45 (15 sessions de 3h cadascuna)
Quadrimestre: 1r. i 2n.
Professorat: Enric Giné, Perfecto Herrera, Paul Poletti
Requisits: no en té.

Objectius

Explicar els fonaments físics de la generació del so en els instruments musicals acústics, i les seves característiques perceptuals més rellevants.

Adquirir coneixements bàsics sobre la utilització, rol i funció dels instruments musicals en les cultures musicals occidentals.

Classificar els instruments segons criteris físics i acústics.

Continguts

Física elemental de sistemes vibratoris en cordes, tubs, membranes, plaques i varilles.

Trets físics perceptuals del so.

Propagació d’ones.

Tècniques i eines elementals d’anàlisi de so.

Caracterització acústica de les diferents famílies d’instruments.

Metodologia

Les 45 hores de classe es distribueixen al llarg de 15 setmanes, en 30 sessions d’1h:30′. Cada setmana hi ha una sessió de teoria (1h:30′) i una sessió de pràctiques (1h:30′). Per cada pràctica, s’estima una dedicació no presencial dirigida de 2h (hi ha 11 pràctiques). Per cada examen de teoria, s’estima una dedicació no presencial d’aprenentatge autònom de 4h (hi ha 3 examens).

Avaluació

40% Pràctiques; 60% Teoria (20% Prova d’avaluació 1; 20% Prova d’avaluació 2; 20% Prova d’avaluació 3)

Per poder fer mitja entre la teoria i les pràctiques, cal tenir les dues parts aprovades per separat amb nota igual o superior a 5. Les tres proves d’avaluació fan mitja entre elles amb nota superior o igual a 4. La no presentació a alguna de les proves representa haver de repetir l’assignatura.

Bibliografia

ACÚSTICA FISICO-MUSICAL; Antonio Calvo-Manzano; Real Música
THE SCIENCE OF SOUND; Thomas D. Rossign; Addison-Wesley
THE PHYSICS OF MUSICAL INSTRUMENTS; Neville H. Fletcher & Thomas D. Rossign; Springer-Verlag
FUNDAMENTALS OF MUSICAL ACOUSTICS; Arthur H. Benade; New York Dover Publications
ACOUSTICAL FOUNDATIONS OF MUSIC; John Backus
ACÚSTICA MUSICAL; Gonzalo Fdez. de la Gándara y Miguel Lorente; ICCMU
FUNDAMENTALS OF ACOUSTICS; Lawrence E. Kinsler & Austin R. Frey; John Wiley & Sons, INC
FÍSICA; Paul A. Tipler; Ed. Reverté
ACUSTICA; Leo L. Beranek; Editorial Hispano Americana S.A.
THE PHYSICS OF MUSIC; Alexander Wood; Methuen Co LTD.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània