Combo


Nom de l’assignaturaCombo / Conjunt instrumental (Jazz / Música Moderna)
Tipus d’assignatura: Obligatòria
Impartició: Quadrimestral
Crèdits ECTS: 2. Valor total en hores: 45

Hores presencials lectives: 22,5 (aquest nombre pot variar lleugerament en el cas dels Grans Conjunts)
Altres hores presencials: 0
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 22,5

Professor/a: diversos professors
Departament: Jazz, Flamenco, Música Moderna i d’Arrel

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Els/les estudiants d’Interpretació de Jazz i Música Moderna i de Pedagogia, hauran de fer l’assignatura amb l’instrument principal. Els/les estudiants d’altres especialitats hauran de fer l’assignatura amb l’instrument amb el qual van fer la prova d’accés a l’Esmuc.

En els combos d’instrument principal tindran prioritat per ocupar les places disponibles els estudiants d’Interpretació i, en segon lloc, els estudiants de Pedagogia. En cas que quedin places lliures es podran ocupar per estudiants d’altres departaments (amb el vistiplau dels seus respectius professors/professores d’instrument).

Els combos d’instrument secundari podran ser ocupats per estudiants de Pedagogia que cursin com a instrument principal un instrument de Jazz i Música Moderna, o bé per estudiants de qualsevol altre departament que tinguin com a instrument secundari un instrument de Jazz i Música Moderna. Aquests combos es podran cursar com a assignatura optativa (amb el vistiplau del /de la Cap de Departament de l’estudiant en qüestió).

Per tal de poder cursar l’assignatura l’estudiant ha d’omplir obligatòriament la Prematrícula o Preinscripció que es fa a la primavera del curs anterior (excepte els i les estudiants de nou accés).

La Prematrícula o Preinscripció és vinculant. És a dir, les assignatures que es prematriculin seran les mateixes que s’hauran de matricular.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

Objectius concrets de l’assignatura

Assimilar amb profunditat els coneixements teòrico-harmònics que apareixen en els temes més habituals que conformen el repertori del jazz i la música moderna.

Conèixer i aprendre temes representatius del repertori que permetin desenvolupar aquests coneixements, com ara standards i composicions dels grans mestres al llarg de la història i a través dels seus estils més significatius.

Analitzar els trets característics d’aquests temes per utilitzar-los en favor de la improvisació i en la creació de nou repertori o d’arranjaments per a aquests propis temes.

Conèixer els trets característics del llenguatge utilitzat en la improvisació del jazz i la música moderna.

Utilitzar la improvisació com a eina per crear diferents dinàmiques al llarg de la interpretació d’un tema i per aconseguir més o menys tensió segons es necessiti, conduint el solo cap allà on ens convingui més en cada moment.

Aprendre a tocar escoltant a la resta del grup per tal de poder interactuar amb tots els seus membres i aconseguir un so de conjunt, tenint en compte els diferents rols que juga cada instrument en el grup.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals:
– Coneixement exhaustiu del xifrat harmònic utilitzat en l’escriptura del repertori jazzístic i aplicació dels elements teòrico-harmònics adequats en funció de l’anàlisi d’aquest xifrat.

– Coneixement de les escales i els modes que permeten improvisar sobre els temes del repertori, així com del llenguatge propi dels diferents estils que el conformen.

– Coneixement del repertori a través de l’audició, la transcripció i l’anàlisi de les gravacions més significatives d’alguns dels intèrprets més rellevants de la història del jazz i la música moderna.

Continguts procedimentals:
– Lectura, estudi i memorització de repertori dels autors i intèrprets més rellevants de la història del jazz i de la música moderna.

– Realització d’arranjaments específics sobre el repertori a treballar tenint en compte la formació del grup.

– Aplicació dels coneixements teòrico-harmònics (acords, escales, tensions, voicings, etc.)  en un context, en funció de l’anàlisi harmònica del repertori. Utilització d’aquest material en la interpretació i la improvisació sobre el repertori.

– Treball dels diferents rols de cada instrument/secció del grup: base rítmica, secció de vents, solistes, cantant/s, etc.

Continguts actitudinals:
– Valoració del coneixement del repertori i dels trets estilístics més rellevants de la història del jazz i la música moderna.
– Hàbit d’assistir als assajos amb puntualitat i bona disposició de treball.
– Respecte al torn de paraules a l’hora de comentar l’assaig, així com del silenci en els moments en què es treballen aspectes concrets que no afecten a tot el grup.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

– Classe setmanal d’1h. 30’ (excepte en el cas dels Grans Conjunts, que es realitzen de manera intensiva durant la setmana dedicada a aquestes formacions a final de cada quadrimestre).
– Presentació de projectes (composicions, arranjaments, transcripcions, etc.).
– Lectura, estudi i memorització de repertori.
– Concert públic a final de quadrimestre.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

L’avaluació tindrà en compte els possibles projectes que es puguin demanar durant el quadrimestre (memorització de repertori, presentació de composicions, arranjaments, transcripcions, etc.), l’observació del dia a dia per part del professor (tenint en compte la capacitat de treball i la progressió per part de l’alumnat), l’assoliment dels diferents objectius relacionats amb el contingut de cada combo/conjunt (coneixements teòrico-harmònics, tècnica instrumental, improvisació, assimilació del repertori, comprensió del propi rol dins el grup, actitud als assajos, etc.) i el concert de final de quadrimestre.

Activitats d’avaluació, període de realització i pes en la qualificació final

– Presentació de projectes: al llarg del quadrimestre (10%)*
– Seguiment i progrés: al llarg del quadrimestre (30% a primer curs, 20% a partir de segon)
– Assoliment d’objectius: al llarg del quadrimestre (30% a primer curs, 40% a partir de segon)
– Concert final: Final del quadrimestre (30%)

* (En cas de no demanar-se projectes concrets, el 10% d’aquest apartat es repartirà entre els apartats de seguiment i assoliment d’objectius)

En el cas dels Grans Conjunts, la direcció d’aquestes formacions avaluarà a cada membre participant en funció de la competència demostrada al llarg de la setmana d’assajos i del concert.

Fonts d’informació bàsica

Enregistraments i/o partitures dels temes que conformen el repertori de cada combo/conjunt en funció del professor.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània