Requisits


A efectes d’admissió, per accedir als ensenyaments artístics superiors de música cal complir el requisit acadèmic del Batxillerat i superar la corresponent prova específica d’accés.

Requisit acadèmic

El requisit acadèmic mitjançant:

  • El títol de batxiller, o

  • La superació de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.


S’accepta com equivalent al títol de batxillerat:

  • El Titol de Batxillerat, a efectes d’accés, LOGSE o LOE

  • El títol de BUP + COU del Pla del 70

  • Prova d’accés a majors de 25 anys per a estudis universitaris (independentment de la carrera universitària)

  • Qualsevol titulació universitària (llicenciatura o diplomatura), inclòs qualsevol grau superior de música (Pla 66, Logse i LOE).


La documentació que s’ha de presentar és el títol o el seu resguard. Només en el cas dels alumnes que hagin finalitzat el batxillerat LOE en el mateix curs que es realitza la prova d’accés, s’acceptarà la certificació acadèmica on s’expliciti que s’està en condicions per expedir la titulació pertinent.

Alumnat sense el requisit acadèmic

Les persones que no compleixin el requisit acadèmic i tinguin 18 anys complerts o els compleixin durant l’any natural de realització de la prova, poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova regulada i organitzada cada any pel Departament d’Educació, que acredita que posseeixen la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat. 

Excepcionalment, també s’hi podran presentar a aquesta prova l’alumnat major de 16 anys que estigui cursant 6è curs d’ensenyaments professionals de música o dansa, o que hagi superat la prova d’accés a 6è curs de grau professional, i vulgui accedir als estudis artístics superiors de música o dansa.

Titulació musical prèvia

La possessió del títol de grau professional de música computa el 5% de la qualificació final.

Per a l’alumnat que el posseeix, la qualificació final es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) un 95% i afegint-hi 0,5 punts.

L’alumnat que no posseeix el títol de grau professional de música pot realitzar un exercici específic. La qualificació final es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) un 95% i afegint-hi la qualificació (entre 0 i 10 punts sense decimals) de l’exercici específic mencionat, ponderat al 5%.

No presentar el títol de grau professional de música en el termini establert o no realitzar l’exercici específic es qualificarà amb un 0.

S’accepten com equivalents al títol de grau professional de música:

  • El títol de grau mitjà de música del Pla del 66

  • El títol de grau mitjà de música de la LOGSE

  • El títol de grau professional de música de la LOE

  • El títol de grau superior de música d’una especialitat diferent a la que es vol matricular.


La documentació que s’ha de presentar és el títol o el seu resguard.

Candidats amb una titulació superior de música ja prèvia: consulteu l’apartat Segona titulació i posteriors.