Enquestes de satisfacció

Els alumnes de grau i de màster responen les enquestes de manera anònima (diferenciant explícitament els estudiants de primer curs del grau). Les xifres reflecteixen:

1. El nivell de satisfacció amb les assignatures.
2. El nivell de satisfacció amb l’activitat docent.

Per ambdós indicadors, puntuats sobre 5, es recull també la desviació estàndard (S). Aquesta mesura mostra la variació o dispersió que presenten els valors respecte de la mitjana.

Satisfacció Grau

Curs2020 - 2021 2021 - 2022
Taxa de resposta, estudiants 46.94% 37.36%
Taxa de resposta, estudiants de 1r55.22%48.53%
Programa formatiu, estudiants 4.03/5 (S=1.34)4.05/5 (S=1.31)
Programa formatiu, estudiants de 1r4.12/5 (S=1.31)4.20/5 (S=1.09)
Activitat docent, estudiants4.12/5 (S=1.31)4.13/5 (S=1.28)
Activitat docent, estudiants de 1r4.18/5 (S=1.25)4.29/5 (S=1.10)