Subscription (Newsletter)

Subscriu-me / Suscríbeme / Subscribe

* indicates required

L’ESMUC utilitzarà les dades personals facilitades per enviar informació sobre activitats, cursos i notícies relacionades amb l’Escola. — ESMUC utilizará los datos personales facilitados para enviar información sobre actividades, cursos y noticias relacionadas con la Escuela. — ESMUC will use the personal data provided to send information about activities, courses and news related to the School.

INFO LEGAL

El Responsable del tractament és l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) amb domicili a c/ Padilla N. 155, Edifici de l’Auditori, 08031, Barcelona, amb CIF G-6249329 i que el Delegat de Protecció de Dades és CIPDI Tratamiento de la Información SL. La base jurídica del tractament de dades és la relació jurídica que manté amb l’ESMUC i el consentiment que vau atorgar en el seu moment. Les dades es faran servir amb la finalitat de prestar els serveis que ens demaneu i per enviar-vos informació de les nostres activitats. Els destinataris de la informació són el personal del centre, les persones i entitats que col·laboren per donar compliment a les obligacions i l’administració pública en l’àmbit de les seves competències. Les vostres dades es conservaran mentre no ens comuniqueu el contrari. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, portabilitat i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos per escrit a l’adreça de responsable del tractament, al telèfon 93 352 30 11, o contestant a aquest correu amb el text “exercici de drets” a l’assumpte. L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de l’aplicació d’aquesta clàusula és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades amb domicili al carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid. Correu electrònic de contacte: info@esmuc.cat. — El Responsable del tratamiento es la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) con domicilio en c/ Padilla N. 155, Edificio del Auditorio, 08031, Barcelona, con CIF G-6249329 y que el Delegado de Protección de Datos es CIPDI Tratamiento de la Información SL. La base jurídica del tratamiento de datos es la relación jurídica que mantiene con la ESMUC y el consentimiento que otorgó en su momento. Los datos se utilizarán con la finalidad de prestar los servicios que nos solicite y para enviarle información de nuestras actividades. Los destinatarios de la información son el personal del centro, las personas y entidades que colaboran para dar cumplimiento a las obligaciones y la administración pública en el ámbito de sus competencias. Sus datos se conservarán mientras no nos comunique lo contrario. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, portabilidad ya no estar sometido a decisiones individuales automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección de responsable del tratamiento, en el teléfono 93 352 30 11, o contestando a este correo con el texto “ejercicio de derechos” en el asunto. El organismo competente para conocer los conflictos derivados de la aplicación de esta cláusula es la Autoridad Española de Protección de Datos con domicilio en la calle Jorge Juan n. 6 de Madrid. Correo electrónico de contacto: info@esmuc.cat. — The Data Controller is the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) with address ac / Padilla N. 155, Edifici de l’Auditori, 08031, Barcelona, with CIF G-6249329 and that the Data Protection Officer is CIPDI Information Processing SL. The legal basis for the processing of data is the legal relationship you have with the ESMUC and the consent you gave at the time. The data will be used in order to provide the services you request and to send you information about our activities. The recipients of the information are the staff of the center, the people and entities that collaborate to comply with the obligations and the public administration in the field of its competences. Your data will be kept until you tell us otherwise. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation, opposition, limitation, portability and not be subject to automated individual decisions by writing to the address of the controller, telephone 93 352 30 11, or answering to this email with the text “exercise of rights” in the subject. The competent body to find out about conflicts arising from the application of this clause is the Spanish Data Protection Authority, domiciled at Calle Jorge Juan n. 6 of Madrid. Contact email: info@esmuc.cat