Màster

Calendari de pagaments 2022-2023

Concepte / Concepto / Concepts
Import / Importe
Fi termini / Fin plazo / Time limit Modalitat / Modalidad / Modality
Inscripció accés / Inscripción acceso / Registration access 30 €
23/06/2022 Codi de barres- / Código de barras / Bar code
1r termini / 1r plazo / 1st term
100% (pagament únic/pago único/single payment)


25% (pagament fraccionat/pago fraccionado/installment payment)

Del dia de la matrícula fins al 9 de juny de 2022 / Desde el día de la matrícula hasta el 9 de junio de 2022 Codi de barres- / Código de barras / Bar code
2n termini / 2o plazo / 2nd term 25% de la matrícula / 25% of the enrolment 19/10/2022
Domiciliació bancària / Domiciliación bancaria / Direct debit
3r termini / 3r plazo / 3rd term
25% de la matrícula / 25% of the enrolment 18/01/2023
Domiciliació bancària / Domiciliación bancaria / Direct debit
4t termini / 4o plazo / 4th term
25% de la matrícula / 25% of the enrolment
26/04/2023
Domiciliació bancària / Domiciliación bancaria / Direct debit