Inscripció

Per accedir al procés de selecció de qualsevol dels màsters que ofereix l’Esmuc, siguin oficials o propis, cal realitzar una preinscripció.

En el moment d’efectuar-la, s’haurà d’abonar la quantitat de 30€ pel servei de la seva tramitació. En cas de demanar la preinscripció a més d’un programa, caldrà abonar 30€ per cadascun. Aquests imports només seran reemborsables si, un cop acceptades les sol·licituds, l’Esmuc retira el curs.

Un cop realitzat el pagament, l’Esmuc es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per demanar-li la documentació requerida pel procés d’admissió i una còpia digital de la titulació que dona accés als estudis. D’acord amb el que estableix l’Article 15 del Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, l’alumnat pot ser admès al màster si compleix els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits propis del títol de màster.

L’Esmuc comunicarà la resolució de la sol·licitud d’acceptació la setmana posterior al tancament de cada període d’inscripció.

Calendari de preinscripció als màsters
IniciFi
1r termini14 de febrer25 de març
2n termini18 d’abril13 de maig
3r termini9 de juny23 de juny