Plaça temporal del Departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i d’Arrel

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció de professorat temporal a temps parcial per al 2n quadrimestre del curs 2021-2022 per a les assignatures de:

Baix elèctric de la Música Moderna
i Improvisació i acompanyament de la Musica Moderna IV
Aprox. 12 hores setmanals de docència
(ref. 2022.02)

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae i un esbós de projecte docent en format pdf a l’atenció del Cap de Recursos Humans al correu electrònic rrhh@esmuc.cat.

A causa de la situació sanitària actual pel Coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu postal.

La data límit per la recepció de les candidatures és el 27 de gener de 2022.


Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat 

Barcelona, 20 de gener de 2022