La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció de plaça de:

Professorat a temps parcial del Departament de Creació i Teoria Musical
per a cinc grups de l’assignatura
Improvisació en Música Contemporània
(ref. 2021.27)

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

1. Sol·licitud

Les persones que opten a concurs han d’omplir i signar la sol·licitud i declaració responsable de l’annex I.

2. Primera fase

Té per objectiu seleccionar candidatures a partir dels currículums i projectes docents presentats a partir de la informació en l’annex II. La qualificació d’aquesta part no se sumarà a la valoració final per determinar la persona finalista.

3. Criteris de valoració de la primera fase

Es valorarà la trajectòria i experiència de cada candidatura en els següents aspectes:

  • Experiència en direcció de conjunts i/o orquestres en repertori de música contemporània

  • Experiència en direcció de grups d’improvisació en música contemporània

  • Pràctica instrumental en grups d’improvisació

  • Pràctica instrumental en música contemporània

  • Coneixement del repertori afí a les característiques de l’assignatura

  • Coneixement detallat de les diferents tècniques instrumentals dels instruments de la música clàssica i contemporània

  • Experiència docent en contextos musicals similars o afins al requerit

4. Revisió de la primera fase

Dins el termini especificat al calendari, les persones que opten a plaça podran demanar la revisió de les valoracions de la documentació pròpia.

5. Segona fase

Té per objectiu determinar la candidatura finalista i, si s’escau, les candidatures aprovades, mitjançant dues proves eliminatòries i una entrevista presencials.

La primera prova consistirà en una exposició amb algun instrument de tres o quatre fragments musicals breus que exemplifiquin aproximacions a diferents requisits o situacions improvisatòries, comentant-ne la finalitat, reptes interpretatius i recursos emprats en cada cas.

La segona prova consistirà en una sessió de classe de vint minuts amb un grup de tres a cinc estudiants d’interpretació, en la resolució pràctica d’un passatge concret del repertori contemporani que serà anunciat als candidats o candidates que passin a la segona fase. Els i les estudiants podran formular preguntes sobre el repertori, les explicacions proporcionades, recursos interpretatius o altres dubtes que puguin tenir.

L’entrevista podrà indagar en les explicacions que permetin avaluar de manera més detallada la documentació generada pel concurs de selecció i establir la candidatura finalista i, si s’escau, les candidatures aprovades.

6. Criteris de valoració de la segona fase

A la primera prova es valorarà la capacitat i habilitat instrumental i d’expressió oral en exemplificar diverses situacions improvisatòries, la seva diversitat i adequació a contextos del repertori contemporani, i la claredat en les explicacions i formulacions en cadascun dels exemples.

En la segona prova es valorarà la voluntat de donar a entendre al grup d’estudiants els objectius i dinàmica de la sessió, la claredat de les explicacions, la capacitat de fer-los participar de forma motivada i musical, de corregir-los o dirigir-los de forma constructiva, d’endinsar-los i fer-los partícips i predisposar-los a una comprensió del context musical concret, tant des de la vessant tècnica com de la expressiva i musical, així com la dinàmica de treball en grup i la capacitat de respondre i resoldre els dubtes que els puguin sorgir.

En l’entrevista es valorarà l’adequació de la proposta docent, com de les dinàmiques i aspectes observats en les proves, en relació al context tant general com específic de l’assignatura, com del model de centre.

7. Entrega de documentació

Les candidatures han de presentar la sol·licitud i declaració responsable, el currículum i el projecte docent, en  format pdf, a l’atenció del Cap de Recursos Humans al correu electrònic rrhh@esmuc.cat  

Degut a la situació actual pel coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu postal.

8. Termini

La data límit per la recepció de les candidatures és el dimecres 12 de gener de 2022 a les 13 hores. El resultat de la primera fase es comunicarà personalment als candidats el 17 de gener, quan podran demanar la seva revisió fins al dijous 20 de gener a les 13h.

Els resultats definitius es publicaran el divendres 21 de gener.

9. Calendari

Les proves se celebraran la setmana del 24 de gener i l’entrevista el divendres 28 de gener.

El resultat final de la selecció es publicarà el dilluns 31 de gener.

10. Tribunal de selecció

Núria Sempere, Directora General (presidenta); Pere Carreras, Cap de Recursos Humans (secretari); Melissa Mercadal, Directora Acadèmica (vocal); Eduard Resina, Cap del Departament de Creació i Teoria Musical (vocal); David Albet, Coordinador de Departaments Instrumentals (vocal), Ernest Martínez-Izquierdo, professor expert en direcció de música contemporània (vocal); una persona del Comitè d’Empresa.


Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat 

Barcelona, 22 de desembre de 2021