Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ)

L’ESMUC estableix, documenta i manté un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ-ESMUC), d’acord amb les indicacions establertes en el programa AUDIT-EAS de l’agència de qualitat AQU Catalunya, sota les indicacions i seguiment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El SIGQ-ESMUC és un sistema basat en els processos formatius que despleguen les directrius definides al programa AUDIT-ESMUC. A més, el model de gestió emprat busca seguir el cicle de millora contínua:

  • Planificar: identificar que es fa i que és el que es vol fer i planificar les tasques a realitzar.

  • Executar: desenvolupar les tasques planificades complint amb els compromisos adquirits.

  • Avaluar: revisar les accions dutes a terme recollint evidències, mesurant els resultats i detectant desviacions respecte als objectius inicials.

  • Millorar: actuar analitzant les causes de les desviacions i determinant objectius de millora.

El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat està format pel Manual de Qualitat, on s’exposen les línies bàsiques de la política de qualitat, i els diferents Processos relacionats amb la qualitat de tots els plans formatius de l’Esmuc.

Processos desenvolupats en el SGIQ
1.1 
Definir la política i els objectius de qualitat de la formació
2.1 
Garantir la qualitat dels programes formatius
3.1 
Perfil d’ingrés, proves d'accés i admissió
3.2 
Matriculació
3.3 
Captació d'estudiants
3.4 
Suport i orientació als estudiants
3.5 
Desenvolupament de la metodologia d'ensenyament i avaluació

3.6 
Gestió de la mobilitat dels estudiants
3.7 
Gestió de les pràctiques externes
4.1 
Definició de la política de personal
4.2 
Selecció de personal
4.2.1 
Selecció de personal docent
4.2.2 
Selecció de personal de suport a la docència
4.2.3 
Selecció de personal d’administració i serveis
4.3 
Formació de personal
4.4 
Avaluació i reconeixement de personal
5.1 
Gestió i millora dels recursos materials
5.2 
Gestió i millora dels serveis
6.1 
Recollida i anàlisi dels resultats
6.2 
Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments
7.1 
Publicació d'informació i rendició de comptes sobre els programes formatius