Pla de l’Escola Superior de Música de Catalunya davant l’exposició als SARS-CoV-2 (Coronavirus)

Crear les millors condicions de seguretat i salut per a la docència, recerca i pràctica musical és la prioritat de l’ESMUC. Amb aquest propòsit hem preparat les instal·lacions a consciència per transmetre-us seguretat i confiança mantenint el confort, l’accessibilitat i la qualitat.

Us detallem tot el seguit de mesures i actuacions previstes en el manteniment diari de l’Escola. També us presentem les pautes i normes que haurà de seguir tota la comunitat educativa seguint les indicacions del Departament de Salut, el Departament d’Educació i els serveis de prevenció.

Aquestes mesures s’aniran adaptant a les disposicions i recomanacions que des les autoritats sanitàries vagin determinant amb la rapidesa i eficàcia que requereix l’excepcionalitat del moment.

L’objectiu és i serà obrir l’Escola cada dia amb seguretat per tota la comunitat. Seguretat que, en una gran part, depèn de la responsabilitat de cadascú. Perquè no oblidem que la millor prevenció és la sensibilització envers el risc.

Objectius

Adoptar les mesures per l’acompliment del pla prioritzant:

 • La neteja de mans intensiva i constant.

 • La desinfecció de tots els espais i l’equipament.

 • Una bona qualitat de l’aire.

 • La distància de seguretat.

 • L’ús de mascareta en els espais d’ús comú i en espais tancats.

 • L’acompliment i el coneixement de les normatives i els protocols.

 • Identificació i gestió del personal vulnerable.

 • La gestió de casos positius i contactes estrets.

Mesures adoptades

Mesures de control d’accés a l’Escola i el seu aforament

S’ha habilitat la conducció de l’entrada a l’Escola amb una única entrada i una única sortida per tal de poder realitzar el control d’accés i la prevenció abans d’entrar.

S’ha habilitat una cartellera informativa on posar la informació bàsica per accedir a l’ESMUC.

L’accés a l’ESMUC estarà restringit es controlarà mitjançant un nou protocol d’acreditació que facilitarà el seguiment de contactes i la traçabilitat en cas d’un positiu de covid-19.

 • Acreditació general: El personal i estudiants (usuaris) amb carnet hauran de validar la seva entrada i sortida a l’Escola mitjançant el carnet en els lectors-actualitzadors de l’entrada. Per això es imprescindible portar el carnet de l’ESMUC per poder accedir a les seves instal·lacions. També ho hauran de fer a les portes de cada espai que disposi de lector. Els estudiants hauran d’haver signat el full de responsabilitat.

 • Acreditació temporal: Aquelles persones que no disposin de carnet però que hagin d’accedir habitualment a l’Escola (professors convidats de llarga durada, oients, col·laboradors de combos, cambres, conjunts i altres assignatures … ) se’ls activarà un carnet temporal que caldrà retornar un cop finalitzada la col·laboració o quan ja disposin del carnet propi. Els Departaments o serveis hauran de sol·licitar prèviament aquesta acreditació temporal mitjançant la bústia creditacio@esmuc.cat.

  En el correu electrònic caldrà facilitar les dades de contacte (Nom i Cognoms, Espai, DNI, telèfon) de la persona autoritzada. També caldrà motivar breument aquesta acreditació. Un cop acreditats, també hauran de registrar l’accés a l’entrada i sortida i al lector de cada espai.

 • Acreditació puntual o cita prèvia: Aquelles persones que hagin d’accedir puntualment a l’ESMUC (1 dia màxim) hauran de disposar d’una cita prèvia enviada pel personal de l’ESMUC (Professorat o Personal d’administració i serveis) i que validarà el servei d’atenció externa abans de les 18:00 hores del dia laborable anterior a l’accés mitjançant la bústia acreditacio@esmuc.cat.

  En el correu electrònic caldrà facilitar les dades de contacte (Nom i Cognoms, empresa, Espai, DNI, telèfon) de la persona autoritzada i una breu exposició del motiu d’entrada.

Per al personal de l’escola s’ha habilitat un segon terminal de registre de personal. Se n’ha disposat un per l’entrada i un altre per la sortida, per evitar les aglomeracions en un únic punt.

S’ha adaptat el servei de seguretat per a una millor coordinació en l’obertura i el tancament del centre.

L’aforament de l’Escola es limitarà a 600 persones per tal de garantir les distàncies de seguretat i un bona renovació d’aire. S’ha implementat el sistema COUNTEREST per realitzar aquest comptatge a l’entrada i a la sortida que en combinació amb el sistema SALTO ens permetrà tenir un control d’aquest aforament.

L’aforament de cada espai estarà limitat per a garantir la distància de seguretat i serà diferent per activitats no instrumentals i instrumentals. Cada espai disposa d’una senyalització a la porta que indica aquest aforament que no s’haurà de superar en cap moment i que es controlarà mitjançant el sistema SALTO amb l’obligatorietat de registrar l’accés a l’entrada i a la sortida de cada espai amb la targeta de l’ESMUC. Aquest sistema també ens permetrà realitzar el seguiment de contactes i la traçabilitat en cas de positius.

Mesures d’atenció i informació

S’ha senyalitzat l’estat d’obertura de l’Escola amb l’horari d’accés que segueix.

Dilluns a divendresDissabtes, diumenges i festius oberts
Accés al centre: de 7:45 fins a 21:30
Atenció al públic i visites: de les 9:00 fins a les 15:00 només amb cita prèvia: acreditacio@esmuc.cat
Accés al centre : de 8:45 fins a 20:30

De dilluns a divendres s’ha organitzat el servei d’atenció externa que rebrà totes aquelles persones que vulguin accedir a l’ESMUC i d’atenció interna per les persones que ja es troben dins l’Escola un cop realitzats els protocols de prevenció.

Durant els caps de setmana i festius oberts s’habilitaran dos punt de control (entrada i tercera planta) per tal de garantir uns serveis mínims d’obertura del centre.

S’han desenvolupat nous protocols de lliurament de claus per evitar la transmissió en aquest elements.

S’han desenvolupat nous protocols de correspondència i paqueteria per evitar la transmissió en aquests elements.

Nou protocol d’atenció telefònica per prioritzar l’atenció personalitzada i automatitzar el servei amb l’ajuda de les bústies de cada àrea o servei.

S’ha millorat el suport a la reserva d’espais mitjançant la participació del personal d’atenció interna i una nova coordinació d’espais que atendrà les incidències diàries pel que fa als espais.

Mesures de senyalització i conducció dels espais

S’ha senyalitzat l’entrada i la sortida a l’Escola per evitar contactes i garantir el distanciament.

S’ha senyalitzat l’accés dels espais de treball amb atenció al públic per garantir el distanciament.

S’han senyalitzat totes les aules amb la fitxa d’espai on hi ha els aforaments i els avisos de prevenció individualitzats per a garantir la distància de seguretat en les diverses activitats. Aquesta informació també s’afegirà a ASIMUT

S’han habilitat i senyalitzats els espais comuns per garantir el distanciament i la higiene (menjadors, vestuaris, lavabos, vending, ascensors …)

S’han senyalitzat els espais de pas per garantir el distanciament i una bona conducció

S’han senyalitzat els espais tècnics.

Mesures en l’ús dels equipaments

Els diversos serveis responsables dels equipaments han desenvolupat els protocols d’ús de cada equipament tenint en compte la seva desinfecció i consells de prevenció.

Mesures d’higienització

Neteja i desinfecció profunda de tots els espais, superfícies i equipaments mitjançant un pla de neteja adaptat a les circumstàncies actuals. Tasques realitzades per una empresa especialitzada i amb productes homologats.

Implementació d’un registre de les desinfeccions dels lavabos.

Millora de la qualitat de l’aire mitjançant la neteja i desinfecció de les unitats de tractament d’aire i conductes, així com la reposició dels diferents filtres. També s’està realitzant una ventilació forçada del 100 % en que tot l’aire que entra a l’escola prové de l’exterior i s’expulsa automàticament a l’exterior amb una alta potència d’extracció.

Canvi i ordre del mobiliari dels espais per facilitar-ne la desinfecció.

S’eliminen les cartelleres i la publicitat en paper per tal d’evitar la transmissió en aquests elements.

Nova ubicació de les taquilles de professorat amb un accés més ampli sense necessitat d’accedir als seminaris alliberant espai per el treball acadèmic, garantint la distancia de seguretat i facilitant la neteja.

S’adaptarà el servei de taquilles instruments amb la incorporació de taquilles consigna d’ús d’un sol dia.

S’elimina la consigna i es recupera una cabina. La consigna se substitueix per taquilles de consigna d’un sol dia per evitar contactes, facilitar la neteja i l’acumulació de material.

Eliminació de papereres als espais de treball i aules, deixant només les dels passadissos per millorar la desinfecció i el tractament de residus.

Substitució i reforç de papereres amb pedal per facilitar el tractament de residus.

Mesures de prevenció
 • Dispensadors amb gel higiènic als lavabos i als espais d’ús comú.

 • Implementació dels punts d’higiene per dur a terme els processos d’auto-neteja dels equipaments.

 • Instal·lació de mampares protectores als mostradors d’atenció.

 • Retirada d’elements no essencials: com sofàs, fonts d’aigua, màquines de vending.

 • Identificació i gestió de la situació de les persones vulnerables, personal propi i extern i estudiantat, per a que desenvolupin la seva activitat en condicions de seguretat.

 • Subministrament de mascaretes al personal.

 • Mesura de temperatura

Gestió de casos positius i contactes estrets

S’ha establert un protocol per a recollir la informació de casos positius del personal propi, personal extern i estudiants i identificar amb la màxima celeritat els seus contactes estrets, que seran informats.

Es realitzarà un seguiment de cada cas i es portarà un registre de les actuacions realitzades (quarantenes, baixes mèdiques, proves diagnòstiques) per informar les autoritats sanitàries.

Per als casos que es donin a l’Escola s’ha establert un lloc adequat per la persona mentre s’espera l’arribada de familiars o personal sanitari si és fa necessària la seva presència.

Mesures de convivència

Per tal de garantir la seguretat i l’acompliment de totes les mesures que s’han planificat i adoptat, es respectaran les indicacions del personal de l’Escola, especialment prevenció de riscos laborals i logística, qui té la responsabilitat de vetllar pel compliment de les diferents normatives, desplegar informació i resoldre les possibles incidències.

Es facilitaran diversos canals d’informació per tal de fer arribar la informació de les diverses àrees i contribuir a la col·laboració de tots i totes en els objectius d’aquestes mesures.

Tot el personal de l’ESMUC esdevé agent de salut per tal de procurar una millor protecció col·lectiva per al correcte desenvolupament de totes les activitats.

Annexos

Protocols i consells de prevenció

Mesures de caire acadèmic
Àrea de Manteniment i Serveis Generals
Àrea d’Informàtica
Àrea de Biblioteca