Pagament de la matrícula

La matrícula es pot abonar en un únic pagament o fraccionar-se en tres terminis.

En el moment de fer la matrícula hauràs d'introduir el núm. IBAN i escollir la forma de pagament:

  • Per domiciliació bancària
  • Mitjançant resguard de pagament-codi de barres (el primer termini o termini únic)

 

Terminis de pagament

Pagament Termini Mitjà
Únic
(100%)
  • Immediatament acabat el procés
Resguard de pagament -
codi de barres
Fraccionat en tres terminis
1r termini
(25%)
  • Immediatament acabat el procés
Resguard de pagament -
codi de barres
2n termini 
(25%)
  • 16 de novembre de 2021
Domiciliació bancària
3r termini 
(50%)
  • 16 de març de 2022
Domiciliació bancària

Pels rebuts que siguin retornats, s'aplicarà un recàrrec de 40 €.

Si disposes de Matrícula d’Honor de Batxillerat, a banda de marcar la opció corresponent, caldrà que enviïs el document acreditatiu a: bustia.documentaciomatricula@esmuc.cat

 

Tenir un deute amb l’Escola Superior de Música de Catalunya comporta l’exclusió de qualsevol benefici econòmic (beques, ajuts...), de serveis i, en darrer terme, d’avaluació de les assignatures cursades.