Ajuts socials per a estudiants i famílies de renda baixa

Si et trobes en situació vulnerable i compleixes els requisits que es detallen a continuació, pots sol·licitar un ajut econòmic per la matrícula del curs 2021-2022. Per fer-ho, cal que emplenis el formulari adjunt i l'enviïs a: direccio.general@esmuc.cat

 

Bases

1. Objecte

La regulació del procediment de sol·licitud, tramitació i atorgament dels ajuts econòmics a les famílies dels alumnes del Grau Superior de l’Escola Superior de Música de Catalunya que es trobin en situació especialment vulnerable per al curs 2021-2022.

Aquests ajuts seran atorgats en règim de concurrència no competitiva i amb caràcter puntual sense generar compromís posterior.

  

2. Requisits
2.1 Generals

Haver formalitzat la matrícula del Grau Superior de l’Escola Superior de Música de Catalunya el curs 2021-2022.

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En aquest cas caldrà acreditar la condició de persona resident. Pel que fa els i les estudiants no comunitaris s’aplicarà el que preveu l’article 9,1 de la Llei 4/2000 de Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

S’exclouen aquelles persones que ja disposin d’una titulació oficial de grau o nivell equivalent a la de l’ESMUC.

2.2 Econòmics

Acreditar està inclòs en els trams 0 i 1 de renda familiar segons els paràmetre vigents. Haver fet efectiu el pagament de la matrícula del curs 2021-2022 totalment o parcialment.

No disposar de cap altre ajut públic o privat amb un objecte coincident amb aquest.

2.3 Acadèmics

Una participació superior al 75% de les activitats lectives

No haver rebut cap amonestació per l’incompliment de les normes de comportament

exigides a l’alumnat de l’ESMUC.

 

3. Sol·licitud

El mateix període de la matrícula del Títol superior del curs 2021-2022.

  

4. Nivell de renda i acreditació documental

Per tenir accés a aquests ajuts cal acreditar que la família està inclosa en el Tram 1 de renda familiar segons el quadre següent: 

  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
TRAM 1 14.112.- € 24.089.- € 32.697.- € 38.831.- €

L’alumnat sol·licitant podrà acreditar que compleix aquesta condició mitjançant:

  • L’acreditació de caràcter econòmic del procediment MATRC o
  • En el seu cas, l’aportació d’una fotocòpia de la declaració de l’IRPF de l’any 2020 i/o
  • L’aportació d’una fotocòpia de la percepció d’altres prestacions socials

L’alumnat sol·licitant haurà de signar la declaració responsable que s’inclou en el formulari de sol·licitud mitjançant el qual certifica la veracitat de la informació aportada.

 

5. Comissió de valoració i seguiment

Per tal d’acceptar les sol·licituds presentades i valorar la seva idoneïtat es crea la Comissió d’Ajuts formada per la Direcció General, la Subdirecció general d’administració i serveis - Gerència, la Subdirecció general d’ordenació i serveis - Direcció Acadèmica, l’assistent de la Direcció, una persona representant del Comitè d’Empresa i una persona representant del Consell d’Escola designades per la Direcció General.

La Comissió seleccionarà –entre les sol·licituds rebudes- aquelles que siguin susceptibles de rebre l’ajut amb l’ordre de prioritat.

Atenent la naturalesa d’aquests ajuts les persones que formin part de la Comissió resten obligades a no desvetllar cap informació relativa a les sol·licituds i les deliberacions que se’n derivin.

 

6. Dotació dels ajuts

Orientativament, un cop feta les valoracions de les sol·licituds, es pot optar per una d’aquestes dues opcions:

A) Distribució de 45 ajuts

  • 10 de 750.- euros
  • 15 de 500.- euros
  • 20 de 250.- euros

B) Distribució d’un nombre indeterminat d’ajuts en funció de les sol·licituds rebudes amb una aplicació percentual inversa.

 

7. Falsedat documental

En el cas que una sol·licitud inclogui informació deliberadament falsa, l’alumne o alumna  sol·licitant serà automàticament expedientat i podrà ser sancionat amb l’expulsió de l’Escola.

 

8. Cronograma
  • 15 de setembre: notificació d’errors o requeriments documentals
  • 30 de setembre: termini de correcció d’errors o aportació de documentació requerida
  • 15 d’octubre: Resolució i assignació nominal dels ajuts

 

 

Barcelona, juny de 2021