Accions tutorials

Les accions tutorials es porten a terme de les següents maneres:

Tutoria individual

L’Escola adopta un model de tutoria que, bàsicament, es duu a terme a través d’entrevistes personals i que és exercida per part del professorat de l’escola que ho escull lliurement, buscant un lligam entre l’àrea de coneixement que representa el departament al qual està adscrit el professor i l’àmbit, modalitat i/o itinerari –o títol propi- que ha triat l’estudiant.

El tutor o tutora no pot ser el professor o professora que imparteix a aquest(a) estudiant l’assignatura que porta com a denominació “principal” (instrument, direcció, composició) i que esdevé central en el currículum de l’estudiant. D’aquesta manera s’estableix un triangle entre professor, estudiant i tutor que és beneficiós per la diversitat de punts de vista que incorpora, especialment en cas de conflictes.

Cada estudiant té assignat un professor-tutor des del moment que entra a l’escola, amb el qual es troba de manera presencial una mitjana de 2-3 vegades l’any, segons el curs.

Tutoria de 1r curs/any

 • 3 trobades anuals de 45’ (total 2h 15’).
 • Contacte via telèfon o via mail amb el tutor.

Tutoria de 2n curs/any

 • 2 trobades anuals de 45’ (total 1h 30’).
 • Contacte via telèfon o via mail amb el tutor.

Tutoria de 3r curs/any

 • 1 trobada anual de 45’.
 • Contacte via telèfon o via mail amb el tutor.

Tutoria de 4t curs/any, i cursos següents

 • Tutoria individual de continuïtat: sense dedicació horària prevista, el tutor actua com a referent en casos puntuals.
 • Contacte via telèfon o via mail amb el tutor.

Reunions conjuntes

Reunions per a tots els estudiants, conjuntament, per a determinats temes i en moments determinats.

Entre d’altres es realitzen les següents sessions:

Estudiants de 1r curs
 • Tutoria de matrícula, col·lectiva i individual. Per explicar els mecanismes de la matrícula i dels estudis, i per orientar en la configuració concreta del contingut de la matrícula. La porten a terme el cap d’estudis, el secretari acadèmic, o professors-tutors.
 • Reunió d’inici de curs. Per donar la benvinguda, explicar el funcionament general de l’escola i altres temes d’interès. La porten a terme el director i el cap d’estudis.
Estudiants de 2n curs
 • Informació sobre les diferents matèries d’optativitat, les assignatures que inclouen i la forma de triar-les si escau. Responsables Cap d’estudis i caps de departament (o coordinadors de titulació). Abril-maig.
 • Per a la tria de la Menció en Pedagogia (mitjans 2n quadrimestre). Responsable: cap de departament de Pedagogia o coordinador de titulació de Pedagogia.
 • Sessió informativa sobre el programa Erasmus. Responsable: Coordinador d’Erasmus i Oficina Erasmus, i Cap d’Estudis, amb participació d’estudiants postErasmus.
Estudiants de 3r curs
 • Reunions sobre el treball fi de grau.
 • Tutoria per a la realització de l’avantprojecte del treball fi de grau.
Estudiants de 4t curs
 • Sessions informatives de les ofertes d’estudis de postgrau i màster que es poden fer a l’Escola en acabat el grau, i la seva connexió amb el món laboral o bé amb el tercer cicle.