Introducció

L'Escola Superior de Música de Catalunya ha incorporat des dels seus inicis la recerca entre els seus objectius.

El Procés de Reorganització de l'Espai Europeu d'Educació Superior o Pla Bolonya ha generat noves bases per a l'educació artística superior en tots els nivells. Una novetat és la inclusió, promoció i desenvolupament de la investigació en els centres superiors d'educació artística.

Una part important de l'activitat investigadora l'han de desenvolupar els estudiants en els treballs i projectes finals o tesis de 1r, 2n i 3r cicles però també s'han de promocionar els projectes del propi professorat, institucionals i interinstitucionals.

Diverses instàncies europees han activat i animat aquest treball en l’àrea de música com el projecte Polifonia o el grup ICON ambdós promoguts per l'Associació Europea de Conservatoris (AEC) als quals pertany l'Esmuc.

L'Escola Superior de Música de Catalunya ha incorporat des dels seus inicis la recerca entre els seus objectius. El treball d'implantació d'aquesta activitat es basa en el disseny d'un model propi però inserit en els organismes europeus.