Preus i pagaments

Règim de preus

 • Material divers: 11 €
 • Certificació acadèmica: 24 €
 • Altres certificacions 11,00 €
 • Validació, reconeixement i transferència de crèdits
  • Preu per crèdit validat: 100% del preu del crèdit
  • Sol·licitud de validació i reconeixement: 100% del preu del crèdit

Pagaments i devolució de pagaments

Com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats, caldrà abonar el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors o simultanis, oficials o no oficials.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableix l’Esmuc comportarà la suspensió temporal dels drets de l’alumne/a, inclòs l’accés a tots els serveis de l’Esmuc, i si és el cas, l’anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït, sense cap dret a devolució.

El recàrrec que s’aplicarà a l’import dels rebuts no satisfets serà de 40 € (20 € en concepte de devolució i 20 € en concepte de despeses de gestió).

Es procedirà a la devolució dels imports efectivament ingressats en els casos següents:

 1. Quan per causes no imputables als estudiants no es presti el servei acadèmic que obligava al pagament.
 2. Que s’hagin produït pagaments superiors als preus en vigor, tant per errors materials o de fet, com per errors aritmètics en la liquidació.
 3. Que amb posterioritat al pagament de la matrícula es justifiqui que en el moment de realitzar aquesta es trobava en situació administrativa o legal d’exempció o bonificació.