Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA)