Persones

El departament de Sonologia reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a coneixements, experiència professional i àmbits d’especialització dins del món de la tecnologia musical. Mitjançant la diversitat d'aquest professorat, els estudiants poden escollir les línies de treball més afins als seus interessos. A més del professorat permanent, cada quadrimestre visiten el departament alguns professionals i investigadors convidats al Seminari de Sonologia. D’aquesta manera, els estudiants tenen l'oportunitat d'entrar en contacte amb diferents trajectòries, enfocaments, problemes i tendències tant del món professional com del món acadèmic.

Els estudiants del departament gaudeixen a l’ESMUC d’un entorn idoni per compatibilitzar les seves inquietuds en recerca amb la pràctica musical i la formació com a intèrprets. A més, la convivència amb estudiants d’altres àmbits i disciplines musicals fomenta un treball multidisciplinar, integral i relacionat amb la dimensió pràctica del fet musical, que no sempre és possible en entorns diferents als d’una escola superior de música.