Seminari de Sonologia I, II, III, IV

Resum

 • Nom: Seminari de Sonologia
 • ECTS: 2
 • Hores lectives: 11.15
 • Quatrimestre: 1r. i 2n.
 • Professor: Pere Casulleras
 • Requisits: No en té.

Objectius

El seminari de sonologia és una activitat formativa oberta a estudiants de qualsevol especialitat i basada, parcialment, en conferències dictades per professionals, investigadores i activistes culturals i tecnològics lligats, directa o indirectament a l’àmbit de la sonologia. Els numerals del nom fan referència a l’ordre de matriculació i no indiquen grau de complexitat o dependència temporal. Els estudiants de 3er curs matriculen els seminaris I i II (un a cada quadrimestre) i els de 4rt curs els III i IV

Continguts

Els continguts es defineixen cada quadrimestre en funció dels convidats i de les activitats dels estudiants. Sempre hi ha una sessió per quadrimestre dedicada a la presentació de treballs de les pràctiques de laboratori de so, i al segon quadrimestre hi ha una sessió per a la presentació i discussió dels avantprojectes finals dels estudiants de sonologia de la corresponent promoció.

Metodologia

El curs s’articula al voltant de conferències impartides per persones de l’escola i alienes a ella. Les activitats implicades en l’assignatura són:

 • Cada quadrimestre es programen 8 sessions de seminari, amb una durada de 90 minuts cadascuna i distribuïdes segons la disponibilitat dels convidats. (Dedicació de l’estudiant: 12 hores lectives)
 • La preparació de 3 de les sessions requereix de la lectura d’un article relacionat amb el seu contingut i de la realització d’un treball escrit al voltant d’ella (15 hores lectives per cada lectura, implicant 45 hores de treball personal)
 • Algunes de les sessions s’utilitzen per a presentar i discutir públicament treballs d’altres assignatures (per exemple, les pràctiques de laboratori de so), o els avant-projectes de final de carrera.
 • Presentació d’una sessió, resum escrit i realització del video (3 hores de treball personal).
 • Participació activa en les sessions, amb preguntes i debat amb els convidats (avaluable però sense un temps de dedicació fixat).

Avaluació

La nota final es determinarà a partir de combinar, proporcionalment a la càrrega horària els diferents recursos utilitzats: Treballs sobre lectures (70%), Presentacions i resums de sessions (25%), Assistència i participació en les sessions (5%).

Bibliografia

Varien en funció dels convidats i dels temes treballats.