Anàlisi, síntesi i processament del so II

Resum

 • Nom: Anàlisi, síntesi i processat del so II
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: a determinar
 • Professor: Alex Barrachina
 • Requisits: Anàlisi, síntesi i processament del so I

Objectius

Aquest curs es centra en donar coneixements avançats sobre els fonaments teòrics de l’àudio digital i dels métodes actuals per a l’anàlisi, síntesi i processament del so

Continguts

L’assignatura s’estructura en tres blocs temàtics principals:

 • Anàlisi: anàlisi espectral, modelatge espectral i descripció.
 • Síntesi: models espectrals, models físics.
 • Processament: transformada z, transformacions en el domini freqüencial.

Metodologia

 • Format de les sessions presencials (2 h/setmana): explicacions i propostes d’exercicis teòrics i pràctics.
 • Treball personal autòmom: revisió de material de classe (1 h/setmana), exercicis teòrics i pràctics dirigits (3 h/setmana).

Avaluació

L’avaluació del curs s’efectuarà segons els següents criteris:

 • 60% Exercicis pràctics
 • 40% Teoria:
  • 20% Prova d’avaluació 1
  • 20% Prova d’avaluació 2
 • El professor corregirà setmanalment els exercicis i donarà informes als estudiants.
 • Les dues proves d’avaluació fan mitja entre elles amb nota superior o igual a 4.
 • La no presentació a alguna de les proves representa haver de repetir l’assignatura.
 • Qualsevol exercici entregat amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

 • Roads, C., The Computer Music Tutorial. MIT Press, 1996.
 • Roads, C., Microsound. MIT Press, 2002
 • Miranda, E., Computer Sound Design: Synthesis Techniques and programming. Focal Press, 2002.
 • Dodge, C., Jerse, T., Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance Cengage Learning,1997.
 • Zölzer, U. (ed), DAFX: Digital Audio Effects. Wiley and Sons, 2011.
 • Russ, M., Sound Synthesis and Sampling. Focal Press, 2008.
 • Wilson, S., Cottle, D., Collins, N. (eds.), The SuperCollider Book. MIT Press, 2011.
 • Smith, J.O., Spectral Audio Signal Processing (online: https://ccrma.stanford.edu/~jos/sasp/)
 • Smith, J.O., Introduction to digital filters (online: https://ccrma.stanford.edu/~jos/fp/)
 • Miranda, E., Computer Sound Design: Synthesis Techniques and programming. Focal Press, 2002.
 • Cook, P. Real Sound Synthesis for Interactive Applications. A K Peters, 2002.