Anàlisi, síntesi i processament del so I

Resum

 • Nom: Anàlisi, síntesi i processat del so I
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 2n.
 • Professor: Josep Maria Comajuncosas
 • Requisits: Fonaments d’Acústica, Introducció a la tecnologia musical, Física i matemàtiques per la música I.

Objectius

Aquest curs es centra en comprendre els fonaments teòrics de l’àudio digital i dels métodes clàssics d’anàlisi, síntesi i processament del so.

Continguts

 • Anàlisi
  • Introducció
  • So digital
  • Anàlisi espectral
 • Síntesi
  • Additiva
  • Modulació
  • Sostractiva
  • Taula d’ones i mostreig
  • Granular
 • Processament
  • Filtratge digital
  • Efectes digitals bàsics

Metodologia

 • Format de les sessions presencials (2 h/setmana): explicacions i propostes d’exercicis teòrics i pràctics.
 • Treball personal autònom: revisió de material de classe (1 h/setmana), exercicis teòrics i pràctics dirigits (3 h/setmana).

Avaluació

L’avaluació del curs s’efectuarà segons els següents criteris:

 • 50% Exercicis pràctics
 • 50% Teoria:
  • 25% Prova d’avaluació 1
  • 25% Prova d’avaluació 2
 • El professor corregirà setmanalment els exercicis i donarà informes als estudiants.
 • La no presentació a alguna de les proves representa haver de repetir l’assignatura.
 • Qualsevol exercici entregat amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

 • Roads, C., The Computer Music Tutorial. MIT Press, 1996.
 • Roads, C., Microsound. MIT Press, 2002
 • Miranda, E., Computer Sound Design: Synthesis Techniques and programming. Focal Press, 2002.
 • Dodge, C., Jerse, T., Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance Cengage Learning,1997.
 • Zölzer, U. (ed), DAFX: Digital Audio Effects. Wiley and Sons, 2011.
 • Russ, M., Sound Synthesis and Sampling. Focal Press, 2008.
 • Wilson, S., Cottle, D., Collins, N. (eds.), The SuperCollider Book. MIT Press, 2011.
 • Smith, J.O., Spectral Audio Signal Processing (online: https://ccrma.stanford.edu/~jos/sasp/)
 • Smith, J.O., Introduction to digital filters (online: https://ccrma.stanford.edu/~jos/fp/)
 • Miranda, E., Computer Sound Design: Synthesis Techniques and programming. Focal Press, 2002.
 • Cook, P. Real Sound Synthesis for Interactive Applications. A K Peters, 2002.