Acústica i organologia I

Resum

 • Nom: Acústica i Organologia I I
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r.
 • Professor: Paul Poletti
 • Requisits: Fonaments d’Acústica.

Objectius

 • Ampliar els coneixements adquirits en Fonaments d’acústica sobre les famílies d'instruments, incorporant-ne els d'altres cultures musicals.
 • Explicar i diferenciar els diferents sistemes d'afinació, incorporant-ne els d'altres cultures musicals.
 • Conèixer els instruments no-tradicionals i experimentals.

Continguts

 • Introducció al curs i repàs de conceptes bàsics de física i acústica
 • Consonància i escales en relació al contingut espectral
 • Els tempraments
 • Microtonalitat i escales d’altres cultures
 • Conceptes avançats d’instruments de vent
 • Organologia de l’orgue
 • Conceptes avançats de les cordes estirades
 • Introducció a l’anàlisi modal: plaques, barres i membranes
 • L’anàlisi modal d’instruments reals: guitarres, pianos, violins, etc
 • Organologia de les campanes
 • Instruments experimentals

Metodologia

Les 30 hores de classe es distribueixen al llarg de 15 setmanes, en sessions de 2h cadascuna en les quals es treballaran aspectes teòrics i pràctics del contingut del temari.

Avaluació

 • 30% Pràctiques
 • 50% Teoria:
  • 25% Prova d’avaluació 1
  • 25% Prova d’avaluació 2
 • 20% Treball individual
 • Per poder fer mitja entre la teoria i les pràctiques, cal tenir les dues parts aprovades per separat amb nota igual o superior a 5.
 • Les dues proves d’avaluació fan mitja entre elles amb nota superior o igual a 4.
 • La no presentació a alguna de les proves representa haver de repetir l’assignatura.
 • La no presentació d’alguna de les pràctiques representa haver de repetir l’assignatura.
 • Qualsevol pràctica entregada amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

Recomanada

 • TUNING TIMBRE SPECTRUM SCALE; William A. Sethares; Springer.
 • http://www.phys.unsw.edu.au/music/; pàgina web del Music Acoustics Lab at the University of New South Wales
 • ACÚSTICA FISICO-MUSICAL; Antonio Calvo-Manzano; Real Música.
 • THE SCIENCE OF SOUND; Thomas D. Rossing; Addison-Wesley.
 • THE PHYSICS OF MUSICAL INSTRUMENTS; Neville H. Fletcher & Thomas D. Rossign; Springer-Verlag.
 • FUNDAMENTALS OF MUSICAL ACOUSTICS; Arthur H. Benade; New York Dover Publications.
 • ACOUSTICAL FOUNDATIONS OF MUSIC; John Backus.

Complementària

 • ACÚSTICA MUSICAL; Gonzalo Fdez. de la Gándara y Miguel Lorente; ICCMU.
 • FUNDAMENTALS OF ACOUSTICS; Lawrence E. Kinsler & Austin R. Frey; John Wiley & Sons, INC.
 • FÍSICA; Paul A. Tipler; Ed. Reverté.
 • ACUSTICA; Leo L. Beranek; Editorial Hispano Americana S.A.
 • THE PHYSICS OF MUSIC; Alexander Wood; Methuen Co LTD.