Músiques tradicionals del món I

Dades generals

Nom de l'assignatura Músiques tradicionals del món I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició  
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials:  2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 38
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35
Professor/a Gianni Ginesi
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura III.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Entendre i reflexionar sobre els conceptes i les definicions vinculades a les músiques tradicionals de l'àmbit del Mediterrani.
 • Reconèixer els gèneres i les formes de les músiques tradicionals del Mediterrani i identificar-ne les característiques principals.
 • Valorar i analitzar les funcions i els significats d'aquestes músiques en relació amb l'entorn social, cultural i històric on es realitzen, d'acord amb una visió global de les músiques acadèmiques de diferents èpoques.
 • Aprofundir en el coneixement d'alguns conceptes de la recerca etnomusicològica.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1.  Conceptes de músiques del Mediterrani.
 2. Tipologies de les músiques del Mediterrani.
 3. Enfocaments i reflexions de l'etnomusicologia en l'estudi de les músiques del Mediterrani.

Continguts procedimentals

 1. Anàlisi d'exemples de comportaments musicals de l'àmbit del Mediterrani.
 2. Estudi de publicacions i recerques etnomusicològiques sobre músiques del Mediterrani.
 3. Elaboració d'exercisis de comprensió i descripció de músiques del Mediterrani.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Sessions col·lectives amb explicacions per part del professor que comptaran amb recursos sonors i audiovisuals, i suport informàtic per facilitar la contextualització, comprensió i reflexió dels continguts del programa (presencials). Activitats avaluatives i de participació (presencials). Presentacions per part dels estudiants de materials suggerits (presencials). Elaboració de treballs individuals i/o grupals fora de l'horari lectiu (no presencials). Lectura, estudi i anàlisi de materials diversos (no presencials).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Classes magistrals amb suport informàtic (3 hores setmanals al llarg del curs).
 • Treballs de lectura i ressenya (al llarg del curs).
 • Estudi i anàlisis de materials sonors i audiovisuals (al llarg del curs).
 • Activitats d'avaluació (a la meitat i finals del curs).
 • Elaboració d'un treball escrit (al final del curs).

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L’assignatura segueix els criteris d’avaluació contínua per comprovar l’assoliment dels objectius indicats, d’acord amb la diversitat d’activitats proposades:

 • Activitats d'avaluació realitzades a l'aula, que comptaran un 25% de la qualificació.
 • Exercisis de seguiment individuals i/o grupals que consisteixen en la presentació a l'aula de materials inherents als continguts de l'assignatura, que comptaran un 25% de la qualificació.
 • Elaboració d'un treball escrit d'acord amb els continguts de l'assignatura, que suposarà un 40% de la qualificació final.
 • Com a última part del procés d'avaluació es tindrà en compte el nivell de participació i de implicació individual en el seguiment de l'assignatura, que comptarà un 10% de la qualificació final.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

 Activitat o registre d’avaluació
 Període o moment de realització
 Pes en la qualificació final
Activitats d'avaluació final de curs 25%
Exercicis de seguiment meitat del curs 25%
Treball escrit final del curs 40%
Participació activa final del curs 10%

 

Fonts d'informació bàsica

 • Camara De Landa, Enrique, 2004, Etnomusicología, ICCMU, Madrid.
 • Cruces, Francisco, y otros (eds.), 2001, Las culturas musicales, Ed. Trotta, Madrid.
 • Magrini, Tullia (ed.), 2003, Music and gender. Perspectives from the Mediterranean, Unversity of Chicago., Chicago - London.
 • Pelinski, Ramón, 2000, Invitación a la etnomusicología. Quince fragmentos y un tango, Akal Ed., Madrid.
 •  EOL - Ethnomusicology On Line, peer-reviewed multimedia ejournal.
 • Ethnomusicology, journal of the Society for Ethnomusicology.
 • Ethnomusicology Forum, journal of the British Forum for Ethnomusicology.
 • Music & Anthropology, journal of Mediterranean Musical Anthropology.
 • Trans, Revista Transcultural de Música.
 • Yearbook for Traditional Music.