Acordió diatònic IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Acordió diatònic instrument principal
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 97
Valor total en hores 2910 Hores presencials lectives: 180
Altres hores presencials: 72
Hores per treballs dirigits (no presencials):
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 2658
Professor/a Caterina Plana
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha requisits

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 

 

Primer quadrimestre

 • Posar les bases del mètode més adequat i personalitzat d’estudi.
 • Mostrar un equilibri correcte de l’instrument.
 • Posar les bases dels principals valors tècnics propis de l’acordió diatònic estàndard.
 • Mostrar uns principis bàsics sobre el tractament de la melodia.

Segon quadrimestre

 • Desenvolupar aptituds per a l’aprenentatge imitatiu.
 • Mostrar uns principis bàsics sobre el tractament dinàmic de l’instrument.
 • Treballar els recursos ornamentals propis del tractament melòdic en l’acordió diatònic.
 • Desenvolupar el tractament modal de l’instrument.
 • Situar el repertori propi de l’acordió diatònic a Catalunya com a fet social i cultural.

 

Tercer quadrimestre

 • Desenvolupar aptituds per a la lectura  sobre el material musical que se li proposa.
 • Mostrar uns principis bàsics sobre el tractament harmònic de l’instrument.
 • Posar les bases de coordinació de les dues mans.
 • Posar les bases de la funció d’acompanyament de l’instrument
 • Treballar la comunicació, com a intèrpret, de les estructures, idees i materials musicals amb rigor.
 • Posar les bases per la interpretació en públic.

 

Quart quadrimestre

 • Assimilar un hàbit de treball constant i eficaç.
 • Desenvolupar el tractament harmònic de l’instrument.
 • Desenvolupar les possibilitats de coordinació d’ambdues mans.
 • Interpretar el repertori tradicional de la música tradicional catalana amb el tractament adequat que requereix l’estil i el gènere.
 • Desenvolupar aptituds per a la recreació de material musical de la tradició catalana, construint una idea coherent i pròpia de les interpretacions que se li proposen.

 

Cinquè quadrimestre

 • Demostrar capacitat per interactuar musicalment en els diferents projectes musicals participatius.
 • Desenvolupar aptituds per a improvisació sobre el material de la música tradicional.
 • Treballar la interpretació sobre material original i material transcrit.
 • Desenvolupar la funció d’acompanyament de l ‘instrument

 

Sisè quadrimestre

 • Interpretar el repertori tradicional en general amb el tractament adequat que requereix l’estil i el gènere.
 • Aprofundir en la interpretació en públic
 • Experimentar amb valors tècnics propis del repertori específic de l’instrument, tant de la tradició catalana, com de d’altres tradicions on l’acordió diatònic hi sigui present.
 • Adaptar material musical de d’altres instruments a l’acordió diatònic, tant de la tradició catalana, com de d’altres tradicions musicals.

 

Setè quadrimestre

 • Planificar el seu propi estudi
 • Dissenyar  i planificar el curs en funció d’un criteri propi i d’unes preferències musicals clares que estimulin un treball de qualitat i una superació constant
 • Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical.
 • Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de lideratge que es poden donar en un projecte musical col·lectiu.

 

Vuitè quadrimestre

 • Expressar-se musicalment amb l’acordió diatònic de manera fonamentada en el coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques acústiques, organològiques i en les variants estilístiques.
 • Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques.
 • Interpretar i defensar en públic el projecte final.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Primer Curs

 

Continguts tècnics:

 • Desenvolupament d’un correcte equilibri de l’instrument.
 • Treball bàsic dels principals valors tècnics propis de l’acordió diatònic: varietat d’emissió i qualitat del so, i varietat de toc i articulació.
 • Treball sobre el tractament melòdic amb la mà dreta.
 • Desenvolupament del tractament dinàmic de l’acordió diatònic.
 • Desenvolupament de l’ornamentació de melodies, d’acord amb les tècniques pròpies de l’acordió diatònic.
 • Desenvolupament del tractament modal de l’instrument

 

Continguts de repertori:

 • Treball imitatiu melòdic sobre repertori acordionístic de la tradició catalana.
 • Repertori modal propi de l’acordió diatònic.

 

 

Segon Curs

Continguts tècnics:

 • Desenvolupament d’aptituds per a la lectura de material propi de la música tradicional.
 • Treball bàsic sobre el tractament harmònic de l’acordió diatònic: sistematització de progressions harmòniques bàsiques i escales associades.

-Desenvolupament cromàtic d’escales i acords de diferent tipologia.

 • Exercicis de coordinació bàsics d’ambdues mans sobre patrons propis de les formes tradicionals catalanes.
 • Exercicis d’acompanyament tenint de referència els principals gèneres de la tradició musical catalana.
 • Desenvolupament del tractament harmònic de l’acordió diatònic: sistematització de progressions  i escales associades. Tonalitats allunyades de les bàsiques del model estàndard.

 

Continguts de repertori:

 • Repertori de la música tradicional catalana. Tractament adequat segons estil i gènere a partir de material notat.
 • Recreació de repertori de la música tradicional catalana.

 

 

Tercer Curs

 

Continguts tècnics:

 • Participació en diferents projectes musicals participatius. S’incidirà en l’escolta i la cohesió en el treball grupal.
 • Desenvolupament de la improvisació sobre material de la música tradicional catalana.
 • Exercicis d’acompanyament diversos sobre gèneres de d’altres tradicions i àmbits.
 • Transcripció de tècniques específiques per a l’acordió diatònic i la seva interpretació.
 • Estudi de les possibilitats de d’altres models d’acordió diatònic.

 

 

Continguts de repertori:

 • Interpretació sobre material original i material transcrit específic d’acordió diatònic de la tradició catalana i de d’altres tradicions.
 • Repertori tradicional de la música catalana i de d’altres tradicions amb el tractament adequat que requereix l’estili el gènere.
 • Repertori adaptat de d’altres instruments de la tradició catalana.

 

 

Quart Curs

Continguts tècnics:

 • Treball sobre digitacions de material divers per a l’acordió diatònic.

-Enriquiment harmònic de l’acompanyament i reharmonització

-Enriquiment rítmic de l’acompanyament.

 • Consolidar les possibilitats expressives de l’instrument, així com els valors tècnics propis de l’acordió diatònic.
 • Desenvolupament de les possibilitats de d’altres models d’acordió diatònic.

 

Continguts de repertori:

 • Repertori específic d’acordió diatònic de nova composició.

-Adaptació de repertori de d’altres instruments de d’altres músiques tradicionals.

 • Composició de repertori propi.

 

Instruments de la cobla de tres quartans, sac de gemecs, flabiol i tamborí i tarota

.Balls i danses. Música tradicional.

.Tonades.

.Ballets populars. Músiques del seguici.

.Ball de gitanes del Vallès i Maresme.

.El contrapàs i sardana.

.Repertori dels vells flabiolaires.

.Ball de bastons

.Repertori mallorquí. Xeremiers.

.Músiques de protocol. Cobla de ministrers.

.Músiques del XVIII: jota, bolero, fandango.

.Repertori vuitcentista.

.Ballables del segle XX.

.Música de concert.

.Música dels instruments homònims del sac de gemecs i el flabiol en diferents àmbits geogràfics.

 

Repertori de les gralles

.Valencians, moixigangues i castells.

.Tocs tradicionals.

.Ballets populars. Músiques del seguici.

.Música i religió: versets, goigos...

.Músiques del XVIII: jota, bolero, fandango.

.Repertori vuitcentista.

.Francesc Toldrà

.Feliu

.Monnars

.El repertori dels vells grallers.

.Ballables del segle XX.

.Música de concert.

.El repertori dels homònims de la gralla: dolçaina, dulzaina, oboès populars de diferents àrees geogràfiques.

 

Repertori de l’acordió diatònic

.Balls i danses. Música tradicional.

.Ballets populars. Músiques del seguici.

.Ball de gitanes del Vallès i Maresme.

.Els acordionistes del Pirineu.

.Repertori vuitcentista.

.Ballables del segle XX.

.Folk i world music.

.El repertori internacional:

.acordió mussete,

.trikititxa vasc,

.organetto italià,

.bandoneón,

.música celta,

.cúmbia colombiana,

.”cajun”,

.músiques de la mediterrània. Grècia,

.músiques de l’est d’Europa,

.músiques de Centre Amèrica,

.”tex-mex”

Elements per a l’anàlisi

A partir de partitures i enregistraments.

.Elements formals:

.estructura melòdica,

.estructura harmònica,

.estructura rítmica,

.melodia acompanyada,

.polifonia,

.instrumentació,

.Elements estilístics:

.ornamentació,

.variació i improvisació,

.gèneres,

.elements històrics de l’estil,

.elements geogràfics de l’estil

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • L’assignatura es treballarà de manera presencial.
 • Cada sessió de classe s’estructurarà principalment en dues meitats: una on es treballaran les tècniques específiques de l’instrument i una altra dedicada al repertori (vinculat a la tècnica plantejada anteriorment). En cada sessió es propiciarà la reflexió i el sentit crític de l’estudiant.
 • A part de les sessions individualitzades es farà una activitat conjunta amb tots els estudiants d’aquesta assignatura, de manera que s’intercanviïn experiències i repertori.
 • A final de quadrimestre es proposarà un treball individual relacionat amb les tècniques treballades, un treball individual relacionat amb el repertori i un treball col·lectiu. Els dos darrers s’hauran de presentar en audició.
 • L’estudiant coneixerà o bé a través de l’audició o de materials notats les peces de repertori que interpretarà.
 • Es dedicarà atenció a la forma de digitar en funció de l’estil i del tipus de textura de cada peça. Es treballarà la precisió rítmica i un treball acurat sobre l’equilibri sonor.
 • Caldrà assimilar els diversos graus de dificultat tècnica i de coordinació dels elements físics utilitzats, de tal manera que el propi estudiant pugui aplicar posteriorment i de forma progressiva els seus coneixements pel que fa a la posició dels braços, equilibri de l’instrument, tensions al canell, colze i espatlles i, finalment, el control sonor.
 • Es realitzarà una fragmentació formal de la peça que inclogui l’anàlisi harmònica, melòdica, rítmica i dinàmica. L’aplicació d’aquest treball es veurà reflectida posteriorment en peces de diferents gèneres i estils, tant de la tradició catalana, com de d’altres músiques tradicionals.
 • El professor farà un seguiment constant del grau de motivació que l’estudi de les diverses etapes del repertori suscita en l’estudiant, combinant i motivant permanentment la preparació de repertori de qualitat.
 • L’estudiant presentarà el seu treball mitjançant audicions internes per als seus companys al principi, amb l’objectiu de finalment fer-ho a través d’audicions públiques.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

-Cada sessió s’estructurarà en dues parts:

1ª (45 min): Exercicis vinculats al treball del so.

                    Exercicis de desenvolupament harmònic de l’instrument.

                    Exercicis d’agilitat i coordinació.

                    Exercicis de desenvolupament melòdic de l’instrument.

                    Exercicis d’acompanyament.

                    Exercicis d’improvisació.

2ª (45min):  Repertori vinculat al treball tècnic.

 

-Es dedicarà una sessió al treball conjunt (1h 30min). Es farà un treball previ en una classe anterior (45min).

-Es dedicarà una sessió  per perfeccionar els treballs que es presentaran en audició (1h 30min)

-S’avaluaran els continguts tècnics treballats en una sessió, prèvia a l’audició (1h 30min).

 

-Audició (1h 30min)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 

-L’avaluació serà contínua.

-Es tindrà en compte l’assistència, ja que l’assignatura és presencial.

-Es valorarà que l’estudiant realitzi els treballs que se li proposen. Tant a classe com les hores d’estudi que l’estudiant hi dediqui.

-Es valorarà la bona disposició i actitud.

-Principalment es tindrà en compte: el correcte equilibri de l’instrument, el control sonor i la claredat en l’exposició dels diversos materials sonors, la capacitat tècnica, precisió rítmica i nivell de comprensió de la peça; la projecció sonora amb la qual s’exposen els continguts esmentats i l’actitud psicològica amb la qual es fa front als problemes que puguin sorgir durant la interpretació.

-Es tindrà en compte l’assimilació del repertori, així com el treball dut a terme dins de l’aula i la motivació amb la qual es fa front el treball que se li proposa.

 

 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.
Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Cada sessió s’avalua Dins de les sessions quadrimestrals 50%
Activitat conjunta Dins de les sessions quadrimestrals 10%
Preparació i plantejament de l’audició Final de cada quadrimestre 10%
Avaluació de la tècnica adquirida Final de cada quadrimestre 10%
Audició Final de cada quadrimestre 20%

 

Fonts d'informació bàsica

Alfayé, I; Belda, C; Serafini, M; Tapia, J. (2006). Pirinés. Pirinèus. Pirineus. Pirinioak. Euskal Herriko

     Trikitixa Elkartea: Zarautz.

Associació “Danses a la Plaça del Rei”. [et al.] ( 1995). Punt de Trobada. Vol.1. Associació “Danses a la 

     Plaça del Rei”; Centre Artesà Tradicionàrius; Aula de Música Tradicional i Popular: Barcelona.

Associació “Danses a la Plaça del Rei”. [et al.] ( 1995). Punt de Trobada. Vol.2. Associació “Danses a la

     Plaça del Rei”; Centre Artesà Tradicionàrius; Aula de Música Tradicional i Popular: Barcelona.

Belda, C. [et.al.] (1998): Proposta de notació estàndard per a l’acordió diatònic [en línia].

     http://members.tripod.com/josep_maria/notació.html.

Blasco, A. [et al.] (2010). L’aventura dels acordions als Pirineus. Revista Sons, 17, 14-41.

Blasco, A. [et al.] (1996). Trobada amb els acordionistes del Pirineu 20 anys.

     (1976-1996). Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu.

Comasòlives, J. (1998). Els acordionistes i la tradició de l’acordió a Castellar del

     Vallès. Plaça Vella, 43, 5-69.

Crivillé, J.( 1983). Música Tradicional Catalana III. Danses. Col·lecció Neuma. Publicacions Clivis:

     Barcelona

Egea, M. (2008) Iniciació a la viola de roda. Dinsic Publicacions Musicals: Barcelona.

Gómez, J. [et.al.] (1998). Recull de Sardanes I. Del Contrapàs a la Sardana Actual. Federació

     Sardanista de Catalunya: Barcelona.

Itramnas, S. (1890-92). Nuevo y sencillo método de acordeón a sistema mixto, o sea por

     música y por números. Barcelona: Juan Ayné. (Biblioteca Nacional, M/3014).

Jiménez, P. (2006a): Reia’lboc1 [en línia].

     http://personales.ya.com/claudelluna/html/reialboc/obres.html.

Jiménez, P. (2006b): Reia’lboc2 [en línia].

     http://personales.ya.com/claudelluna/html/reialboc/obres.html.

Jiménez, P. (2006b): Masurques diatòniques progressives [en línia].

     http://personales.ya.com/claudelluna/html/reialboc/obres.html

Lozano, N (2011). El cuplet català. Projecte final de d’acordió diatònic- Departament de Música

     tradicional. Barcelona: Escola Superior de Música de Catalunya.

Marimon, F. (1987). Mètode d’acordió diatònic. Barcelona: Departament de

     Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Marimon, F. (2007). 50 partitures per a acordió diatònic. Generalitat de Catalunya. Departament de

     Cultura i Mitjans de Comunicació: Barcelona.

Pignol, N; Milleret, S. (1995): Mèthode d’accordéon diatonique. Vol.1. Grenoble: Productions

     MusTraDem.

Pignol, N; Milleret, S. (1999): Mèthode d’accordéon diatonique. Vol.2. Grenoble: Productions

     MusTraDem.

Pignol, N; Milleret, S. (2002): Mèthode d’accordéon diatonique. Vol.3. Grenoble: Productions

     MusTraDem.

Pignol, N; Milleret, S. (2008): Lire une partition a l’accordéon diatonique.Grenoble: Productions

     MusTraDem.

Ramon, M. (2009). Encara com sones vell acordió. Treball de recerca. La Garriga: Ies Manuel

     Blancafort.

Ramos, J. (1995). El acordeón. Origen y evolución. Folklore, 173, 155-161.

Romaní, P (2007). Actualitat de l’acordió diatònic al Principat de Catalunya. Anàlisi del repertori de

     nova composició dels acordionistes catalans. Projecte final de Musicologia- Etnomusicologia.

     Barcelona: Escola Superior de Música de Catalunya.

Roura, J., Tomàs, F. (1992). Repertori de violí. Peret Blanc de Beget. Barcelona:

     Centre de Recursos i Documentació de Folklore-Vila de Gràcia

Sellarès, G. (2006). Petita història del gremi del botó als Països Catalans. Treball de crèdit. Aula de

     Música Tradicional i Popular del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Sellarès, G. [et.al.] (2008). La Mare dels Ous. Recull de partitures per acordió diatònic. Dinsic

     Publicacions Musicals: Barcelona.

Vallverdú, J. (2008). Mètode per a Sac de Gemecs. C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius: Barcelona.