Transcripció per a guitarra flamenca

Dades generals

Nom de l'assignatura Transcripció per a guitarra flamenca
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 6
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 19
Professor/a Joan Asensio
Departament Música Tradicional

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura) | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

cap

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

Dotar a l'alumne dels coneixements necessarisen el camp de la transcripció per a guitarra flamenca.

 

El programa d' edició de partitures en el qual es basarà l' assignatura serà el Finale.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Bloc de Continguts tècnics bàsics del programa Finale:

 • Instal·lació del programa.
 • Possibilitats del format de pàgina: Document Setup Wizard/Document Template.
 • Ingrés de notes al pentagrama: Simple entry tool – Speedy entry tool.
 • Les equivalències en el teclat.
 • Els valors irregulars.
 • Determinar el nombre de compassos per Staff.  Afegir, eliminar i introduir compassos.
 • Alteracions accidentals.
 • Diferents vistes: Scroll View – Page View.
 • Col·locar o canviar la Clau: Cleff Tool.
 • Canvis d’ Armadura: Key Signature Tool.
 • La Barra de Compàs: Measure Tool.
 • Copiar i enganxar compassos: Les repeticions: Mass Edit Tool.
 • Indicador de Compàs: Time Signature Tool.
 • Signes d’ expressió: Expression Tool.
 • Escriure a dues o més veus.
 • La col·locació de Text: Text Tool- Lyrics Tool.
 • L’ ús del Playback Controls.
 • Les Articulacions: Articulacions Tool.
 • La Creació d’ atributs personalitzats: Staff Tool.
 • Els Marges de Sistema i de pàgina: Page Layout Tool.
 • La paleta de Advanced Tool. Exportació del document i parts del document.
 • Grandària del Document: Rezise Tool.

 

 Bloc d'Especificitats de la Transcripció de guitarra Flamenca.

 

 • El format de pàgina per a guitarra Flamenca: Document Setup Wizard:

            1.       Creació de partitura sense tablatura

            2.       Creació de partitura amb tablatura.

 • Els diferents formats en les partitures actuals de guitarra flamenca: Claude Worms, Oscar Herrero, Granados, Alain Faucher.
 • La transcripció dels canvis de compàs en el flamenco.
 • El tractament de la Barra de compàs (Measure Tool) en els compassos d’ amalgama utilitzats en el flamenco.
 • Els lligats amb l’ eina: Smart shape Tool.

La creació de les articulacions pròpies de la guitarra flamenca mitjançant la finestra: Articulacion designer. Com crear laSimbologia de:

 • Golpes en la tapa
 • Flechitas de los rasgueados
 • Digitació numèrica de la mà esquerra.
 • Simbols d’ accentuacions
 • Simbologia de la digitació de les cordes de la guitarra.

L’ eina de text: Text Tool- Lyrics Tool per a la:

 • simbologia de la mà dreta
 • puntualitzacions concretes (medio compàs, apoyado, al aire, con cejilla etc..).

L’ us de Lyrics Tool per a les transcripcions del cante flamenco.

Les expressions aplicades a la guitarra flamenca: Expression Tool.

Els símbols dels Acords en notació americana: L’ eina de Chord Tool.

Com crear la simbologia de la Cejilla amb les eines de text i desahed breaket Tool.

La reducció de grandària en les notes pedals (cordes a l’ aire): Rezise Tool .

La Tablatura: Diferents opcions de la tablatura:

 •           Amb valors rítmics
 •           Sense valors rítmics
 •           Com introduir els valors numèrics a la tablatura
 •           Copiar les notes i enganxar-les ja numèricament a la tablatura amb l’ eina Mass Edit Tool.

Transportar la partitura per a altres instruments. Mass Edit – Transpose.

 La paleta d’ eines especials: Special Tools Palete.

El dissenyador de formes especials per les diferents aplicacions a l’ escriptura de guitarra flamenca.

Com escanejar música: Scanning: Smart score lite.

 

Bloc de material per a la transcripció

Es realitzaràn transcripcions d'obres dels autors més destacats de la guitarra flamenca: Paco de Lucía,  Vicente Amigo, Manolo Sanlúcar, Sabicas, Pepe Habichela, Juan Habichuela, Tomatito etc.

Es realitzarà un anàlisi dels diferents tipus de transcripcions presents en els diferents mètodes per a guitarra flamenca.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Les classes estaran formades per les següents activitats:

 • Exposició per temes per part del professor.
 • Exercicis a classe relacionats amb els conceptes presentats.
 • Treball amb l' Edició de partitures dels grans guitarristes del flamenc.
 • Anàlisi comparatiu de les diferents formes de transcripció presents en l'actualitat per a guitarra flamenca.
 • Exercicis a realitzar fora de classe
 • Exàmen final
 • L' estudi de cada blog temàtic es compajinarà amb la realització de diferents exercicis preparats pel professor.
 • Es realitzaran anàlisis de partitures de flamenc. Treballant tots els aspectes més importants.
 • Al final del quadrimestra es realitzarà un exàmen final per tal d' avaluar els coneixements adquirits

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

S’articularà una avaluació continuada formada per l’avaluació inicial, la continua i la final.

Durant tot el procés d’ensenyança-aprenentatge s’analitzaran les dificultats i els coneixements nous adquirits, fent partícip a l’estudiant del seu rendiment i del seu grau de consecució dels objectius marcats. Mitjançant aquest tipus d’ avaluació s’ obtindrà la informació sobre l’evolució durant el curs i s’establiran estratègies d’actuació davant les dificultats trobades.

 

 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.
Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Treball a classe   50,00%
Exercicis i treballs   20,00%
Exàmen final   30,00%
     
     

Fonts d'informació bàsica

MANUAL DE FINALE 2012.

WORMS, CL/HERRERO, OS.  Traité de Guitare Flamenca. Volumenes 1,2,3,4. EDICIONES COMBRE.

LEIVA, DAVID. Guia práctica para guitarra flamenca. FLAMENCO LIVE.

GRANADOS, MANUEL. Manual didacticos de la guitarra flamenca, V 1,2,3,4. EDICIONES VENTILADOR. Barcelona 1996-2002

WORMS, CL. Duende Flamenco, anthologie methodique de la guitare flamenca.DUENDE FLAMENCO, COMBRE, Volumenes 1,2,3,4,5,6Paris,18 Volumenes. 1996-2003.

WORMS, CL. Paco de Lucía, selección antológica del cante flamenco. Vol. 1.SCORE ONLINE SA EDITIONS.

WORMS, CL. Juan y Pepe Habichuela. SCORE ONLINE SA EDITIONS.

PEÑA, P. Toques flamencos, New Musical Services, Londres. 1976.

BATISTA, A.: Manual flamenco, edición del autor, Madrid, 1985.

CANO,M. La guitarra. Historia, Estudios y aportaciones al arte flamenco, Universidad de Córdoba y Monte de Piedad y Caja de ahorros de Córdoba, Córdoba.1986.

FAUCHER, A. La guitarra de Tomatito. FLAMENCO.