Tècniques de composició del Flamenco

 1. Dades generals de l’assignatura

 

 • Nom de l’assignatura: Tècniques de composició del Flamenc
 • Tipus assignatura:Obligatoria
 • Impartició (primer semestre, segon semestre, anual): Primer semestre
 • Crèdits ECTS: 3       Valor total en hores (1 crèdit=30h): 90
 • Desglossament del nombre total d’hores de l’assignatura en:

 

Hores presencials lectives (classes individuals,classes col·lectives, pràctiques): 45
Estimació altres hores presencials (atenció personalitzada,assistència a altres activitats, assajos, sessions amb acompanyant, activitats d’avaluació presencial....): 6
Estimació hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Estimació hores per estudi i aprenentatge autònom: 24

Professor/a, professors/res de l’assignatura: Rafael Cañizares

Departament: Música Tradicional.

Objectius concrets de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges |

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Altres recomanacions d’interès per a l’estudiant per a poder cursar aquesta assignatura.

Ser estudiant de l’àmbit del flamenc o demostrar uns coneixements mitjans de l’harmonia i el llenguatge del flamenc

 Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Mostrar les capacitats necessàries per a la composició del Flamenc, dotar-les de la sonoritat harmònica i instrumental que precisen en funció de les característiques estètiques i estilístiques. Tenir experiència suficient en l’aplicació de les tècniques de composició, en els aspectes estructurals, harmònics, instrumentals i de llenguatge.
 • Disposar dels recursos precisos en l’aplicació harmònica i orquestral que exigeix la composició del flamenc, fent especial esment a aspectes de tipus estètic, així com també en la recerca de sonoritats més personals.
 • Redactar els continguts concrets de l’assignatura, que es poden organitzar per temes, o bé per tipus (conceptuals i procedimentals).

Objectius procedimentals

 • Procediments compositius característics. Estudi de la corba melòdica i la seva potenciació vers l’ús de recursos harmònics i instrumentals característics. Tècniques instrumentals, fent especial èmfasi en aquelles formacions menys habituals en l’estètica flamenca. Procediments texturals característics.
 • Anàlisi de les obres dels autors més representatius dels darrers períodes, ressaltant aspectes estructurals de discurs i instrumentals que els caracteritzen.

 

Objectius conceptuals

 • Textures instrumentals, relació harmònica que intervenen en la seva confecció. Elements estructurals i formals característics, fent menció de les diferències existents entre els diferents períodes. Tècniques compositives tonals i modals. Discurs i desenvolupament temàtics.Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura
 1. Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Les classes inclouran explicacions, audicions, anàlisi de temes (escrits o escoltats), anàlisi de ‘palos’, transcripcions que es faran durant les sessions lectives, presentació de projectes, etc. En ocasions es prestarà atenció individualitzada per a cada estudiant. Classes quadrimestrals de tres hores setmanals.

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura.

Es té en compte l’avaluació del professor, i en menor mesura, l’autoavalució i l’avaluació entre estudiants. Es té en compte l’avaluació sessió a sessió. Tanmateix, es tindran en compte els treballs realitzats i especialment el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistencia, actitud, interes, comprensió Tot el quadrimestre 20%
Projecte final Tot el quadrimestre 50%
Prova final Final quadrimestre 30%

 

 

Fonts d’Informació bàsica

HURTADO TORRES, Antonio y David. El arte de la escritura musical flamenca ( reflexiones en torno a una estética ), Colección Investigación 1, Ediciones X Bienal del Arte Flamenco, Sevilla, 1998.

 

MACHADO Y ÁLVAREZ, Antonio. De soledades (Escritos Flamencos 1879), Ediciones Demófilo S.A., Colección Memoria del Sur, Córdoba, 1982.

 

CANO, Manuel. La guitarra (Historia, estudio y aportaciones al arte flamenco), Ediciones Servicio de publicaciones Universidad de Córdoba.

 

BARRIOS, Manuel. Las oscuras raíces del flamenco, Publicaciones del Monte de Piedad, Sevilla, 1986.

 

DE FALLA, Manuel. Escritos sobre Música y Músicos, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1950.

 

ÁLVAREZ CABALLERO, Ángel. El Cante Flamenco, Alianza Editorial.

 

Rito y Geografía del Cante. (Enciclopedia Flamenca), Alga Editores.

 

MOLINA, Ricardo i MAIRENA, Antonio. Mundo y Formas del Cante Flamenco, Librería Al-Andalus, Sevilla, 1998.

 

DICCIONARIO HARVARD DE LA MÚSICA.

 

ESTÉBANEZ CALDERÓN, Serafín. Escenas Andaluzas, Espasa Calpe, Madrid, 1960.

 

LOLA FERNANDEZ: Teoría Musical del Flamenco.