Repertori del Flamenco

Dades generals

Nom de l'assignatura Repertori específic del flamenco
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 6
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 24
Professor/a José Miguel Vizcaya
 
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cursar Flamenc o la autorització del profesor

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Disposar d'una panoràmica del repertori flamenc que permeti ampliar el coneixement global sobre aquest estil musical, adquirint coneixements que desenvolupin els criteris propis.
 • Ubicar una obra o una interpretació dins d'un estil i d'una època.
 • Reconèixer històricament, estèticament i formalment els trets importants de la literatura musical flamenca.
 • Reconèixer les variants estilístiques locals i regionals, així com aquelles que han definit els principals cantaores/ras, guitarristes i bailaores/ras.
 • Mostrar un coneixement global de la història i evolució de la guitarra, la seva aportació al folklore i al flamenc.
 • Conèixer històricament els diversos guitarristes i les seves aportacions, els diversos cantaores/ras i les seves aportacions, i els diversos bailaores/ras i les seves aportacions.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

   Conceptuals

 •  
 •  Panoràmica històrica de la guitarra, el “cante” i el “baile” i dels seus repertoris en general.
 •  Perspectiva històrico-estilística (relació entre la realitat social de cada moment i l’ evolució del flamenc).
 •  Models d’ organització sonora.
 •  Variants geogràfiques i zonificació.
 •  Evolució de l’ acompanyament al “cante” i al “baile”.
 •  Altres aportacions instrumentals.
 •  Evolució de la tècnica guitarrística al llarg de la història.

 

 

   Procedimentals

 •  
 •  Audició crítica: anàlisi i lectura des d’ un punt de vista global d’ obres i versions del repertori flamenc
 •  Estudi de les biografies dels guitarristes més importants.
 •  Anàlisi específic de les obres més representatives.
 •  Estudi de les diferents escoles guitarristiques que és coneixen.
 •  Comparació i contextualització de les obres amb els diferents seguidors de les diferents escoles.
 •  Estudi específic del toque de Morón.
 •  Ubicació dels estils en zones, períodes i tendències.
 •  Assistències a “peñas”, “tablaos” i concerts.
 •  Pràctica instrumental amb diferents professors col•laboradors incidint en les diferents possibilitats estètiques segons l’ època.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Una o dues clases setmanals de 1:30h repartides entre un o dos semestres.

 

 • Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

30 minuts de contingut teòric, 30 minuts de audició, 30 minuts d’anilisi i pràctica.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 • Criteri Serà una avaluació continuada, per part del professor, en la qual es tindrà en compte l'evolució de l'estudiant en funció del seu compromís amb la matèria i dels conceptes assimilats.

 

 • Avaluació del propi estudiant en relació amb els conceptes assimilats.s i sistemes d’avaluació de l’assignatura.

 

 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.

Fonts d'informació bàsica

"Rito y geografía del toque"

"Rito y geografía del cante"

"Rito y geografía del baile"

Manuel Cano: La guitarra (Història, estudio y aportaciones al arte flamenco). Servicio de publicaciones de la Universidad de Cordoba.

Ángel Álvarez Caballero: El toque flamenco. El cante flamenco. El baile flamenco. Alianza Editorial

Fernando Gonzalez-Caballos Martinez: Guitarras de Cal. Diputación de Sevilla.

José Fuentes: Parrilla de Jerez Estudio de estilo Play Music Publishing

José Fuentes: Niño Ricado Estudio de estilo Play Music Publishing

Colección de Falsetas…..